Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - NƐƐMAYA

NƐƐMAYA 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gↄrↄ kũ̀a ó Yuda kenↄ kũ ń nanↄnↄ tɛn wiki lɛ́ ń gbɛ̃nↄa manamana.
2Ń gbɛ̃kenↄ pì: Ókↄ̃nↄ kũ ó nɛ́nↄ ó dasi. Ó ye pↄ́blewɛi ò pↄ́ ble ò le ògↄ̃ aafia.
3Ń gbɛ̃kenↄ pì dↄ: Nà kun, akũ o ó buranↄ kũ ó geepi búnↄ kũ ó kpɛ́nↄ tↄrↄma kɛ̀ pↄ́blewɛ yãi.
4Ń gbɛ̃kenↄ pì: O ↄgↄ sã̀kã de ò ó buranↄ kũ ó geepi búnↄ táfe bo kínanɛ yãi.
5Bee tó ó buri dokↄ̃nↄmɛ, akũsↄ̃ ó nɛ́nↄ dokↄ̃nↄ kũ ń nɛ́nↄ, ótɛni ó nɛ́nↄ yíaḿma zↄ̀nↄ ũ tilasi. Ó nɛ́nↄgbɛ̃ kenↄ tɛn zↄ̀ ble kↄ̀ akũsↄ̃ ó gbãna dí ká ò pↄ́ke kɛ̀ro, zaakũ ó buranↄ kũ ó geepi búnↄ gↄ̃̀ ń pↄ́ ũmɛ.
6Kũ ma ń wiki pìi mà kũ gbɛ̃nↄ káara kũ ò kɛ̀ɛo, ma pↄ fɛ̃̀ manamana.
7Ma yã pìi laasun lɛ̀ ma swɛ̃̀ɛ gũn, akũ ma zuka dↄ̀ kínɛnↄ kũ gbãnadenↄa ma pìńnɛ: Á baadi tɛn ↄgↄ'i ká a gbɛ̃dakenɛ. Akũ ma pì ò pari kakara ń yã pì yãi.
8Ma pìńnɛ: O ó gbɛ̃ Yuda kũ ò gↄ̃̀ buri pãndenↄ pↄ́ ũnↄ bò ó gbãna lɛ́n, akũ a tò á gbɛ̃nↄ tɛni ń zĩda yíawá dↄ yá? Akũ ò yĩtɛ kpɛ̃n, òdi yãke le ò òro.
9Akũ ma ɛra ma pì: Yã kũ átɛn kɛ pì manaro. Àgↄ̃ ó Luda vĩna vĩ de ó ibɛrɛ buri pãndenↄ sún ó sↄ̃sↄ̃ro yãi.
10Makũ kũ ma danɛnↄ kũ ma ìbanↄ, o ↄgↄ kũ pↄ́wɛo sã̀kãńnɛ dↄ. À ↄgↄ'ikannɛna tó sà,
11à ń buranↄ kũ ń geepi búnↄ kũ ń kùkpɛnↄ kũ ń kpɛ́nↄ sukpańnɛ kũ pↄ́ basↄↄrode kũ átɛn síḿma ↄgↄ'i ũo, ↄgↄ kũ pↄ́wɛo kũ wɛ̃o kũ nísio pínki.
12Akũ ò pì: Óni sukpańnɛ, óni pↄ́ke wɛtɛḿma doro. Óni kɛ lákũ n ò nà. Akũ ma sa'orinↄ sìsi ma tò gbɛ̃ pìnↄ la dàń wára lákũ ò a lɛ́ sɛ̀ nà.
13Ma a uta zↄ̃kↄ̃ↄ kpùkɛ ma pì: Luda gbɛ̃ kũ adi zĩ kɛ lɛ́ kũ à gbɛ̃̀ɛ pìiaro kpukɛ lɛ à a bɛ kũ a aruzɛkɛnↄ sía. Luda a kpukɛ de à gↄ̃ kori lɛ. Pari pì: Aami! Akũ ò Dikiri sáabu kpà. Akũ gbɛ̃nↄ kɛ̀ lákũ ò a lɛ́ sɛ̀ nà.
14Abire gbɛra zaa gↄrↄ kũ kína Atasɛsɛ ma ditɛ Yudanↄ bùsu don'arɛde ũ a kíblena wɛ̃̀ baroden ari a wɛ̃̀ baraakuri awɛɛplade gũn, à kà wɛ̃̀ kuri awɛɛpla, makũ kũ ma danɛnↄ ódi don'arɛdekɛ pↄ́ blero.
15Don'arɛde káaku kũ à dòmɛnɛ arɛnↄ aso tìkisii tↄ̃̀ gbɛ̃nↄa, ò pↄ́ble kũ sèwɛ̃o sì baadia kũ andurufu ↄgↄ mɛ̀n buplabuplao. Ń ìbanↄ gbãna blèḿma dↄ. Makũ sↄ̃, mádi kɛ lɛro, zaakũ má Luda vĩna vĩ.
16Ma mɛ̀ɛ kpà bĩni pì bonaaa, mádi zĩtɛ sɛ́ ma pↄ́ ũro. Ma ìbanↄ kakarana gwe zĩ pì yãi.
17Yudanↄ dìgↄ̃ pↄ́ ble ma bɛa gbɛ̃nↄn basuppla akurikuri, gbãnadenↄ kũ gbɛ̃ kũ ò bò buri kũ ò likanawáinↄ kĩnaanↄ.
18Lákũ gu dìgↄ̃ dↄ nà òdigↄ̃ zù kɛkɛmɛnɛ mɛ̀n dodo kũ sã mɛ̀kpananↄ mɛ̀n suddodo kũ konↄ, akũsↄ̃ òdigↄ̃ sèwɛ̃ ba zↄ̃kↄ̃zↄ̃kↄ̃ gↄrↄ kuri kũ gↄrↄ kuriio. Bee kũ abireo mádi don'arɛdekɛ pↄ́ble gbɛkaḿmaro, zaakũ zĩ kũ gbɛ̃ abirenↄ tɛn kɛ zↄ̃kↄ̃.

19Ma Luda, yã mana kũ ma kɛ̀ gbɛ̃ dínↄnɛ pínki gↄ̃ dↄngu.