Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - NƐƐMAYA

NƐƐMAYA 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kũ Sambala mà ókↄ̃nↄ Yudanↄ ótɛn Yurusalɛmu bĩni bo, a pↄ fɛ̃̀ a laakarii fùtɛ manamana, akũ àtɛni ó lalandi kɛ.
2À pì a gbɛ̃nↄ kũ Samaria zĩ̀karinↄ wára: Bↄ́n Yuda ginaa pìnↄ tɛn kɛɛ? oni fↄ̃ ò ɛra ò bĩni pì bo yá? Oni sa o ò zĩ pì nɛ́ gↄrↄ do yá? Oni fↄ̃ ò wɛ̃tɛ pì vu kũ gbɛ̀ kũ à tɛ́ kũ̀ à katɛnaa pìnↄ yá?
3Amↄni buri Tobia kú a sarɛ, akũ à pì: Bĩni kũ òtɛn bo pìi, tó gbɛ̃gbon dìdia, a gbɛ̀nↄ gboro fá!
4Akũ ma pì: Ó Luda, ǹ ó yã ma, zaakũ ò dↄkɛ̀ kũoo. Ǹ tó ó lalandi kũ òtɛn kɛ wí ń musu. Ǹ tó ò ń kũkũ ò tá kũńwo zĩ̀zↄnↄ ũ.
5Ǹsun lá kú ń taarinↄlaro. Ǹsun ń durunnanↄ wararo, zaakũ ò bĩniborinↄ sↄ̃̀sↄ̃.
6Lɛn o bĩni pìi bò lɛ ari à pɛ̀kↄ̃a, akũ a lei kà guragura, zaakũ gbɛ̃nↄ tɛn zĩ pì kɛ kũ nɛ̀sɛ mɛ̀n doomɛ.
7Kũ Sambala kũ Tobiao kũ Larubunↄ kũ Amↄninↄ kũ Asadↄdidenↄ mà Yurusalɛmu bĩnikɛkɛna tɛn gɛ́ arɛ guforonↄ tɛn tata, ń pↄ fɛ̃̀ manamana.
8Akũ ò lɛ́ kpàkũsũ ń pínki ò pì oni su lɛ́tɛ Yurusalɛmua ò yãkete likańyĩ.
9Akũ o wɛ́ kɛ̀ ó Ludaa akũsↄ̃ o gudãkpãrinↄ dìtɛditɛ fãnantɛ̃ kũ gwãanio ń yãi.
10Akũ Yudanↄ pì: Asosɛrinↄ gbãna tɛn láka. Gbɛ̀ kũ ò gbòro ò wùtɛ dasi, óni fↄ̃ ò bĩni pì bo ò a lákaro.
11Ó ibɛrɛnↄ pì, ari ògↄ̃ gɛ́ ń yã dↄ̃, oni siógu ò ó dɛdɛ, zĩ pì ni gↄ̃ kpana zɛ́n.
12Ó gbɛ̃ kũ ò kú ń sarɛnↄ sù ò pìwɛrɛ à kà gɛ̃̀n kuri ò pì: òtɛn bo gu sĩnda pínkia, ò ye ò su ò lɛ́tɛwá.
13Akũ ma gbɛ̃nↄ dìtɛditɛ bĩni foronↄ gũn kũ a gu kũ ò kɛ̀ ɛtɛnlenↄ. Ma ń dítɛditɛ danɛdanɛ, baadi kũ a fɛ̃nɛdao kũ a sário kũ a sáo.
14Kũ ma wɛ́ pɛ̀ gunↄi, ma futɛ ma pì kínɛnↄnɛ kũ gbãnadenↄ kũ gbɛ̃ kparanↄ: Àsun vĩna kɛńnɛro. Àgↄ̃ dↄ̃ kũ Dikiri zↄ̃kↄ̃ à naasi vĩ. À zĩ̀ ká á gbɛ̃nↄnɛ kũ á nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kũ á nɛ́nↄgbɛ̃nↄ kũ á nↄnↄ kũ á bɛnↄ.
15Kũ ó ibɛrɛnↄ mà Luda ń fú à tò o ń lɛ́kpakũsũna asiri mà, akũ ó pínki o ɛra o na bĩnibonaaa, baadi kũ a zĩo.
16Zaa gↄrↄ birea ma gbɛ̃nↄ kpàatɛtɛ lɛu pla. Gbɛ̃kenↄ tɛn zĩ kɛ, gbɛ̃kenↄ sári kũna kũ sɛ̃gbakoo kũ sáo kũ mↄ̀'utao dana. Gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄn zɛna gbɛ̃ kũ òtɛn bĩni bonↄ kpɛ.
17Gbɛ̃ kũ ò aso sɛnanↄ aso kũna ↄdo, gↄ̃kɛbↄ ↄdo.
18Bĩniborinↄ fɛ̃nɛda dↄna ń pi ń pínki. Kurupɛri dìgↄ̃ kú ma sarɛ.

19Akũ ma pì kínɛnↄnɛ kũ gbãnadenↄ kũ gbɛ̃ kparanↄo: Zĩ dasi akũsↄ̃ bĩni pìi gbã̀na, akũ o kↄ̃ kpàatɛtɛ a lɛ́n.
20Gu kũ a mà òtɛn kuru pɛ́n, à kↄ̃ kakarawái gwe, ó Luda ni zĩ̀ káwɛrɛ.
21Akũ o ɛra o na zĩa, gbɛ̃kenↄ sári kũna zaa gugurugurua ari susunɛnↄ gɛ̀ɛ ò bↄ̀tɛo.
22Zĩ kũ̀a ma pì gbɛ̃nↄnɛ: Á baadi gↄ̃ i Yurusalɛmu la kũ a ìbanↄ, de àgↄ̃ le à gu dãkpã gwãani àgↄ̃ zĩ kɛ fãnantɛ̃.
23Makũ kũ ma dakũnanↄ kũ ma ìbanↄ kũ gudãkpãri kũ ò kú kũmaonↄ, odì ó pↄ́kasa boro, baadi dìgↄ̃ a gↄ̃kɛbↄ kũna a ↄplammɛ.