Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Nɛɛmii

Nɛɛmii 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gↄↄ bee wá Yudaeↄ ń ń naↄ lɛ́ wiilɛ ń gbɛ̃́ↄwa maamaa.
2An gbɛ̃eↄ mɛ̀: Wápiↄ ń wá nɛ́ↄ, wá dasi. Wá ye pↄ́wɛnai wà pↄble, wí e wàↄ aafia.
3An gbɛ̃eↄ mɛ̀ lↄ: Nↄana ku, ↄ̃ wa wá buaↄ ń wá vɛ̃ɛbuↄ ń wá kpɛ́ↄ tↄ̀ↄma dìlɛ pↄ́wɛna yã́i.
4An gbɛ̃eↄ mɛ̀: Wa ↄ̃a sɛ̃̀a, kɛ́ wà wá buaↄ ń wá vɛ̃ɛbuↄ falu kpa kíwa yã́i.
5Baa tó wá bui doũɛ, mɛ́ wá nɛ́ↄ doũ ń ń nɛ́ↄ, wálɛ wá nɛ́ↄ yiamá zↄↄ ũ teasi. Wá nɛnↄɛeↄ lɛ́ zↄble kↄ̀, mɛ́ wá gbãa i ka wà pↄe kɛo, asa wá buaↄ ń wá vɛ̃ɛbuↄ gↄ̃̀ ń pↄ́ ũɛ.
6Kɛ́ ma ń wiipi mà ń gbɛ̃́ↄ káala pↄ́ aa kɛ̀o, ma pↄ pà maamaa.
7Ma yã́pi wàaipà ma sↄ̃ guu, ↄ̃ ma zↄadↄ̀ kíabuiↄ ń gbãadeↄwa má ònɛ́: Á baade lɛ́ ↄ'idia a gbɛ̃́deeɛ. Ɔ̃ ma mɛ̀ wà bíla kãaa an yã́pi yã́i.
8Má ònɛ́: Wa wá gbɛ̃́ Yuda pↄ́ gↄ̃̀ buipãleↄ pↄ́ ũↄ bò wá gbãa lɛ́u, ↄ̃ á tò á gbɛ̃́ↄ lɛ́ ńzĩa yiawá lↄa? Ɔ̃ aa nílɛ kpɛ̃́, aai yãe e òo.
9Ɔ̃ ma ɛa ma mɛ̀: Yã́ pↄ́ álɛ kɛpi maao. Àↄ wá Lua vĩa vĩ, kɛ́ wá ibɛɛ buipãleↄ su wá sↄ̃́sↄ̃o yã́i.
10Mapi ń ma daɛↄ ń ma ìwaↄ, wa ↄ̃a ń pↄ́wɛnao sɛ̃̀anɛ́ sↄ̃. À ↄ'idianɛ́ tó sa,
11í ń buaↄ ń ń vɛ̃ɛbuↄ ń ń kù kpɛ́ↄ ń ń kpɛ́ↄ sↄaanɛ́ ń pↄ́ basↄode pↄ́ álɛ símá ↄ'i ũo, ↄ̃a ń pↄ́wɛnao ń vɛ̃ɛo ń nísio píi.
12Ɔ̃ aa mɛ̀: Wá sↄaanɛ́, wá pↄe wɛɛlɛmá lↄo. Wá kɛ lá ń òwa. Ɔ̃ ma sa'onaↄ sìsi, má tò gbɛ̃́piↄ lakpà ńzĩala lá aa a lɛgbɛ̃̀wa.
13Ma a ulada kpòɛ ma mɛ̀: Lua gbɛ̃́ pↄ́ i zĩkɛ lɛ́ pↄ́ á gbɛ̃̀piwao kpoɛ màa, i aà bɛ ń aà àizɛɛↄ siwà. Lua aà kpoɛ aà gↄ̃ gii màa. Bíla mɛ̀: Ãmi! Ɔ̃ aa Dii sáaukpà. Ɔ̃ gbɛ̃́ↄ kɛ̀ lá aa a lɛgbɛ̃̀wa.
14Bee gbɛa za gↄↄ pↄ́ Aatasasa ma dilɛ Yuda bùsu dↄaana ũ a kpalablea wɛ̃̀ baode zĩ́ e a wɛ̃̀ baakwi ń plaode guu, à kà wɛ̃̀ kuɛpla, mapi ń ma daɛↄ wi dↄaanakɛblɛ bleo.
15Dↄaana káau pↄ́ dↄ̀aamɛɛↄ aso gbia tↄ̃̀ gbɛ̃́ↄwa, aa pↄblea ń vɛ̃ɛo sì baadewa ń ã́nusu ↄwatɛ̃ blablao. An ìwaↄ gbãablèmá lↄ. Mapi sↄ̃ mi kɛ màao, asa má Lua vĩa vĩ.
16Ma mɛkpà bĩ́ipi boawa, mi tↄↄlɛ sɛ́ ma pↄ́ ũo. Ma ìwaↄ kãaaa we zĩpi yã́iɛ.
17Yudaↄ ìↄ pↄble ma bɛ gbɛ̃ↄn basoplakwikwi, gbãadeↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ bui pↄ́ liaawáziↄ kĩ́iↄ.
18Lá gu lɛ́ dↄ wìↄ zu kɛkɛmɛɛ mɛ̀ndodo ń sã mɛkpaaↄ mɛ̀n soolosoolo ń koↄ, mɛ́ wìↄ vɛ̃ɛ ba zↄ̃ↄzↄ̃ↄ gↄↄ kwi ń gↄↄ kwio. Gia ń beeo mi dↄaanakɛblɛ gbɛamáo, asa zĩ pↄ́ gbɛ̃́ beeↄ lɛ́ kɛ zↄ̃ↄ.

19Ma Lua, yãmaa pↄ́ má kɛ̀ gbɛ̃́ beeↄnɛ píi àↄ dↄngu.