Text copied!
CopyCompare
GODIDO VUA MAEJE - Neamaea

Neamaea 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Areme maza sibaneke furikoga e uruvana bara ro baru buka naebe oemareva ijadufuo bu ziena uri kairafa buone gue ijena madinami.
2E gue bu kuae, No agane gue noka e uruvana ijadufuo no kari vakuae vierafekuva noka ire bino kedufuo.
3Ro e gue bu kuae, Nono ire funeka furima ijadufuo no sakae nuvuone ijiakina ire vaeni juare no oeva ijiakina are nuvuone ije none kame una kaerafa nuvuone buone fuaeve. No vierafe ro no ijiege rekina bu mani vajuoga no kena una ire nuvuone fuaevekiro no ijadufuo ijiege revano kuae.
4Ro kuke e gue bu kuae, No duaku no kairafa nuvuone gue kiavoga bu moni buone gue ifejuovoga no juare nuvuone ijiakiro gurefi vaeni juare ijiebuo una gamani takesi fuaevei.
5Noeje no e Jiusi ijena noka besu gaegi ro kuke anafa buone ijiakiro nuvuone ije buka besu. Nonoka besu ijadufuo bu irerefuo ijiege reko no are ijiakiro sakae nuvuone ije kena una buone fuaeveve. Ro kuke noka ame nuvuone ije kiako bu una e guebuo moni baki imenoeve. Ro kabaerafa nuvuone gue noneka kena una kaerafa guebuo fuaevejo bune buefuo moni baki imenoeve. Ro kuke juare nuvuone ijiakiro gurefi vaeni juare nuvuone bune kaerafa nuvuone ijiebe fuaevena una buone kei. Ijadufuo iviama noeje noneka darobirenamue.
6Ijadufuo na e ijiebuo vua ije bu ijiege ziena kuaevo ije fievo naka defarudie.
7Ijadufuo na fina izege na redufuo ije vierafei. Areme nane uri e mamekanu ijiakiro e buone rotire ijia imevo ijene kumevo bu una besu afui. Bu afuivoga naka uri vua gikikimana kuariae. Na kia, Ja uviarafa jone maeje jaka isema rena mani bu kiavo ja vajiaeva ije kiakoke binodua kuke ado ijia nana vajiavono kiae. Na ijiege kuaria areme uri e boeje kumevo bu besu afuivoga na irufui ijene buina kuaena amaeri.
8Na kiae, No uviarafa nuvuone e Jiusi ije gue bu korubuo e ae binoko ije kiavoga bune bu fuaevevoga bu buefuo moni baki imenoe. Ro iviama e kairafa ige gue noneka giriesana e ijene fuaevena una kaenamiae. Rove na fiega jaka uria una kuke uviarafa jone maeje kame e guebuo fuaevekoke no ijene una fuaevena kaenamiavono kiae. Na ijiege ka gikikimana kuariavoga e mamekanu bu fieke nane ma kuariavoga bu una izege kuariekuva baga bume kari fie.
9Na ijiege kuariama areme kiae, Vame ije ja kevo ije jaka ma isema reve. Ijadufuo ni una Godi jumena fu irinakinu vame maeje renoefo. Ja ijiege renoekina e ani nuvuone ae binoko ije bube ise nuvuone bino guona umui bijuodufuo.
10Na kairafa none ijiakina e none imevo ije noka manikiro kumune nuvuone ije e gue vajiavo. No vajiaekina bu rade una vajuokuae no ijadufuo ijiege re. Rove na vierafe bube una buone bino ado ijia nana vajuodufuo ije buka areke.
11Ijadufuo ja iviama e guebuo juare ijiakina gurefi vaeni juare ro ine orive ro are buone ije ja keva ije nika migegire kena una vajiafo. Ro jade kiaga bu una ire buone binodua ado ijia nana vajiavono kiae.
12Na ijiege kuariavoga e mamekanu buka uri avediena ijiege kumei, Ije fune maredo noka ijiege reke. No vierafe noka sinuome buone irere no keva ijene una vajiake. Areme rade no naebe una ire buone bino kiaga bu vajuoke. Ro buje bu irere bu una vajuokono kueva ije no vierafe noka totega fu furino kiae. Areme nane uri e zinone ifaejevo ije kiavo bu aru ruae. Bu aruna irekoga na e mamekanu ijiakiro e ije buone rotire ijia imevo ije kiavo bu urina nidua buone ijia samadukua visu kuariana kia, Vua irere no kuaeva ije nobe totekiro noka ijiege rekono kuae.
13Areme nane uri ugone jiagadogo na abiesevo ijadufuo ubine ije abena kanakanae. Na ijiege kanakanakinu kiae, Godire e gure erare a vua ige kuaena naebe abe mimatakuma fu a abena kuokuo ijiege keseke. Ro fure ire one boeje a kema ijiakiro are one ije kamaza vake ame ijiege sinuo baki finoekono kiae. Na ijiege kuariama furikoga e boeje eranebe ijia ruaeva ije bu kumei, Maremano kumena bune uri E Ireobo ije oemarejae. Areme ve ijia e mamekanu ije bune uri vua bu kuaeva ijiege rei.
14Ijiege rena juaevasia tuaedi (20) ro teti tu (32) ukua ije e Atekesi fu kini rema ijia naeje na juaevasia tuero (12) ijiege e ireobo rena aesakae Juda samuae. Ro maza ijia nakina uviarafa none ije no ire ije e ireobo fu ino ije noka naebe i.
15Ro e mamekanu bino na vareki ude daro kena kari ruaeva ije buka irufui uruvana e aeko buone ije vajiae. Bu karina e aeko boeje kiakoke buka maza gue ire siruvakina irekiro do vaeni bu idufuo ije uruvana karina ro vajiavo. Bu ijiege rekoga e ije rotire buone ijia imevo ije budua buka e aeko ije irufui vajiae. Ro mazani none na daro abena fiva ije na naebe bu reva ijiege rei. Rove naeje naka una vame ni be rei. Ijadufuo maeje naka Godi none ije jumevo ijadufuo na ijiege rei.
16Na maza boeje daro none ije naka abena Jerusareme sidove ijadufuo isuo ijene kirae. Ro kuke e ije noefuo imevo ije budua buka naena besu isuo ijene kirae. No ijiege regaro una sakae uruvana fuaevedufuo ijie noka naebe ijiege vierafei.
17Ro maza boeje naka e Jiusi uvane aderedi fifiti (150) ijiege ro e mamekanu gue ije kaenamiana fata none ijia ire vajiaga bu ivo. Na e Jiusi ijiaru ijiege ifejiana ire vajiavo baki. Ro na kuke e ae binoko eranebe bu are none ijia ruovo na ije ire vajiaga bu ivo.
18Ro ire ije nare maza boeje kena kira vajiako bu ivo ije ijiege. Na mave-kau besu ro mave-sifi ka mukore sigisi (6) ro kukoruko ka uruvana ijiege kirana vajiavo. Ro kuke na vakuma maza teni (10) ijiege furino ije na do vaeni ka mukore ijia kena vese vajiaga bu ivo. Rove na naebe una e aeko ije kiako bu ire ro vaeni buone izege e mamekanu bu ijo ije bino karina vajie. Ijadufuo maeje na irufui buone ma ireobo ije bu abevo ije nane giana vierafei.

19Ijadufuo na baname isoena kuae, O Godi ire boeje na e igiebuo revo ije giena vierafekiro ade totemono kuae.