Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Nihemaia

Nihemaia 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sa:naba:la:de da ninia Yu dunu da moilai gagosu gagobe amo nababeba:le, e da ninima ougili bagadewane lasogole oufesega:su.
2E da ea dogolegei dunu odagiaba, amola Samelia dadi gagui dunu odagiaba, amane sia:i, “Goe Yu hahaninisi dunu da adi hamosala:? Ilia da moilai bu hahamomusa: dawa:bela:? Ilia Godema gobele salasu hamobeba:le, eso afae amoga hawa: hamosu dagomusa: dawa:bela:? Amola, ilia da isu laluga nei amoga diasu gagusu gele noga:i hamomusa: dawa:bela:?”
3Doubaia amola da Sa:naba:la:de dafulili lelu. E amane sia:i, “Mae dawa:ma! Ilia gagoi noga:i gagomu da hamedei! Fogisi fonobahadi da ilia gagoi amo fuli fasimusa: defele ba:mu,” e oufesega:ne amane sia:i.
4Amo sia: nababeba:le, na da Godema sia:ne gadoi amane, “Gode! Dia ilia oufesega:su nabima! Ilia oufesega:su amo ilima sinidigima! Di da eno dunu ilia liligi wamolama:ne yolesima. Amola ha lai dunu da ili se dabe hamoma:ne, sedaga sogega oule masa:ma.
5Ilia wadela:i hou mae gogolema:ne olofoma. Bai ilia da ninia moilai gagosu hawa: hamonanoba, ilia da ninima lasogole oufesega:lala.”
6Amalalu, ninia da gagoi amo bu gagolalu. Fonobahadi hedolowane ninia da gagolalu damana yolei defei amoga doaga:i. Bai dunu ilia da hawa: hamomu hanai galu.
7Sa:naba:la:de, Doubaia, A:la:be soge dunu, A:mone soge dunu amola A:siedode soge dunu da ninia hehenane Yelusaleme gagoi gagolalebe amola dibi amo gagoi ganodini nini ga:simusa: ahoanebe amo nababeba:le, ilia da ougi bagade ba:i.
8Amaiba:le, ilia da Yelusaleme amoga doagala:musa: amola ninia hawa: hamoi wadela:musa: sia: dasu.
9Be ninia da ninia Godema sia:ne gadosu. Amola ninia da eso amola gasi ganodini, sosodo aligisu dunu ili liligi noga:le ouligima:ne, ilegei dagoi.
10Yuda dunu da agoane gesami hea:su, “Ninia gisasu liligi da dioi bagade, amola gisabeba:le ninia da gasa hamedesa. Wadela:i isu ninia gisawene, gaguli ahoa da gilisidafa. Amaiba:le, ninia da moilai gagoi wali eso habodane gaguma:bela:?”
11Ninima ha lai dunu da sia: dasu amo ninia Yu dunu da ilia hamobe da hame dawa:iyale ilia dawa:i. Ilia da ninima hedolo doagala:loba, nini huluane medole legele amola ninia hawa: hamosu hedofamusa: dawa:i.
12Be eso bagohame amoga, Yu dunu amo da ninia ha lai dunu gilisisu ganodini esalu, amo da ninima misini, amo ha lai sia: dasu ninima sisasu olelei.
13Amaiba:le na da dunu ilima gegesu gobihei, goge agei amola dadi, amo gegesu liligi ilima i. Amola ilia fi afae afae amo gagoi hame gagoi dagoi sogebi amoga sosodo aligima:ne sia:i.
14Na ba:loba da dunu da bagadewane da:i dioi. Amaiba:le, na da ilia ouligisu dunu amola ouligisu hina dunu ilima amane sia:i, “Dilia ha lai dunu amoba:le mae beda:ma. Hina Gode da gasa bagadedafa amola osobo bagade dunu huluane da ema beda:sa. Amo dawa:sea, dilia fi dunu, dilia mano, dilia uda amola dilia diasu amo gaga:ma:ne gegema.”
15Fa:no, ninia ha lai dunu da ninia da ilia doagala:musa: sia: dasu nabi dagoi, amo ilia da nabi. Gode da ilia wadela:i logo ga:i dagoi, amo ilia da dawa:i. Amalalu, ninia huluane da gagoi bu gagomusa:, amoga buhagi.
16Amo esoga amola fa:no, na hawa: hamosu dunu eno dogoa mogili da gegesu liligi gaguli amola da:igene ga:ne, ninia ha lai dunu mabeale sosodo ouligili oulelu, amola eno mogili da gagoi gagomusa: hawa: hamosu. Amola ouligisu dunu da dunu huluane bagadewane fuligala:su.
17Be hawa: hamonanu dunu amola liligi gaguli ahoasu dunu da agoane hamosu. Ilia da lobo la:idi amoga dadi gagui amola lobo eno la:idi amoga hawa: hamosu.
18Amola dunu da gagosu hawa: hamonoba, ilia huluane gegesu gobihei bagade bulua salawane hawa: hamonanu. Amola dunu amo da “biugale” wele sia:su liligi ouligisu da ani dafulili aligi.

19Na da dunu amola ilia ouligisu dunu ilima amane sia:i, “Dilia hawa: hamosu sogebi da bagadedafa amola dilia hisu hisuya hawa: hamonana.
20Dilia ‘biugale’ wele sia:su nabasea, nama gilisila misa. Amola ninia Gode da nini fidili gegemu,” na amane sia:i.
21Amaiba:le, eso huluane hadigibi galu, dunu mogili da hawa: hamonanea, mogili da gegemusa: oulelu. Amalalu, daeya gasili gasumuni aligibiba:le fisi.
22Amo esoga, ouligisu dunu amo da Yelusaleme moilai amo ganodini ouligilaleawane hadigima:ne na da sia:i dagoi. Bai ninia da gilisili esoga hawa: hamomu amola gasia moilai amo sosodo aligimusa: dawa:i.
23Na, na ouligisu dunu, dadi gagui dunu amola hawa: hamosu dunu, ninia golaloba, abula sali mae gisa:le amowane golasu amola ninia dadi amola gegesu liligi loboga gaguiwane golasu.