Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NEHEMIA

NEHEMIA 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unai neganai taunimanima momo, tau, mai edia adavadia danu ese edia varavara Iuda taudia dekenai idia maumau.
2Badina ogogami taudia idia gwau, “Aiemai natudia be momo herea, ai ese aniani ai abia, be gau badana, do ai mase garina.”
3Ma haida idia gwau, “Ai ese moni abiatorehai totona aiemai uma gabudia bona vain umadia bona aiemai ruma danu ai gwauhamata henidia noho. Inai bamona ai karaia hitolo dainai, aniani be lasi dainai.”
4Ma haida idia gwau, “Ai ese unai moni ai abiatorehai be king ena takisi do ai henia totona. Unai dainai aiemai uma gabudia bona vain umadia ai gwauhamata henidia noho.
5“Unai aiemai varavara Iuda taudia bona ai, be bese tamona. Bona aiemai natudia bona idia edia natudia be hegeregere, ani? To aiemai natudia be hesiai taudia totona ai hoia noho. Aiemai natudia hahine haida danu be madi ai hoia vadaeni, hesiai mai guia danu idia noho. To ai be dala lasi idia do ai hoia lou, badina be tau haida ese aiemai umadia bona vain umadia idia abia vadaeni.”
6Lau Nehemia ese edia maumau bona edia hereva lau kamonai neganai lau be badu momokani.
7Lau laloa namonamo guna, vadaeni lau ese taunimanima edia gunalaia taudia bona lohia taudia lau gwau henia momokani, lau gwau, “Umui ese emui varavara taudia dekena amo abiatorehai ena atoa kau moni umui abia noho.” Lau ese hebou bada herea lau boiria, inai hepapahuahu do lau hamaoromaoroa totona.
8Vadaeni lau gwau, “Ai ese aiemai goada hegeregerena, aiemai varavara Iuda taudia, idau bese dekenai idia hoia taudia, be daudau gabudia dekena amo ai hoidia lou. To hari umui Iuda taudia ese emui varavara umui hoidia noho, ai ese ma do ai hoidia lou totona, a?” Hebou taudia be regerege ta lasi, bona mai edia hereva ta lasi.
9Unai dainai lau gwau, “Emui kara be namo lasi. Umui ese iseda Dirava do umui gari henia ena dala dekenai umui raka noho be namo, idau bese taudia ese ita do idia kirikirilaia garina. Badina inai idau bese taudia ese ita hadikaia dalana idia tahua noho.
10“Inai danu, lau bona egu tadikakana bona egu hesiai taudia ese moni, bona aniani unai taunimanima dekenai ai heniatorehai vadaeni. To namona be ita ese inai abiatorehai davana mai atoa kau moni abia kara do ita hadokoa.
11Hari dina dekenai, edia uma gabudia, edia vain umadia, edia olive umadia, bona edia ruma do umui henidia lou. Bona umui gwauraia vadaeni atoa kau moni, karoa 100 ta ta dekena amo, moni o aniani o uaina o olive dehoro, idia dekena amo umui gwauraia abiatorehai davana, do umui henidia lou.”
12Vadaeni idia gwau, “Ai ese do ai henia lou, bona gau ta ma idia dekena amo do ai gwauraia lasi. Oiemu hereva hegeregerena sibona do ai karaia.” Unai neganai hahelagaia taudia lau boiria, bona idia edia vairana dekenai, inai gunalaia taudia bona lohia taudia ese gwauhamata helagana idia gwauraia, unai edia gwauhamata lau dekenai, be do idia karaia momokani.
13Vadaeni lau ese egu rami be edia vairana dekenai lau davea, lau gwau, “Inai gwauhamata do idia hamomokania lasi taudia ibounai be Dirava ese edia ruma dekena amo, bona edia gaukara dekena amo, unai bamona do ia negedia ore. Dirava ese unai bamona tauna do ia negea bona bubua momokani, bona ia be gau anina lasi!” Unai neganai hebou taudia ibounai ese “Amen” idia gwauraia, bona Lohiabada idia hanamoa. Bona taunimanima ese edia gwauhamata hegeregerena idia karaia.
14Lau be Iuda tano ena gavana lagani 12 lalonai, bona unai nega lalonai, king Aratasaseta ena lohia lagani namba 20 ela bona ena lohia lagani namba 32 neganai, lau bona egu tadikakana ese gavana ibounai idia abia aniani ai ania lasi.
15Gavana taudia gunadia, lau idia gunalaia taudia, ese takisi metauna taunimanima dekena amo idia abia, dina ta ta ibounai siliva moni 40, bona aniani bona uaina danu. Edia hesiai taudia ese danu taunimanima idia dagedage henidia. To lau ese Dirava lau gari henia dainai, unai bamona lau karaia lasi.
16Lau ese danu Ierusalema ena magu haginia gaukara lau karaia goada, bona tano ta lau abia lasi. Egu hesiai taudia danu be magu haginia gaukara idia karaia.
17Egu aniani patana dekenai be Iuda taudia 150, mai edia lohia taudia danu idia aniani noho, idau tano taudia, lau idia vadivadi henia taudia ibounai danu.
18Dina ibounai inai aniani gaudia lau abia hegaegae: Boromakau tau ta, mamoe namodia 6, kokoroku momo danu. Bona dina 10, 10 dekena amo uaina idauidau momo lau haboua mai. Momokani inai bamona lau karaia, to gavana idia abia aniani korikori lau tahua lasi, badina be lau diba inai taunimanima edia hesiai gaukara bona takisi be metau herea.

19Egu Dirava e, inai taunimanima lau durudia karadia mani do oi laloa, bona lau do oi hanamoa.