Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Mɑtiyee

Mɑtiyee 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ, ɩ́ tɑɑ lɑkɩ yǝlɑɑ ɩsɛntɑɑ kɛ́ mǝ Ɩsɔsɛɛlɛ kʋlɑpʋtʋ sɩ pɑ́ nɑ nɑ pɑ́ sɑ-mɛ. Ye ɩ́ lɑkɩ mpʋ sɩ yǝlɑɑ ɩ́ nɑ, mǝ Cɑɑ wei ɩ wɛ ɩsɔtɑɑ tɔ ɩ kɑɑ tɑsɑ-mɛɣɛ hɑʋ.
2Pǝ tɔɔ kɛ́ wɑɑtʋ wei n hɑɑkɩ liɣitee kɛ kʋnyɔntʋnɑɑ tɔ n kɑɑ kpɑɑlɩ sɩ yǝlɑɑ ɩ́ kenɑ-ŋ. Pǝ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ cɛsǝlɑɑ lɑkɩ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝkotilenɑɑ tɑɑ nɑ hɑpɛɛ tɔɔ sɩ pɑ́ sɑ-wɛ. Tɑmpɑnɑ kɛ mɑ heeliɣi-mɛ yoo mɑɑ cɛsǝɣɩ. Pɑ kɑsǝyɑɣɑ kɛ pɑ hikiɣi ḿpʋ́ɣʋ́ kpɑkpɑɑ.
3Amɑ nyɑ́, ye n hɑɑkɩ kʋnyɔntʋnɑɑ kɛ liɣitee, tɑɑ yele nɑ nyɑ́ tɑɑpɑlʋ wei ɩ wɛ nyɑ́ kɔŋkɔŋ tɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ tɔ ɩ́ nɑ́.
4Sɑɑ ɩnɩ nyɑ́ kʋcɔɔʋ kɑɑ wɛɛ mpi yǝlɑɑ tǝnɑ nɑwɑ tɔ, nɑ nyɑ́ Cɑɑ wei ɩ nɑɑkɩ mukɑɣɑ tɛɛ tɔ ɩ kɑ́ fɛlɩ-ŋ.
5Wɑɑtʋ wei ɩ́ sǝlǝmǝɣɩ Ɩsɔ tɔ, ɩ́ tɑɑ lɑ ɩsɩɩ cɛsǝlɑɑ mpɑ pɑ sɔɔlɑ ɩsɔ sǝŋʋɣʋ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝkotilenɑɑ tɑɑ nɑ hɑpɛɛ nɔɔsɩ nɑ pɑ́ sǝlǝmǝɣɩ sɩ yǝlɑɑ tǝnɑ ɩ́ nɑ-wɛ tɔ. Mɑ heeliɣi-mɛɣɛ tɑmpɑnɑ sɩ pɑ kɑsǝyɑɣɑ kɛ pɑ hikiɣi ḿpʋ́ɣʋ́ kpɑkpɑɑ.
6Amɑ nyɑ́, ye n cɑɑ Ɩsɔ sǝlǝmʋɣʋ, sʋʋ nyɑ́ nɑŋ tɑɑ nɑ ń tǝkɩ nyɑ́ tɔɔ, nɑ ń sǝlǝmɩ nyɑ́ Cɑɑ wei ɩ wɛ tǝnɑɣɑ ɩŋmɛlɑʋ tɔ. Nɑ nyɑ́ Cɑɑ wei ɩnɩ ɩ nɑɑkɩ mpi n lɑkɩ ɩŋmɛlɑʋ tɔ ɩ kɑ́ hɑ-ŋ nyɑ́ kɑsǝyɑɣɑ.
7Ye ɩ́ sǝlǝmǝɣɩ, ɩ́ tɑɑ lʋlǝsǝɣɩ tɔm pɑɣɑlɛ kɛ yem ɩsɩɩ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ lɑkʋɣʋ tɔ. Pɑ hʋʋ sɩ pɑ tɔm tɑɣɑlǝŋ tɔɔ kɛ́ pɑɑ hiki.
8Ɩ́ tɑɑ kɛɛnɑ-wɛ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, mǝ Cɑɑ tɛmɑ nyǝm kɛ mpi pǝ tɔm cɑɑlɑ-mɛ tɔ nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ sǝlǝmǝɣɩ.
9Ɩsǝnɑ ɩ́ kɑ́ sǝlǝmɩ tɔɣɔlɛ sɩ: Tɑ Cɑɑ wei nyɑ́ n wɛ ɩsɔtɑɑ tɔ, nyɑ́ hǝtɛ ɩ́ wɛɛ kɑtɛ.
10Tɔɣɔ nyɑ́ Kɑwulɑɣɑ. Yele nɑ nyɑ́ luɣu nyǝntʋ lɑ ɑtɛ cǝnɛ ɩsɩɩ tǝ lɑpʋ ɩsɔtɑɑ tɔ.
11Hɑɑ-tʋɣʋ sɑŋɑ tɔɣɔnɑɣɑ.
12Hʋ́lɩ́-tʋɣʋ suulu kɛ timpi tǝ pǝntǝnɑ-ŋ tɔ. Ɩsɩɩ tɑ hʋ́lǝ́ɣɩ́ mpɑ pɑ pǝntǝɣǝnɑ-tʋ tɔɣɔ suulu tɔ.
13Tɑɑ yele nɑ tǝ́ sʋʋ mɑɣɑsʋɣʋ ɩsɑɣɑʋ tɑɑ. Amɑ lǝsɩ-tʋɣʋ Ɩsɑɣɑʋ niŋ tɑɑ. Mpi tɔ, nyɑɣɑlɛ kɑwulɑɣɑ tɔɣɔlʋ, nɑ pǝsʋlʋ nɑ teeli tʋ kɛ tɑm tɔɔ. Ami.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ wɛɛ, ye mǝ tɔɣɔntǝlɛnɑɑ wɑkǝlǝnɑ-mɛ nɑ ɩ́ hʋ́lɩ́-wɛɣɛ suulu, mǝ Cɑɑ wei ɩ wɛ ɩsɔtɑɑ tɔ ɩ kɑ́ hʋ́lɩ́-mɛɣɛ suulu tɔtɔ.
15Amɑ ye ɩɩ hʋlǝɣɩ mǝ tɔɣɔntǝlɛnɑɑ kɛ suulu kɛ timpi timpi pɑ wɑkǝlǝɣǝnɑ-mɛ tɔ, mǝ Cɑɑ kɑɑ hʋ́lɩ́-mɛɣɛ suulu tɔtɔ.
16Ye ɩ́ hɔkɑ nɔɔsɩ, ɩ́ tɑɑ wɑkǝlɩ mǝ ɩsɛntɑɑ ɩsɩɩ cɛsǝlɑɑ lɑkʋɣʋ tɔ. Pɑ sɔŋǝɣɩ pɑ ɩsɛntɑɑ sɩ yǝlɑɑ tǝnɑ ɩ́ nɑ́ sɩ pɑ hɔkɑ nɔɔsɩ. Tɑmpɑnɑ kɛ mɑ heeliɣi-mɛ mɑɑ cɛsǝɣɩ. Pɑ kɑsǝyɑɣɑ kɛ pɑ hikiɣi ḿpʋ́ɣʋ́ kpɑkpɑɑ.
17Amɑ nyɑ́, ye n hɔkɑ nɔɣɔ, sɑŋ nyɑ́ ɩsɛ tǝcɛɩcɛɩ, nɑ ń sɛɣɛlɩ nyɑ́ nyɔɔsɩ.
18Yǝlɑɑ ɩ́ tɑɑ nyɩ sɩ n hɔkɑ nɔɣɔ. Amɑ nyɑ́ Cɑɑ wei ɩ wɛ ɩŋmɛlɑʋ tɔ ɩ tike ɩ kɑ nyǝnɑ. Nyɑ́ Cɑɑ wei ɩ nɑɑ mpi n lɑkɩ ɩŋmɛlɑʋ tɔ ɩ kɑ́ hɑ-ŋ nyɑ́ kɑsǝyɑɣɑ.

19Ɩ́ tɑɑ kɑɑkɩ mǝ wɛnɑʋ kɛ ɑtɛ cǝnɛ timpi pukɑsɩ nɑ kɔkɔtɑɣɑ wɑkǝlǝɣɩ nɑ ŋmɩɩlɑɑ kɑ́ wɑkǝlɩ nɔnɔɔsɩ nɑ pɑ́ ŋmɩɩlɩ tɔ.
20Amɑ ɩ́ kɑɑkɩ mǝ wɛnɑʋ kɛ ɩsɔtɑɑ timpi pukɑsɩ nɑ kɔkɔtɑɣɑ fɛɩ sɩ pǝ́ wɑkǝlɩ pʋlʋ, nɑ ŋmɩɩlɑɑ kɑɑ tʋlɩ nɑ pɑ́ ŋmɩɩlɩ tɔ.
21Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, kpɑŋtʋ lǝmɑɣɑsɛɛ ɩ́ wɛ timpi, tǝnɑɣɑ ɩ ɑkɑlʋɣʋ wɛɛ.
22Yʋlʋ tɔnʋɣʋ pilimile fǝtǝlɑ kɛlɛ ɩsɛ. Ye nyɑ́ ɩsɛ ɩ́ nɑɑkɩ teu, pǝ wɑɑsǝɣɩ nyɑ́ tɔnʋɣʋ tǝnɑɣɑ.
23Amɑ ye nyɑ́ ɩsɛ ɩ́ yʋlʋmɑɑ, nyɑ́ tɔnʋɣʋ pilimile tǝnɑ wɛ sǝkpɛtʋɣʋ tɛɛ kɛ́. Ye ɩsǝnɑ n nɑɑkɩ mpʋ tɔ pǝ pǝsɑ sǝkpɛtʋɣʋ ɩlɛ, pʋwɛ, nyɑ́ sǝkpɛtʋɣʋ tɔm fɛɩ yɔɣɔtʋɣʋ tɔtɔɣɔlɛ.
24Yʋlʋ kʋlʋm kɑɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ kpɩ yǝlɑɑ nɑɑlɛ nɑ ɩ́ lɑkɩ pɑ tǝmɑ. Ye ɩ kpǝpɑ mpʋ, ɩ lǝmɑɣɑsɛɛ kɔŋ ɑ wɛɛ lɛlʋ tɔɔ nɑ ɩ́ yele lɛlʋ. Yɑɑ ntɑnyɩ, ɩ pɑɑsǝnɑ lɛlʋ nɑ ɩ́ kisi lɛlʋ. Mɛ ɩ kɑɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ kpɩ Ɩsɔ nɑ liɣitee nɑ ɩ́ tǝŋ mpʋ.
25Ɩ́ tɑ́ nɑ́ mpi pǝ tɔɔ mɑ heelɑ-mɛ sɩ ɩ́ tɑɑ nǝɣǝsǝɣɩ mǝ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ mǝ kʋnyɔnyɔɔm mpi pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ kɑ́ tɔkɩ nɑ ɩ́ nyɔɔkɩ nɑ ɩ́ hiki weesiŋ nɑ mǝ tɔnǝŋ tɔɔ kʋtɑkǝm tɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, ɩ́ tɑ nɑ tɑɑ sɩ weesuɣu kǝlɑ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ yʋlʋtɔnʋɣʋ kǝlɑ wontu kʋsusuutu.
26Ɩ́ nyǝnnɑ sumɑsɩ nɑ ɩ́ nɑ. Sɩɩ hɑlǝɣɩ, pǝyele sɩɩ kʋŋ. Sɩɩ nyǝkǝɣɩ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ kpeeŋ tɑɑ. Pɑɑ nɑ mpʋ mǝ Cɑɑ wei ɩ wɛ ɩsɔtɑɑ tɔ ɩnɩ ɩ cɑlǝɣǝnɑ-sɩ. Nɑ mǝ tɑ́ kǝlɩ sumɑsɩ kɛ tɔm nɑpǝlɛ?
27Pɑɑ mǝ tɑɑ yʋlʋ kɑ́ kʋ ɩ tǝɣɩ ɩsǝnɑ pʋntʋ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ tuusi ɩ tǝɣɩ wʋlɛ kʋlʋmtǝlɛ mɑɣɑmɑɣɑ?
28Nɑ pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ nǝɣǝsǝɣɩ mǝ tɔɔ kʋtɑkǝm? Ɩ́ nyǝnnɑ tɑwɑ nyɩɩtʋ tʋkʋɣʋ hɛtʋ nti tɔ nɑ ɩ́ nɑ́. Nyɩɩtʋ ntɩ tɩɩ lɑkɩ tǝmlɛ tǝlɩ. Pǝ́cɔ́ tɩɩ lʋʋkɩ pɔɔŋ.
29Pɑɑ nɑ mpʋ mɑ heeliɣi-mɛ sɩ wulɑʋ Sɑlʋmɔŋ nɑ ɩ toŋ tǝnɑ ɩ tɑ suu wontu nɑ ɩ́ tɑlɑ pɑɑ tǝ tɑɑ kʋlʋmʋɣʋ kɛ kɑcɔkɑ.
30Ye Ɩsɔ lɑkɩ kɑcɔkɑ kɛ tɑwɑ tɑɑ nyɩɩtʋ nti tǝ wɛ sɑŋɑ nɑ cele ɩsǝntɔ pɑ tikɑ-tɩ tɔ, ɩ kɑɑ lɑ-mɛɣɛ kɑcɔkɑ nɑ pǝ́ kǝlɩ mpʋ? Ɩ́ polo ɩ́ tɛɛ, ɩɩ tɛŋ Ɩsɔ nɑ mǝ tɑɑ tǝcɑɣɑcɑɣɑ tɔ se.
31Ɩlɛ ɩ́ tɑɑ pɛkǝlɩ mǝ tɩ sɩ: Tɩɩ tɔɣɔ-we? Yɑɑ, tɩɩ nyɔɔ-we? Yɑɑ, tɩɩ tɑkɩ-we?
32Mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ pɛɛkǝɣǝnɑ tǝlɛɣɛ tɑm. Mǝ Cɑɑ wei ɩ wɛ ɩsɔtɑɑ tɔ ɩ nyǝmɑ́ mpi ɩ́ nyɩɩlǝɣɩ tɔ.
33Ɩ́ sɔ nyʋɣʋ nɑ Ɩsɔ Kɑwulɑɣɑ nɑ tɔntɛ nte Ɩsɔ cɑɑ tɔ tǝ pɛɛkʋɣʋ, nɑ Ɩsɔ kɑ́ hɑ-mɛ tɔtɔɣɔ pǝ tǝnɑ mpi pǝ kɑɑsɑɑ tɔ.
34Ɩlɛ ɩ́ tɑɑ nǝɣǝsǝɣɩ cele nyǝntʋ. Cele nyǝntʋ tǝlɛɣɛ cele kɛ́. Nti tǝ mɑɣɑnɑ-ŋ sɑŋɑ tɔ, pɑɑsǝnɑ tǝlɛ tǝ tike.