Text copied!
CopyCompare
Tjukurpa Palya - Niyamayaku

Niyamayaku 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Palu wati panya Tjanpalatanya mirpaṉaringu munu wangkangu, “Wiya, nyanganpa aṉangu Jew tjuṯa, ngurpa tjuṯa. Nyaaringanyiya nyanganpa? Tjana wall-pa palatja puṯu maḻakungku palyaṟa wiyaṉi.” Ka Tapayalu kuḻu ikaringkula alatji wangkangi, “Uwa, kuwari-puṯa tuuka tjuṯangku pitjala tjana pala palyantjitjangka tatiṟa waṟarakatiku, ka-puṯa uwankara piḻukatira wiyariwa.”
4Palu nyangatja kuliṟa ngayulu Godala tjapiṟa wangkangu, “Mayatja, nganaṉanya wiṟungku kulinma. Panya tjana nganaṉanya anaṟa wangkanyi munu tjana ikaringanyi nganampa. Wanyu tjananya ngapartji kuraṟaṯu pungama.” Alatjiṉa tjapiningi. Kaya Jew tjuṯa wall-pangka pukuḻpa alatjiṯu waṟkaringi, puḻkaṟa mulapa. Kaya palyalkatira wall-pa panya waṟaṉu nguwanpa, ka wati panya Tjanpalatalu pula Tapayalu nyakula piṟuku puḻkaṟa mirpaṉaringu munu pula wangkangu alatji, “Arali wati tjuṯatjara munula wangkara tjananya uuḻinama, kaya kaar-kaararira pika-pikariwa, kala tjananya uwankaraṯu puwa.” Palu ngayulu tjananya kuliṟa wantingu, munu Godala rawangku tjapiningi, munuṉa wati tjuṯa kuḻaṯatjara wall-pangka itingka ngaṟatjunu anga-ngaṟala nyakunytjaku mungangka kaḻaḻa kuḻu.
10Kaya Jew kutjupa tjuṯangku pitjala ngayula wangkangu, “Kulila, nyangatja puḻi minya-minya winki mulapa mantangka ngarira waṉinyi, kala waṟka puḻka palyalkatira nganaṉa paku puḻkaringu munula wawanyarira puṯu kulini. Yaaltjingaṟa wall-pa palyaṟa wiyalku.”
11Kaya nganampa mirpaṉtju tjuṯangku kunyu wangkangu, “Kuwarila Jew tjuṯa watarku waṟkarinyangka ma-panykaṟa ilaringkuku munula urulyku tjananya pungkula wiyanma waṟka tjana palyaṟa wiyantjaku-tawara.”
12Kaya palula tjanala itingka Jew kutjupa tjuṯa nyinangi, munuya tjana wangkanyangka kuliṟa pitjala ngayula tjakultjunangi tjuṯa-aṟangku.
13Ka palulanguṟu ngayulu wati kuḻaṯatjara tjuṯa munu tjuḻa waṟatjara tjuṯa kuḻu wall-pangka itingka para-ngaṟatjuṟa waṉaṉu tjana ngaṟala nyakula palunya tjananya waṟkarinyangka aṯunymankunytjaku. Munuṉa Jew tjuṯangka wangkangu alatji, “Nguḻuringkuwiyaya ngaṟama. Munuya kulinma panya Mayatja Godanya kutju puḻka mulapa nyinanyi, munulanya paluṟu kutjungku aṯunymananyi nganaṉanya uwankara. Ka nyuranku walytja tjuṯa kuḻu aṯunytju kanyinma Mayatjanya kuliṟa.”
15Ka nyara palulanguṟu wati kutjupatjara waṟkarinyangka kutjupa tjuṯa kuḻaṯatjara punaṟatjara tjanala itingka anga-ngaṟangi warmaḻa tjuṯa pitjanyangka paṯaṟa tjananya wakantjikitja. Ka tjiṉṯu kutjupa ngayulu wati tjuṯangka wangkangu alatji, “Kulilaya! Nyangatjala waṟka puḻka mulapa palyaṉi munula paṯupaṯu wall-pangka kumpiṟa nguwanpa palyaṉi munulanku puṯu nyanganyi panya tjarangku tjarangkula palyaṟa. Tjinguṟu warmaḻa pitjanyangkampa wati kutjupangku ngayula itinguṟu ngaṟala tuṟampata puuṟa miratjingalku nyura kumpiṟa ngaṟanytja tjuṯangku kulintjaku. Kaya kuliṟa mapalku tjunguriwa manta nyara ngali ngaṟala miratjingantjala. Ka Godalu nganaṉanya alpamilalku warmaḻa tjuṯa tjananya pungkula wiyantjaku.”