Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Nɛɛmii

Nɛɛmii 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ Sambala ń Tobiao ń Laalubuↄ ń Amↄniↄ ń Asedodadeↄ mà Yelusalɛũ bĩ́ikɛkɛa lɛ́ gɛ́ aɛ mɛ́ gufooↄ lɛ́ tata, an pↄ pà maamaa.
2Ɔ̃ aa lɛkpàaĩ ḿpii, aa mɛ̀ wa mↄ lɛ́lɛ Yelusalɛũwa, wi yãkele liańzi.
3Ɔ̃ wa wabikɛ̀ wá Luawa, mɛ́ wa gudↄ̃anaↄ dìlɛdilɛ fãanɛ ń gwãasĩnao an yã́i.
4Ɔ̃ wá Yudaeↄ mɛ̀: Asosɛnaↄ yɛ̃̀ɛɛ lɛ́ láa. Gbɛ pↄ́ wa gbòo wa dàaĩ zↄ̃ↄ, wá fↄ̃ bĩ́ipi bo wà a midɛo.
5Wá ibɛɛↄ mɛ̀, e wàↄ gɛ́ ń yã́ dↄ̃i, wa siwágu, wi wá dɛdɛɛ, zĩpi i gↄ̃ kpaa zɛ́u.
6Wá gbɛ̃́ pↄ́ kú ń saɛↄ mↄ òwɛ̃ɛ à kà gɛ̃n kwi aa mɛ̀: Aalɛ bↄ gupiiu, aa ye mↄ lɛ́lɛiwáɛ.
7Ɔ̃ ma gbɛ̃́ↄ dìlɛdilɛ bĩ́ifooↄ guu ń a gu pↄ́ ɛɛũↄ. Ma ń dílɛdilɛ daɛdaɛ, baade ń a fɛ̃ndao ń a sↄ̃nao ń a sáo.
8Kɛ́ ma wɛtɛ̀ guↄi, ma fɛlɛ ò kíabuiↄnɛ ń gbãadeↄ ń gbɛ̃́ kĩniↄ ma mɛ̀: Ásu vĩakɛnɛ́o. Àↄ dↄ̃ kɛ́ Dii zↄ̃ↄ, ì tó ń mɛ séenata. À zĩka á gbɛ̃́ↄnɛ ń á nɛgↄ̃ɛↄ ń á nɛnↄɛↄ ń á naↄ ń á bɛↄ.
9Kɛ́ wá ibɛɛↄ mà Lua ń fú, a tò wa ń lɛkpaaĩ feena mà, ↄ̃ wápii wa ɛa na bĩ́iboawa, baade ń a zĩo.
10Za gↄↄ bee ma gbɛ̃́ↄ kpaalɛ̀ lɛɛ pla. Gbɛ̃eↄ lɛ́ zĩkɛ mɛ́ gbɛ̃eↄ sↄ̃na kũa ń sɛ̀ngbaoo ń sáo ń mↄ̀ ulao daa. Kíaↄ sĩ gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ bĩ́iboↄ kpɛ.
11Gbɛ̃́ pↄ́ aso sɛaↄ aso kũa ↄ do, gↄ̃kɛbↄ ↄ do.
12Bĩ́ibonaↄ fɛ̃nda dↄa ń pi ḿpii. Kuupɛna ìↄ ku ma saɛ.
13Ɔ̃ má ò kíabuiↄnɛ ń gbãadeↄ ń gbɛ̃́ kĩniↄ: Zĩ dasi mɛ́ bĩ́ipi gbã̀a, ↄ̃ wa kↄ̃kpaalɛ̀kpaalɛ a lɛ́u.
14Gu pↄ́ á mà wàlɛ kuupɛu, à kãaawázi we, wá Lua i zĩkawɛ̃ɛ.
15Ɔ̃ wa ɛa na zĩwa, gbɛ̃eↄ sↄ̃na kũa za guluuluui e saanaↄ gɛ̀ bìlɛò.
16Zĩbeezĩ má ò gbɛ̃́ↄnɛ: Á baade lí i Yelusalɛũ la ń a ìwaↄ, kɛ́ aàli e gudↄ̃a gwã́, aàli zĩkɛ fãanɛ.
17Mapi ń ma dãunaↄ ń ma ìwaↄ ń gudↄ̃ana pↄ́ kumanↄↄ, wili wá pↄkasa bↄo, baade ìↄ a gↄ̃kɛbↄ kũa a ↄplaauɛ.