Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - NEHEMIA

NEHEMIA 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ai ese maḡu a haginia sivaraina na Sanbalata e kamonai negana ai ia na e badu dikadika, bena ia ese Iuda taudia e kirikirilaidia.
2Tadikakana bona Samaria tuari oreana vairadiai e hereva, eto, Ini Iuda taudia mamanodia na dahaka e karamu? Ḡau bae hamatamatadia a? Boubou karadia bae kara a? Dina tamona ai bae ha-orea a? Lahi ai e ara nadidia na momoru senusenudia amo bae kara lou a?
3Tobia, tau Amono, na ia badibadinai; bena ia eto, Oibe, idia na dahaka e haginiamu; uda sisiana ta na edia nadi maḡuna latanai bema dae kau, ia ese bema hahegiḡia dobi.
4Emai Dirava e, a kamonai; badina be e dadaraimaimu; edia heihi-ihirai na idia sibodia kwaradia ai ba haloua. Ba negedia daure, bena iḡuidia ai bae noho tanona lalonai edia ḡau bae dadihaidia.
5Edia kerere basio gwau tao, bona edia kara dika vairamu amo basio kokidia oho; badina be idia ese oi vada e habadumu, maḡu ihaginina taudia vairadiai.
6Taunabunai, maḡu a haginia; maḡu idoinai a ha-ahua, tano amo ela bona harana kahana. Badina be taunimanima lalodia e urava ḡaukara.
7A Sanbalata bona Tobia, bona Arabia bona Amono bona Asdod taudia, ese Ierusalem maḡuna ibanina ḡaukarana vada e haheaua bona e heḡigi dobi gabudia na e ha-ahu matama sivaraidia e kamonai negana ai, idia na e badu dikadika;
8bena iboudiai e henega bou, idia na baema, Ierusalem bae tuari henia bona lalona bae haheḡonua.
9Bena ai na emai Dirava a guria, bona kito taudia a duanaidia, dina hanuaboi ilao-ahudia bae gimamai.
10A Iuda eto, Kohu-hua taudia na edia goada e oremu, bona momoru na bada herea; ai na asia heḡereḡere maḡu baia ḡaukaralaia.
11Bona inaimai eto, Basie diba bona ḡau ta basie itaia ela bona ita na bogaragidiai baita kau; bena baita aladia mase bona ḡaukara baita hadokoa.
12Iuda taudia idia badibadidiai e nohova na ema, bena nega gwauta e hamaoromai, eto, Idia na edia noho gabudia iboudiai amo ihadikada totona baema.
13Taunabunai, maḡu harana kwadogi-hereadia gabudia muridia kahadia ai be taunimanima na atodia, edia iduhu ta ta ai, mai edia dare io peva ida.
14Lau na roharoha, bena na tore isi, hanua lohiadia bona heitatao taudia bona taunimanima oredia na hamaorodia, nato, Idia garidia basio gari. Ḡaubada ba laloa tao; ia na bada bona mai garina. Bona ba tuari, tadikakamui bona natumui mamaruanedia bona hahinedia bona adavamui bona emui ruma daidiai.
15Inaimai e kamonai ai na vada a diba, bona Dirava ese edia lalo-hadai vada e laoa ahu, negana ai, ai iboumai ai ese maḡu a lou henia, ta ta ena ḡaukara ena ḡaukara ai.
16Una dina amo ela, egu hesiai taudia edia orea kahana na maḡu e ḡaukaralaia, a kahana be edia io kesi peva bona tuari dabuadia e abi hata; bona hegunalai taudia na Iuda iduhuna taudia iboudiai,
17maḡu e haginia taudia, muridiai e gini. Kohu-hua taudia edia maduna e haheḡereḡeredia, bena imadia kahana ta e ḡaukara, kahana ta be edia tuari ḡaudia e abi heni.
18Maḡu e haginiava ai ḡaukara taudia na ta ta ena dare ena dare gabadia ai e kara; kibi ihiririna tauna na lau badibadigu ai e gini.

19Bena lau ese hanua lohiadia bona heitatao taudia bona taunimanima oredia na hamaorodia, nato, Gaukara na bada, bona e heato roro gabu idoinai, bona ita na mai padada magu latanai, bona padada danu daudau.
20Edena kaha amo kibi reḡena ba kamonai, unuseni ai ba heau hegogo mai, ai dekemai ai. Eda Dirava na ita daidai baine tuari.
21Taunabunai, ai na ḡaukara a hekwarahilaia; orea kahana taudia ese io e abi hata, daba matana amo ela bona hisiu e dae ai.
22Una negana ai, lau ese taunimanima ma na hamaorodia, nato, Taunimanima iboudiai mai edia hesiai taudia ida na Ierusalem ai bae noho rani; bena hanuaboi bae gimamai, a dina ai bae ḡaukara.
23Taunabunai, lau bona tadikakagu bona egu hesiai taudia bona kito taudia, lau murigu amo e rakava taudia, na iboumai ai emai dabua asia doki oho; ta ta ena tuari ḡauna ena tuari ḡauna na imana ai e abi hata.