Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NƐƐMAYA

NƐƐMAYA 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Sambala mà wa Yudanↄ wée Yerusalɛmu bĩi boo, à pↄ fɛ̃̀ à làakari fɛ̀ɛ maamaa, ben èe wa kɛɛ pↄ́nↄpↄnↄ.
2À bè a gbɛ̃nↄ kↄ̃n Samaria zĩ̀kpɛɛnↄ wáa: Bↄ́n Yuda gina pìnↄↄ e kɛɛ? Aↄ̃é fↄ̃ wà ɛara wà bĩi pì boↄ́? Aↄ̃é saa o aↄ̃ zĩi pì nɛ́ gurↄ doↄ́? Aↄ̃é fↄ̃ wà wɛ́tɛ pì vu kↄ̃n gbɛ̀ kɛ̀ tɛ́ kũ̀ à kaɛna pìnↄↄ́?
3Amↄni bori Tobia kú à saɛ, ben à bè: Bĩi kɛ̀ aↄ̃ↄe boo pì, tó gbɛ̃ngboo dìdia, à gbɛ̀nↄ é gboro fá!
4Ben ma bè: Wa Luda, ǹ wa yã ma, zaakɛ aↄ̃ dↄkɛ̀wao. Ǹ tó wa lalandi kɛ̀ aↄ̃ↄe kɛɛ wí ń musu. Ǹ tó wà ń kũkũ wà táńyo zĩ̀zↄnↄ ũ.
5Ǹton lá kú ń taarinↄlaro. Ǹton ń durunnↄ gogoro, zaakɛ aↄ̃ bĩiborinↄ sↄ̃̀sↄ̃.
6Lɛn wa bĩi pì bò lɛ ai à pɛ̀kↄ̃a, ben à lezĩ kà guragura, zaakɛ gbɛ̃nↄↄ e zĩi pì kɛɛ kↄ̃n nↄ̀sɛo domɛ.
7Kɛ̀ Sambala kↄ̃n Tobiao kↄ̃n Larubunↄ kↄ̃n Amↄninↄ kↄ̃n Asadↄdideenↄↄ mà Yerusalɛmu bĩikɛkɛna e gaa aɛ, bensↄ̃ guforonↄↄ e tataa, aↄ̃ pↄ fɛ̃̀ maamaa.
8Ben aↄ̃ lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃ ń píngi aↄ̃ bè weé mↄ́ wà lɛ́ɛ Yerusalɛmua wà yãkete ligańzi.
9Ben wa wɛ́ɛ kɛ̀ wa Ludaa, bensↄ̃ wa gudãkparinↄↄ dìɛdiɛ fãantɛ̃ kↄ̃n gwãavĩo aↄ̃ yãnzi.
10Ben Yudanↄ bè: Asosɛrinↄ gbãaa e yãaa. Gbɛ̀ kɛ̀ wà gbòro wà dàɛ pari, wé fↄ̃ wà bĩi pì bo wà à mì dɛro.
11Wa ibɛɛnↄ bè, ai wàgↄ̃ gá ń yã dↄ̃, weé siwagu wà wa dɛdɛ, zĩi pì é gↄ̃ kpana zɛ́n.
12Wa gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú ń saɛnↄ mↄ̀ wà bèwe à kà gɛ̃̀n kuri aↄ̃ bè: Aↄ̃ↄe bↄↄ gu píngia, aↄ̃ↄ yezi wà mↄ́ wà lɛ́ɛwa.
13Ben ma gbɛ̃nↄ dìɛdiɛ bĩi fòonↄzi kↄ̃n à guu kɛ̀ kɛ̀ ɛɛtɛnↄ. Ma ń díɛdiɛ danɛdanɛ, baade kↄ̃n a fɛ̃ɛdaao kↄ̃n a sário kↄ̃n a sáo.
14Kɛ̀ ma wɛ́ɛ tɛ̀ guunↄzi, ma fɛɛ ma bè kínɛnↄnɛ kↄ̃n gbãadeenↄ kↄ̃n gbɛ̃ kpaaanↄ: Àton vĩa kɛńnɛro. Àgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ Dii bíta à naasi vĩ. À zĩ̀ ká a gbɛ̃nↄnɛ kↄ̃n a nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n a nɛ́nↄgbɛ̃nↄ kↄ̃n a nↄↄnↄ kↄ̃n a bɛɛnↄ.
15Kɛ̀ wa ibɛɛnↄↄ mà Luda ń fú à tò wa ń lɛ́kpakↄ̃sↄ̃na asii mà, ben wa píngi wa ɛara wa na bĩibonaa, baade kↄ̃n a zĩio.
16Zaa gurↄ beeea ma gbɛ̃nↄ kpàatɛ lɛo plaa. Gbɛ̃kenↄ e zĩi kɛɛ, gbɛ̃kenↄ sári kũna kↄ̃n sɛngbangoo kↄ̃n sáo kↄ̃n mↄ̀'utao dana. Gbɛ̃nsinↄↄ zɛna gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe bĩi boonↄ kpɛɛ.
17Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ asoo sɛnanↄ aso kũna ↄdo, gↄ̃kɛbↄ ↄdo.
18Bĩiborinↄ fɛ̃ɛdaa dↄna ń piia ń píngi. Kurupɛri ègↄ̃ kú ma saɛ.

19Ben ma bè kínɛnↄnɛ kↄ̃n gbãadeenↄ kↄ̃n gbɛ̃ kpaaanↄ: Zĩi pari bensↄ̃ bĩi pì gbã̀a, ben wa kↄ̃ kpàatɛtɛ à lɛ́zi.
20Guu kɛ̀ á mà wèe kuu pɛɛn, à kↄ̃ kakↄ̃awazi gwe, wa Luda é zĩ̀ káwe.
21Ben wa ɛara wa na zĩia, gbɛ̃kenↄ sári kũna zaa bùgubugua ai sↄsↄnɛnↄ gàa wà bↄ̀ɛo.
22Zĩ beeean ma bè gbɛ̃nↄnɛ: A baade gae i Yerusalɛmu kɛ̀ kↄ̃n a ìbanↄ, lɛ àgae e à gu dãkpa gwãavĩ, àgae zĩi kɛ fãantɛ̃.
23Mapi kↄ̃n ma dãaronↄ kↄ̃n ma ìbanↄ kↄ̃n gudãkpari kɛ̀ aↄ̃ↄ kúmaonↄ, weè wa pↄ́kãsãa bↄro, baade ègↄ̃ a gↄ̃kɛbↄ kũna a ↄplaammɛ.