Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Nahimiyaa Maxaafaa

Nahimiyaa Maxaafaa 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Guutta wodiyaappe guyyiyan, daro asai, attumai maccai bantta zare gidiya Aihudatu bollan wolqqaama cabbuwaa kessidosona.
2Eti hagaadan yaagidosona; “Nuuni, nu attuma naatinne nu macca naati cora; hegaa gishshau, nuuni miidi paxa de7ana mala, nuuyyo kattaa koshshees” yaagidosona.
3Harati qassi, “Nuna gakkida iita koshaappe nuna ashshiya qumaa demmanau giiddi, nu goshshai, nu woiniyaa turaa sohoinne nu keettai attennan asassi oittida” yaagidosona.
4Haratikka qassi hagaadan yaagidosona; “Nu goshshaassinne nu woiniyaa turaa sohuwaassi kawoi oichchido giiraa qanxxanau miishshaa dichchaa ekkida.
5Aihuda zaretuura nuuni issi asho; nu naatikka eta naatu mala. SHin nuuni nu yelido naata ailletettau aattidi immanau giddettida; ubba qassi nu macca naatuppe issooti issooti ailletettau baizettidosona. Gidikkonne, nu goshshainne nu woiniyaa turaa sohoi nuuppe ekettiichchido gishshau, nuuni ainne oottanau danddayokko” yaagidosona.
6Eta cabbuwaanne eta qaalaa taani siyido wode, keehi hanqqettaas.
7Oottiyoobaa ta wozanan qoppoogaappe guyyiyan, asaa kaalettiyaageetanne halaqata xeegada hagaadan yaagaas; “Intte ubbai intte ishantta dichchaa qanxxissiyoogan huqqunneeta” yaagada etaara ooyettaas. He metuwaabaa haasayidi birshshanau gita galchchaakka shiishshaas.
8SHiishshada hagaadan yaagaas; “Aihuda gidennaageetuyyo baizettida Aihuda zare gidiya nu ishantta wozanau nuuni nu wolqqai danddayidobaa ubbaa oottida. SHin intte qassi, intte ishantta gidiya Aihudati bantta zare gidiya inttessi banttana baizzana mala oottiiddi de7eeta” yaagaas. Yaagin kaalettiyaageetussi zaariyo qaali xayin, co77u yaagidosona.
9Taani qassikka hagaadan yaagaas; “Intte oottiyoobai likke gidenna; nu morkketi, Aihuda gidennaageeti nu bollan qilliiccenna mala, nu Xoossaassi yayyanaunne likke gidiyaabaa oottanau intteyyo bessennee?
10Taani ta huuphen, ta ishanttinne ta ashkkaratikka asaassi miishshaanne kattaa tal77ida; gido shin, ane etappe dichchaa ekkiyoogaa aggoos.
11Eta goshshaa, woiniyaa turaa sohuwaa, zaitiyaa wogaraanne keettaa ubbaakka etau sa7a hachchi zaarite. Qassi miishshan, kattan, woiniyaa eessan gidin zaitiyan, intte etappe ekkido xeetaappe issi kushe dichchaa ubbaa etau eesuwan zaarite” yaagaas.
12Etikka zaaridi, hagaadan yaagidosona; “Nuuni mulebaakka etaagaa zaaridi, etau immana; eta aibanne oichchokko. Neeni giidoogaadan, hegaadan nuuni oottana” yaagidosona. Yaagin qeeseta haa taakko xeegada, kaalettiyaageeti bantta giido qaalaa polana mala, caaqettanaadan oottaas.
13Hegaappe guyyiyan, ta maayuwaa qoqqofada hagaadan yaagaas; “Ooninne intteppe ba giido qaalaa polennan xayikko, Xoossai a hagaadan a keettaappenne a aquwaappe qoqqofo; ikka qoqqofettidi mela atto” yaagaas. SHiiqida asai ubbai issi qaalan, “Amin77i” yaagidi GODAA galatidosona. Asai ubbai ba caaqqidoogaadan oottiis.
14Arxxekssiisi kawotido laatamantto laittaappe biidi, hasttamanne naa77antto laittaa gakkanaashin, taani Yihudaa haariyaagaa gidada gam77aas. He tammanne naa77u laittaa giddon, tana gidin woi ta ishantti haariyaagaassi bessiya kattaa damooza ekkibookko.
15SHin taappe kase doorettida haariyaageeti asaassi deexo tooho gididi, hachchi hachchi kattaassinne woiniyaa ushshaassi oitamu xaqara biraa qanxxissidosona. Harai atto haariyaageetu ashkkaratikka banttana asaa bollan goda milatissiiddi gam77idosona. Gidikkonne, taani Xoossaassi yayyido gishshau, hegaadan oottabeikke.
16Taayyo de7iya wolqqaa ubbaa Yerusalaame gimbbiyaa keexxiyo oosuwaassi immaasippe attin, ta huuphessi aiba biittaanne shammabeikke. Ta ashkkaratikka ubbai tanaara he oosuwan issippe gam77idosona.
17Nu heeran de7iya Aihuda gidennaageetuppe nuukko yiida asai bainnan de7ishin, hachchi hachchi tanaara ta masoofiyan miya Aihudatunne eta kaalettiyaageetu qoodai xeetanne ishatama.
18Hachchi hachchi issi booraa, usuppun doorettida dorssatanne daro kuttota shukki shukkidi, asaassi shiishshoosona; qassi tammu gallassan issitoo daro baattaa woiniyaa eessaa etayyo agoosona. SHin asaa bollan de7iya toohoi deexo gidiyoogaa taani eriyo gishshau, biittaa haariyaagaassi bessiya kattaa damooza oichchabeikke.

19“Ta Xoossau, taani ha asaassi oottido lo77otettaa ubbaa qoppada, taassikka lo77otettaa ootta” yaagada taani woossaas.