Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Nihemaia

Nihemaia 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Fa:no, eso afaega, dunu amola uda bagohame da ilia Yu na:iyado dunu ilima ougili fofada:su.
2Mogili da amane sia:i, “Ninia da sosogo fi bagade. Amaiba:le, ninima ha:i manu gagoma moma:ne imunu da defea.”
3Eno mogili da amane sia:i, “Ninia da ha:i mae nawene bogosa:besa:le, ninia ifabi, waini sagai amola gagoma bidi lama:ne, amoga ninia eno dunuma muni lai. Be amo muni lai fa:no dabema:ne iasu dabe hame iasea, ilia da ninia ifabi amola waini sagai huluane samogemu.”
4Eno mogili da amane sia:i, “Ninia da eagene soge su (da:gisi) ima:ne muni hame gala. Amaiba:le, amo muni ima:ne, ninia da eno dunu amoga muni amo fa:no dabe ima:ne, ilima lai.
5Ninia amola da Yu dunudafa. Ninia mano da eno Yu dunu ilia mano defele esala. Be ninia da muni hameba:le, ninia mano da udigili se dabe hawa: hamoma:ne, ninia da enoma bidi lasa. Ninia uda mano mogili amo ninia bidi lai dagoi. Ninia ifabi amola waini sagai da ilia samogeiba:le, ninia da gasa hame ba:sa.”
6Na da ilia sia: gesu nababeba:le, ougi bagade ba:i.
7Na da amo hou hahamomusa: ilegei. Na da dunu fi ouligisu hina dunu amola ouligisu dunu eno ilima gagabole sia:i, “Dilia da dilia diolalali amo banenesilala,” na amane sia:i. Na da dunu huluane amo hou sia: sa:imusa: gilisima:ne sia:i.
8Na da amane sia:i, “Musa: ninia olalali Yu fi da muni hameba:le, ilisu da ilia da:i hodo amo ga fi dunuma bidi lasu. Be ninia da wali ninia gasa defele, amo dunu bu bidilala. Be wali dilia ouligisu dunu da hame gagui dunu banenesibiba:le, dilia Yu yolalali da ilisu ga fi dunuma hame, be eno Yu dunuma ilia da:i hodo udigili se dabe hawa: hamoma:ne bidi lasa,” na amane gagabole sia:i. Yu ouligisu dunu ilia bu adole imunu gogoleiba:le, ouiya:i.
9Amalalu, na amane sia:i, “Dilia hou wali hamosu da wadela:i. Dilia Gode Ea sia: nabimu amola moloidafa hou hamomu da defea galu. Amasea, ninima ha lai Dienadaile dunu, ninima oufesega:ma:ne bai hame ba:mu galu.
10Na da eno dunuma muni amola gagoma amo fa:no dabe bu hame lama:ne i dagoi. Amola na sama amola gilisili hawa: hamosu dunu da amo defele hamoi. Na hanai da ninia bu fa:no dabe lama:ne sia:su yolemu.
11Ilia da dilima dabe imunu hou-amo muni o gagoma o waini o olife susuligi-amo huluane yolesima. Amola ilia liligi dabe dilia lai huluane ilima bu ima. Wahadafa amo ifabi, waini sagai, olife ifa sagai amola diasu huluane ilima bu ima,” na sia:i.
12Ouligisu dunu ilia bu adole i, “Defea! Dia sia: ninia nabi dagoi. Ninia da liligi lai bu ianu, dabe lamu galea amo dabe hame lamu.” Na da gobele salasu dunu misa:ne sia:i. Amola gobele salasu dunu ba:ma:ne, ouligisu dunu da amo hou dafawane hamoma:ne, Hina Gode Ea Dio:ba:le ilegele sia:musa:, na da sia:i.
13Amalalu, na da abula beano fonobahadi buluyale idinigi amo fadegale fasili, duduli fasi. Na da amane sia:i, “Nowa dunu da ea dafawane waha sia:i liligi hame hamosea, Gode da amo defele duduli fasimu. Gode da dilia diasu amola dilia gagui liligi huluane samogele, dilia da da:i nabado agoane ba:mu,” na amane sia:i. Dunu huluane gilisili esalu da “Ama” sia:i amola Godema nodoi. Amola Yu ouligisu dunu da ilia dafawane ilegele sia:i defele hamosu.
14Ode fagoyale gala, amo da Adasegesisi da Besia sogega hina bagade esalu ea ouligisu hou da ode 20 gidigi amo ode mui asili Adasegesisi ea ouligisu ode 32 gidigi, ode fagoyale amoga na da Yu sogega eagene ouligisudafa dunu esalu. Na amola na sosogo fi da ha:i manu amo eagene ouligisu ilima ilegei, amo manu da defea galu. Be ninia da hame nasu.
15Eagene ouligisu dunu musa: na mae aligili, ilia hou hamoiba:le, Yu dunu da da:i dioi bagade nabi. Ilia da Yu dunuma eso huluane silifa muni fage 40 agoane ilia ha:i manu amola waini lamusa: edegesu. Ilia hawa: hamosu dunu amola da Yu dunu banenisisu. Be na hou da hisu hamoi. Bai na da Godema nodone fa:no bobogei.
16Na da gagoi mugului amo bu gagomusa: fawane dawa:i galu. Na da soge lamu hame dawa:i galu. Na hawa: hamosu dunu amola da moilai gagoi fidi.
17Eso huluane, Yu dunu 150 amola ilia ouligisu dunu da na diasuga ha:i namasu. Amola, ninia na:iyado ga fi dunu bagohame da misini, na diasuga ha:i nasu.
18Eso huluane, na da bulamagau afae, sibi noga:idafa gafeyale amola gagala bagohame gobele moma:ne iasu. Be na da dunu ilia da:i diomu amo dawa:beba:le, eagene muni nama ilegei amo hame lasu.

19Gode! Na da dima sia:ne gadosa. Na da dunu huluane fidima:ne hawa: hamosu amo mae gogolema. Amola nama hahawane ima.