Text copied!
CopyCompare
Bible Ni Thothup - Nehemiah

Nehemiah 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Me yan i bangiyal’ ma bo’or e pumo’on nge ppin nra tababgad ko gun’gun’ nib togopluw ngak e Jew.
2Boch i yad e ga’ar, “Gadad bo’or nga tabnaw, ba t’uf e grain rodad ni nge dabi math e fan rodad.”
3Ma bochi yad e ga’ar, “Gamad e kug pi’ed yungi flang romad nge fi’imad ni grape nge naun romad ni nge yag ni gaman e grain ni nggu feked ni bochan e nge dab gu m’ad ko mak’iy.”
4Ma ku bochi yad e ga’ar, “Gamad e kug ninged e salpiy ni kagmad ra sulweg ni bochan e nggu pi’ed e tax ko yungi milay’ nge woldug romad ni grape ngak e en pilung.
5Gamad ta’bogi girdi’ ngak e tinef e Jew. Gathi ta’reb rogon pifakmad ngak pifakrad nga ferad fel? Machane ke yan i aw ni nggu pi’ed pifakmad ngar manged sib. Boch i pifakmad ni ppin e ka ni chuw’iyrad ni ngar manged sib. Dakriy u gelngimad ni nggu ayweged, kan fek u pa’mad e yungi flang romad nge fi’imad grape.”
6Nap’an ni gu rung’ag e gun’gun’ ni yad be tay, me yib e damumuw ngog
7mu gu turguy u wun’ug ni nggu rin’ ban’en. Mu gup’ e kireb rok e pi’in ma yog e thin nge pi tolang rok fapi girdi’ nga owcherad ni lungug, “Gimed be gafgownag e pi’in gimed!” Mu gog ngak e girdi’ ni gubin ni ngan mu’ulung ni fan ko re oloboch ney
8me lungug, “Ka aram nap’an i yib ni gadad ma guy rogon ngu’ud chuw’iyed e girdi’ rodad ni Jew nni pi’rad nchu’way nga boch e nam. Ma chiney e gimed be suruy e girdi’ romed ni ngar pi’ed yad ni chuway’ ngomed, ni gimed e ku girdi’ rorad!” Me th’ab fapi tayugang’ gulungrad ni dakuriy ban’en ni kiyag ni ngarogned.
9Ma aram mug ga’ar, “Ba kireb e n’en ni gimed be rin’! Thangri mu folgad rok Got mi gimed rin e n’en ni bfel’. Ma aram e dabi yib e tawey rok e pi to’ogor rodad, ni aram e pi’in gathiyad piyu Israel ni ngar moning niged gadad.
10Kugpag e girdi’ kar feked e salpiy nge grain rog ni kuyad ra sulweg puluwon, ma ku aray e n’en nike rin’ e pi’in ni gamad ma maruwel u ta’bang nge pi pumo’on ni yad ma maruwel rog. Machane chiney e go’ ngad paged ni dab kud feked puluwon e pin’ey rorad.
11Mu thanged u babyor urngin e malfith rorad ni bay romed — ni salpiy nge grain nge wayin nge gapgep ko olive. Mi gimed sulweg ngorad e chiney e yungi flang rorad nge woldug ni grape, nge taf’i’rad ni gek’iy ni olive, nge naun rorad!”
12Me fulweg e pi tayugang’ ni lungurad, “Bay gu rin’ed ni bod ni kamog. Bay gu fulweged e n’en ni ferad ma dab ku gogned ngorad ni ngar pi’ed e malfith rorad ni bay romad.” Mug pining e pi prist nge mu’ulung mu gog ngak e pi tayugang’ ni ngar micheged u fithingan SOMOL u p’eowcherad ni ngar ted nga tagil’ e tin ka fin ra micheged ni ngar rin’ed.
13Ma aram mug pithig fare gi mad ni kug m’ag nga lukngug nga daken e mad rog nggu dengdang. Me lungug ngorad, “Aray rogon nra dengdang Got e aromed ndabi tay nga tagil’ e tin ke micheg nra rin’. Ra fek Got e naun romed nge urngin ban’en romed, me digeymed ndakuriy ban’en romed.” Ma gubin e girdi’ ni bay u rom me lungurad, “Ri errogon!” Miyad pining e sorok ngak SOMOL. Me tay fapi tayugang’ e tin karogned nga tagil’.
14U lan fa ragag nge l’agruw i duw ni ug mang governor u lan e nam nu Judah, ni gu tabab ko fare duw ni gaman e rliw’ e duw ngay nike mang Artaxerxes e pilung nge mada’ ko re duw ni gaman e guyey nge l’agruw e duw ngay nike mang pilung, ma dariy reb i girdi’eg fa gag ni kay e ggan ni mat’awug ni nggu wa’ ni bochan e gag e governor.
15Gubin e pi’in ur governor gad ni yad ba m’on rog e ur tomal niged e girdi’, ya ur feked e ggan nge wayin ko girdi’ ma yad be yog nra reb e rran ma nge pi’ e girdi’ aningeg i ragag e silber ni salpiy. Mus ngak e pi tagpigpig rorad mu’ur gafgow niged e girdi’. Machane gag e ba thil e ngongol rog, ni bochan e ug tayfan Got.
16Ru gu tay gelngig ko fare yoror ni ngan ubung bayay ma da gu fek bang e binaw. Gubin e pi’in yad ma maruwel rog nra uned i ubung bayay fare yoror.
17Gubin ngiyal’ ni gu ma pi’ gan 150 e girdi’ nu Israel u tebel rog nge pi tayugang’ rorad, ma ku arrogon gubin e pi girdi’ ni yad ma yib ngog ko pi nam nib chuchugur.
18Gubin e rran ma gu ma pi’ reb e garbaw, nge nel’ e tin th’abi fel’ ko saf rog, nge nimen ni bo’or, ma gubin e yu ragag e rran mu gu pi’ e wayin ni kab be’ech. Machane gumnang e pin’en nib tomal ni be athmagliy e girdi’, are da gog ni ngan pi’ ngog e f’oth ni mat’wun e governor.

19Got, gu be meybil ngom ni ngam tay fenamyan ko urngin e pin’en ni ku gu rin’ ni bfel’ ni fan ngak e pi girdi’ ney.