Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Nahimiyaa Maxaafaa

Nahimiyaa Maxaafaa 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nuuni gimbbiyaa dirssaa oosuwaa doommidoogaa Sanbbalaaxi siyido wode hanqquwaa eexxi kiyiis; qassi keehi yiillotidi, nuna baceessiis.
2Ba laggetunne Samaariyaa olanchchatu sinttan i hagaadan yaagiis; “Hageeti, ha pattenna Aihudati ai oottiyoonaa? Katamaa zaarettidi gimbbanau koyiyoonaayye? Yarshshuwaakka yarshshanau koyiyoonaa? Oosuwaa issi gallassi wurssanabaa etau milatiiyye? Gimbbiyaassi haniya shuchchaa ha xuugettidi issisan doorettida suuppaa giddoppe kessanabaa etau milatii?” yaagiis.
3A miyyiyan eqqida Amoona biittaa asa gidiya Xoobbeekka qassi hagaadan yaagiis; “Eti qassi aiba gimbbe gimbbanau danddayiyoonaa? Eti gimbbiyo gimbbee worakanai a bolli kiyiyaakkonne wulli aggana” yaagidi baceessiis.
4Hegaappe guyyiyan, taani hagaadan yaagada woossaas; “Nu Xoossau, eti nuna waati waati baceessiyaakkonne hagaa siya! Eti nuna cayiyo cashshai eta huuphiyau simmo. Banttau de7iya aquwaa bonqqettiichchidi, allaga biittan omoodettida asa gidona.
5Eta naaquwaa genttoppa; eta nagaraakka ne sinttappe mule quccoppa. Aissi giikko, gimbbiyaa gimbbiyaageeta nuna cashshan kaushshidosona” yaagaas.
6Nuuni gimbbiyaa oosuwaa aggennan oottida. Qassi asaikka oosuwaa minotettan oottiyo gishshau, gimbbiyaa xoqqatettai sohuwaarakka bagga keena gidi aggiis.
7Sanbbalaaxi, Xoobbee, Araba biittaa asai, Amoona biittaa asainne Ashddooda katamaa asai Yerusalaame gimbbiyaa oosoi lo77o hanotettan oosettiiddi de7iyoogaanne daahettida sohotikka barettidoogaa siyido wode keehi yiillotidosona.
8Hegaappe denddidaagan issippe Yerusalaame yiidi nuna olanaunne shabbiranau maqettidosona.
9SHin nuuni nu Xoossaa woossida; etappe denddidaagan qamminne gallassi naagiya naaganchchatakka wottida.
10He wodiyan Yihudaa asai hagaadan yaagidosona; “Toohuwaa tookkiyoogee kaseegaappe nuna daafurssees; qassi denttanau koshshiya gimbbiyaappe kolettida daro shuchchaikka biron de7ees. Yaatin, nuuni hachchi ha gimbbiyaa waatidi gimbbanau danddayiyoonii?” yaagidosona.
11Nu morkketi, “Nuuni biidi eta giddo gakkanaashin, eti oosuwaa oottennaadan teqqanaashiininne eta worana gakkanaashin, eti erokkona” yaagidosona.
12Gido shin, nu morkketu heeran de7iya Aihudati tamma simmidi nuukko yiidi, “Eti mule baggaara yiidi, nuna olana” yaagidi nuuyyo yootidosona.
13Hegaa gishshau, nu asaappe bisuwaa, tooraanne wonddafiyaa oiqqida asaa eta zariyan zariyan maarayada, oosoi wuribeenna heeran gimbbiyaappe zokko baggaara naaganaadan wottaas.
14Asai shabbirettidoogaa taani be7ido wode, dendda eqqada, eta, eta kaalettiyaageetanne hara halaqata ubbaa hagaadan yaagaas; “Nu morkketussi yayyoppite! Xoossai gitanne hoola giyo Xoossa gidiyoogaa hassayite. Hegaa gishshau, intte zaretussi, intte attuma naatussi, intte macca naatussi, intte keettaayetussinne intte keettaassi olettite” yaagaas.
15Nu morkketi nuna qohanau maqettidoogaa nuuni eridoogaa eti siyidosona. Qassi Xoossaikka eta maqquwaa hada kessidoogaa akeekidosona. Hegaappe guyyiyan, nuuni ubbaikka simmidi, nu gimbbiyaa oosuwaa doommida.
16He wodiyaappe doommidi, ta ashkkaratuppe baggai oosuwaa oottiyo wode, baggai tiran wottiyo ola miishshaa maayidi, tooraa, gonddalliyaanne wonddafiyaa oiqqidi naaganaadan oottaas. Qassi halaqatikka Yihudaa asa ubbaappe guyyeera eqqidi minttettoosona.
17Gimbbiyaa gimbbiyaageetinne koshshiyaabaa tookkiyaageeti ubbai issi kushiyan ola miishshaa oiqqidi, issi kushiyan oosuwaa oottoosona.
18Gimbbiyaa oosuwaa oottiya ubbai bisuwaa ba xeessan gixxi gixxi uttiis. Malkkataa punniyaageekka ubba wode taappe shaahetti erenna.

19Asaa kaalettiyaageeta, halaqatanne asa ubbaa taani hagaadan yaagaas; “Gimbbiyaa oosoi gitanne keehi aaho gidiyoogaappe denddidaagan, nuuni issoi issuwaappe shaahettidi haakkida.
20Hegaa gishshau, intte malkkataa punniyoogaa siyiyo wode, i punettiyoosaa taakko haa shiiqite. Nu Xoossaikka nu gishshatau olettana” yaagaas.
21Oosuwaa wonttimaatti bazzoi zo77iyo wodeppe doommidi, omarssi xoolinttee kiyana gakkanaashin oottiyo wode ubban, baggai oottiyo wode, baggai tooraa oiqqidi naagoosona.
22He wode taani asaassi hagaadan yaagaas; “Qamman nuna naaganaunne gallassi qassi oosuwaa oottanau intte ubbaikka intte ashkkaratuura Yerusalaamen aqite” yaagaas.
23Hegaa gishshau, tana gidin, ta ishantta gidin, ta ashkkarata gidin, woi qassi tana naagiyaageeta gidinkka, nuuni ubbaikka nu maayuwaa kessennan aqeettees; qassi nu ola miishshaikka, nuuppe mulekka shaahettenna.