Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NƐƐMAYA

NƐƐMAYA 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gurↄ beeean wa Yuda kenↄ kↄ̃n ń naↄ̃nↄ e wii lɛɛ ń gbɛ̃nↄa maamaa.
2Aↄ̃ gbɛ̃kenↄ bè: Wapinↄ kↄ̃n wa nɛ́nↄ wá pari. Wá ye pↄ́wɛɛzi wà pↄ́ ble wà e wàgↄ̃ aafia.
3Aↄ̃ gbɛ̃kenↄ bè dↄ: Nↄaa kuu, ben wa wa buraanↄ kↄ̃n wa geepi búnↄ kↄ̃n wa kpɛ́nↄ tↄↄba kpà pↄ́wɛɛ yãnzi.
4Aↄ̃ gbɛ̃kenↄ bè: Wa ↄↄ sɛ̃̀kã lɛ wà wa buraanↄ kↄ̃n wa geepi búnↄ tángba bↄ kínanɛ yãnzi.
5Baa tó wa borii dↄ̃nkↄ̃mɛ, bensↄ̃ wa nɛ́nↄↄ dↄ̃nkↄ̃ kↄ̃n ń nɛ́nↄ, wée wa nɛ́nↄ yaaḿma zↄ̀nↄ ũ tiasi. Wa nɛ́nↄgbɛ̃ kenↄ e zↄ̀ blee kↄ̀ bensↄ̃ wa gbãaa e ká wà pↄ́ke kɛ̀ro, zaakɛ wa buraanↄ kↄ̃n wa geepi búnↄ gↄ̃̀ ń pↄ́ ũmɛ.
6Kɛ̀ ma ń wii pì mà kↄ̃n gbɛ̃nↄ káara kɛ̀ aↄ̃ kɛ̀o, ma pↄ fɛ̃̀ maamaa.
7Ma yã pì wàari pà ma swɛ̃̀ guu, ben ma zↄka dↄ̀ kínɛnↄ kↄ̃n gbãadeenↄa ma bèńnɛ: A baade e ↄↄ'i kaara a gbɛ̃daaanɛ. Ben ma bè wà parii kakↄ̃a aↄ̃ yã pì yãnzi.
8Ma bèńnɛ: Wa wa gbɛ̃ Yuda kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀ bori pãndenↄ pↄ́ ũunↄ bò wa gbãa lɛ́n, ben á tò a gbɛ̃nↄↄ e ń zĩnda yaawa dↄↄ́? Ben aↄ̃ yĩtɛ kpɛ̃kpɛ̃, aↄ̃ↄe yãke e wà òro.
9Ben ma ɛara ma bè: Yã kɛ̀ ée kɛɛ pì maaro. Àgↄ̃ wa Luda vĩa vĩ lɛ wa ibɛɛ bori pãndenↄ tón wa sↄ̃sↄ̃ro yãnzi.
10Mapi kↄ̃n ma danɛnↄ kↄ̃n ma ìbanↄ, wa ↄↄ kↄ̃n pↄ́wɛɛo sɛ̃̀kãńnɛ dↄ. À ↄↄ'ikaarannɛna tó sa,
11à ń buraanↄ kↄ̃n ń geepi búnↄ kↄ̃n ń kùkpɛnↄ kↄ̃n ń kpɛ́nↄ sↄkpańnɛ kↄ̃n pↄ́ basↄↄrodee kɛ̀ ée siiḿma ↄↄ'i ũuo, ↄↄ kↄ̃n pↄ́wɛɛo kↄ̃n geepiwɛ̃ɛo kↄ̃n nↄ́sio píngi.
12Ben aↄ̃ bè: Wé sↄkpańnɛ, wé pↄ́ke wɛtɛḿma dↄro. Wé kɛ lán ń ò nà. Ben ma sa'orinↄ sìsi má tò gbɛ̃ pìnↄ la dà ń wáa lán aↄ̃ à lɛ́ gbɛ̃̀ nà.
13Ma a utadaa kpòkɛ ma bè: Luda gbɛ̃ kɛ̀ èe zĩi kɛ lɛ́ kɛ̀ à gbɛ̃̀ pìaroo kpokɛ lɛ à à bɛ kↄ̃n à auzikinↄ sía. Luda à kpokɛ lɛ à gↄ̃ kori lɛ. Gbɛ̃ pariinↄ bè: Aami! Ben aↄ̃ Dii sáabu kpà. Ben gbɛ̃nↄ kɛ̀ lán aↄ̃ à lɛ́ gbɛ̃̀ nà.
14Beee gbɛra zaa gurↄↄ kɛ̀ kí Atasɛsɛ ma diɛ Yudanↄ bùsu dↄn'aɛdee ũ a kíblena wɛ̃̀ barodeen ai à wɛ̃̀ baaakuri awɛɛplaadee guu, à kà wɛ̃̀ kuri awɛɛplaa, mapi kↄ̃n ma danɛnↄ wée dↄn'aɛdekɛ pↄ́ blero.
15Dↄn'aɛde káaku kɛ̀ à dↄ̀mɛ aɛnↄ aso tìisi tↄ̃̀ gbɛ̃nↄa, aↄ̃ pↄ́ble kↄ̃n geepiwɛ̃ɛo sì baadea kↄ̃n kondogi ↄↄ mɛ̀n baplaplaao. Aↄ̃ ìbanↄ gbãaa blèḿma dↄ. Mapi sↄ̃, mɛ́ɛ kɛ lɛro, zaakɛ má Luda vĩa vĩ.
16Ma mɛ̀ kpà bĩi pì bonaa, mɛ́ɛ tↄↄtɛ sɛ́ ma pↄ́ ũro. Ma ìbanↄ kakↄ̃ana gwe zĩi pì yãnzi.
17Yudanↄ ègↄ̃ pↄ́ blee ma bɛ gↄ̃ↄn baswɛɛplaa akurikuri, gbãadeenↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ borii kɛ̀ aↄ̃ↄ liganawaziinↄ kiianↄ.
18Lán guu è dↄ nà wègↄ̃ zù kɛkɛɛmɛ mɛ̀n doodo kↄ̃n sã mɛ̀kpananↄ mɛ̀n swɛɛdodo kↄ̃n koonↄ, bensↄ̃ wègↄ̃ geepiwɛ̃ɛ baa bítabita gurↄ kuri kↄ̃n gurↄ kurio. Baa kↄ̃n beeeo mɛ́ɛ dↄn'aɛdekɛ pↄ́blee gbekaḿmaro, zaakɛ zĩi kɛ̀ gbɛ̃ beeenↄↄ e kɛɛ bíta.

19Ma Luda, yã maaa kɛ̀ má kɛ̀ gbɛ̃ beeenↄnɛ píngi gↄ̃ dↄngu.