Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Mɑtiyee

Mɑtiyee 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ tɛɛwɑ nɑ pǝ fe cimɑɑsɩ, ɩlɛnɑ Mɑkǝtɑlɑ Mɑlɩ nɑ Mɑlɩ lɛlʋ pɑ́ kʋlɩ tɑnɑŋ tǝpɑm sɩ pɑ puki pǝlɑɑʋ tɔɔ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ tɛtʋ selɑ sɔsɔm kɛ kpɑkpɑɑ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ ɩsɔtɑɑ tillu lɩɩnnɑ ɩsɔ nɑ ɩ́ tii, nɑ ɩ́ polo ɩ́ kuli pɩɩʋ ŋkʋɣʋ pǝlɑɑʋ nɔɣɔ nɑ ɩ́ sɩɩ kpeeŋɑ, nɑ ɩ́ kpɑ tǝ tɔɔ nɑ ɩ́ cɑɣɑ.
3Ɩ teu nǝɣǝsǝnɑ ɩsɩɩ tɛʋ nyǝɣǝsʋɣʋ tɔ, nɑ ɩ wontu hʋlʋmɑɑ ɩsɩɩ kpoŋkpomʋlʋm.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ lɑpɑ tɑŋlɑɑ kɛ sɔɣɔntʋ kɛ sɔsɔm nɑ pɑ́ seliɣi, nɑ pɑ́ sǝpɑ pɑ tɩɩŋ tɔɔ kɛ́ yem tǝkpǝtɩɩ.
5Tǝnɑɣɑ ɩsɔtɑɑ tillu tɔmɑ ɑlɑɑ sɩ: Mɩɩ tɑɑ nyɑ́, mɑ nyǝmɑ́ sɩ Yesu wei pɑ kɑmɑ sǝm tesikɑ tɔɔ tɔɣɔ ɩ́ kɔmɑ pɛɛkʋɣʋ.
6Ɩ fɛɩ cǝnɛ, ɩ femɑ ɩsɩɩ ɩ kɑ yɔɣɔtɑɑ tɔ. Ɩ́ kɔɔ nɑ ɩ́ nɑ́ timpi pɑɑ hɩɩsɑ-ɩ tɔ.
7Ɩ́ polo lɔŋ nɑ ɩ́ heeli ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ, ɩ femɑ nɑ ɩ́ tɛɛ-mɛɣɛ nɔɣɔ kɛ Kɑlilee. Tǝnɑɣɑ ɩ́ kɑ́ nɑ-ɩ. Nti mɑ wɛnɑ sɩ mɑ heeliɣi-mɛ tɔɣɔlɛ.
8Tǝnɑɣɑ ɑlɑɑ mpɛ pɑ kʋlɑ pǝlɑɑʋ tɔɔ kɛ́ kpɑkpɑɑ nɑ pɑ́ tɛɛ, nɑ sɔɣɔntʋ nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ pǝ kʋɣɩ-wɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ polo nɑ pɑ́ kɑɑsɩ Yesu ɩfɑlɑɑ kɛ lɑɑpɑɑlɩ ɩnɩ.
9Pɑ tɔŋnɑ tɛɛʋ kɛ mpʋ, ɩlɛnɑ Yesu suli-wɛɣɛ kpɑkpɑɑ nɑ ɩ́ tɔ-wɛ sɩ: Mɑ sɛɛ-mɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kpǝtǝnɑ-ɩ nɑ pɑ́ tɔkɩ ɩ nɔɔhɛɛ, nɑ pɑ́ hǝntɩ-ɩ ɑtɛ nɑ pɑ́ sɛɛ-ɩ.
10Ɩlɛnɑ Yesu heeli-wɛ sɩ: Ɩ́ tɑɑ nyɑ́. Ɩ́ polo ɩ́ heeli mɑ tɑɑpɑlɑɑ sɩ pɑ́ polo Kɑlilee, tǝnɑɣɑ pɑɑ nɑ-m.
11Alɑɑ mpɛ pɑ wɛ mpɑɑʋ tɑɑ nɑ pɑ́ kpeŋ mpʋ, ɩlɛ sɛsɛ yoolɑɑ mpɑ pɑɑ tɑŋɑ pǝlɑɑʋ tɔ, pɑ tɑɑ lɛlɑɑ nɑ́ tɛmɑ mǝlʋɣʋ kɛ ɩcɑtɛ tɑɑ kɛlɛ nɑ pɑ́ kɛɛsɩ kɔtǝlɑɑ sɔsɑɑ kɛ pǝ tǝnɑ mpi pǝ lɑpɑ tɔ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ kɔtǝlɑɑ sɔsɑɑ nɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ pɑ kotɑɑ nɑ pɑ́ lɑ́ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ nɑ pɑ́ hɑ yoolɑɑ kɛ liɣitee tuutuumɑ,
13nɑ pɑ́ heeli-wɛ sɩ: Ɩ́ tɔ sɩ tom kpɑɣɑ-mɛɣɛ ɑhoo nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ kɔɔ nɑ pɑ́ ŋmɩɩlɩ-ɩ.
14Nɑ ye Kʋfǝnɛɛ ɩ́ nɩɩ mpʋ, tɑɑ hɛɛsɩ ɩ lɑŋlɛ, ɩ kɑɑ lɑ-mɛɣɛ pʋlʋ.
15Tǝnɑɣɑ tɑŋlɑɑ mʋ liɣitee ɑnɩ nɑ pɑ́ lɑ́ ɩsɩɩ pɑ heelɑ-wɛ tɔ. Nɑ tɔm tǝnɛ tǝ yɛkɩ Yutɑ nyǝ́mɑ hɛkʋ, hɑlǝnɑ sɑŋɑ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu ɩfɑlɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kʋlʋm ɩnɩ pɑ́ kʋlɑɑ nɑ pɑ́ polo Kɑlilee pulɑɣɑ ŋkɑ Yesu kɑ kɛɛsɑ-wɛ tɔ kɑ tɔɔ.
17Pɑ nɑ Yesu ɩlɛnɑ, pɑ́ hǝntɩ-ɩ ɑtɛ nɑ pɑ́ sɛɛ-ɩ. Amɑ pɑ tɑɑ lɛlɑɑ kɑ wɛnɑ sikɑ.
18Tǝnɑɣɑ Yesu kpǝtǝnɑ-wɛ nɑ ɩ́ heeli-wɛ sɩ: Mɑ niŋ tɑɑ kɛ́ pɑ tʋ ɩsɔtɑɑ nɑ ɑtɛ.

19Mpʋ tɔ, ɩ́ polo nɑ ɩ́ lɑ nɑ kɑteŋɑsɩ tǝnɑ tɑɑ yǝlɑɑ pǝsɩ mɑ ɩfɑlɑɑ. Ɩ́ sɔɔkɩ-wɛɣɛ Ɩsɔ lʋm nɑ ɩ́ yɑɑkǝnɑ Cɑɑ nɑ Pǝyɑɣɑ nɑ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ pɑ hǝtɛ.
20Ɩ́ sɛɣɛsɩ-wɛ sɩ pɑ́ tɔkɩ pǝ tǝnɑ mpi mɑ sɛɣɛsɑ-mɛ tɔ. Ɩ́ nyɩ teu sɩ mɑ́, mɑɑ wɛɛ mǝ wɑɑlɩ kɛ́ pɑɑ kʋyɑŋkuɣu, hɑlǝnɑ ɑntulinyɑ polo nɑ ɩ́ kʋlɩ.