Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Mɑtiyee

Mɑtiyee 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu yɑɑ ɩ ɩfɑlɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ kɛ ɩ́ kiŋ, nɑ ɩ́ hɑ-wɛɣɛ pǝsʋɣʋ sɩ pɑ́ tɔɣɔnɩ ɑlɔɣɑɑ nɑ pɑ́ wɑɑ kʋtɔmǝŋ tǝnɑ nɑ ɑcɑmɑɑ tǝnɑ.
2Tillɑɑ mpɛ pɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ hǝlɑ ntɔ. Kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ ntɛ́ Simɔŋ wei pɑ yɑɑ sɩ Piyɛɛ tɔ, nɑ ɩ neu Antǝlɩɩ, nɑ Sepetee pǝyɑlʋ Sɑɑkɩ nɑ ɩ neu Yohɑɑnɩ,
3nɑ Filipʋ nɑ Pɑɑtelemii, nɑ Tomɑɑ nɑ lɑmpuu mʋlʋ Mɑtiyee, nɑ Alǝfe pǝyɑlʋ Sɑɑkɩ nɑ Tɑtee,
4nɑ Selotɩ tʋ Simɔŋ, nɑ Yutɑɑsɩ Ɩsǝkɑleeu wei ɩ tʋ Yesu kɛ ɩ kolontunɑɑ niŋ tɑɑ tɔ.
5Yesu tilɑ yǝlɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ ɩnɩ nɑ ɩ́ sɛɣɛsɩ-wɛ sɩ: Ɩ́ tɑɑ polo tɛtʋ nti tǝ tɑ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ nyǝntʋ tɔ tǝ tɑɑ, ɩ́ tɑɑ sʋʋ Sɑmɑlii ɑcɑlɛɛ tɑɑ.
6Amɑ ɩ́ polo Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ lepɑ ɩsɩɩ heeŋ tɔ pɑ cɔlɔ.
7Ɩ́ kɑ́ lɑkɩ wɑɑsʋ nɑ ɩ́ heeliɣi mǝ mpɑɑʋ tɑɑ sɩ: Ɩsɔtɑɑ Kɑwulɑɣɑ wʋsɑ kɔntɛ.
8Ɩ́ wɑɑ kʋtɔntʋnɑɑ, nɑ ɩ́ feesi sǝtɑɑ, nɑ ɩ́ wɑɑsɩ ɑsilimɑ kʋtɔŋ nyǝ́mɑ, nɑ ɩ́ tɔɣɔnɩ ɑlɔɣɑɑ. Mǝ hikɑ fɑɑlɑɑ kɛ́, ɩ hɑ tɔtɔɣɔ fɑɑlɑɑ.
9Ɩ́ tɑɑ tʋ mǝ sipɑnɑɑ tɑɑ kɛ́ liɣitee, pɑɑ nnɑ.
10Ɩ́ yele mǝ mpɑɑʋ huluŋ. Ɩ́ tɑɑ tǝnɩ tokonɑɑ, ɩ́ tɑɑ lɛɛ ntɑŋkpɑlɑ, ɩ́ tɑɑ tɔkɩ kpɑ́tʋ́ɣʋ́. Mpi tɔ, tǝmlɛ lɑtʋ nɑ ɩ cɑlǝsʋɣʋ kɛ́.
11Ye ɩ́ sʋʋ ɩcɑtɛ yɑɑ ɩcɑliyɑ nɑkǝlɩ kɑ tɑɑ, ɩ́ pɛɛkɩ wei ɩ luɣu wɛɛ sɩ ɩ kɑ́ mʋ-mɛ tɔ, nɑ ɩ́ cɑɣɑ tǝnɑ hɑlǝnɑ mǝ tɛɛʋ.
12Ye ɩ́ sʋʋ tǝyɑɣɑ nɑkǝlɩ kɑ tɑɑ ɩlɛ ɩ́ tɔ sɩ: Ɩsɔ ɩ́ hɑ-mɛɣɛ ɑlɑɑfǝyɑ.
13Ye tǝyɑɣɑ ŋkɛ kɑ nyǝ́mɑ ɩ́ mʋ-mɛ, pɩɩ lɑ-wɛ ɩsɩɩ ɩ́ kooluɣu tɔ. Amɑ ye pɑ kisɑ-mɛ, mǝ koolee ɩ́ mǝlɩ mǝ tɔɔ.
14Ye pɑ kisɑ-mɛɣɛ mʋɣʋ yɑɑ mǝ tɔm nɩɩʋ kɛ tǝyɑɣɑ nɑkǝlɩ yɑɑ ɩcɑtɛ nɑtǝlɩ tǝ tɑɑ, ɩ́ lɩɩ nɑ ɩ́ kpiisi-wɛɣɛ mǝ nɔɔhɛɛ mʋsʋɣʋ nɑ ɩ́ tɛɛ.
15Tɑmpɑnɑ kɛ mɑ heeliɣi-mɛ yoo mɑɑ cɛsǝɣɩ, Sɔtɔm nɑ Kɔmɔɔ tɛtʋ kɑɑ nɑ wɑhɑlɑ kɛ Hʋʋlɛ wule nɑ pǝ́ kǝlɩ ɩcɑtɛ ńtɛ́.
16Ɩ́ nyǝnɩ, mɑ tiliɣi-mɛ ɩsɩɩ heeŋ kɛ sʋnsʋmǝŋ hɛkʋ. Ɩ́ lɑ lɑɣɑtʋ ɩsɩɩ tomɑɑ, nɑ tǝpɑmm ɩsɩɩ ɑlukukunɑɑ.
17Ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ, yǝlɑɑ kɑ́ yɑɑ-mɛɣɛ puloonɑɑ tɑɑ. Pɑɑ mɑ-mɛɣɛ ɑkpɑtɛɛ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝkotilenɑɑ tɑɑ.
18Pɑɑ yɑɑ-mɛɣɛ nɔnɔɔsɩ kɛ tɛtʋ tɔkǝlɑɑ nɑ ɑwulɑɑ sɔsɑɑ pɑ kiŋnɑɑ kɛ mɑ tɔɔ. Ɩlɛnɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ hʋ́lɩ́ mɑ tɔm tɑmpɑnɑ kɛ pɑ nɑ mpɑ pɑ tɑ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔ pɑ ɩsɛntɑɑ.

19Wɑɑtʋ wei pɑɑ ponɑ-mɛɣɛ puloonɑɑ tɑɑ kɛ́ mpʋ tɔ, ɩ́ tɑɑ nǝɣǝsɩ nti ɩ́ kɑ́ yɔɣɔtɩ nɑ ɩsǝnɑ ɩ́ kɑ́ yɔɣɔtɩ-tɩ tɔ. Pǝ wɑɑtʋ ɩ́ tɑlɑɑ, pɩɩ tʋ mǝ luuŋ tɛɛ kɛ́ kpɑkpɑɑ kɛ nti ɩ́ kɑ́ yɔtɔtɩ tɔ.
20Mpi tɔ, pǝ tɑɣɑ mǝ kiŋ kɛ mǝ kʋyɔɣɔtʋtʋ kɑ lɩɩnɑ. Amɑ mǝ Cɑɑ Feesuɣu kɑ́ yɔɣɔtǝnɑ nɑ mǝ nɔɔsɩ.
21Yǝlɑɑ kɑ́ kʋlɩ nɑ pɑ́ hʋ́lɩ́ pɑ tɑɑlʋnɑɑ yɑɑ pɑ newɑɑ sɩ pɑ́ kʋ-wɛ. Cɛcɛnɑɑ kɑ́ lɑ pɑ piyɑ kɛ mpʋ tɔtɔ. Piyɑ sǝlɛ sɩɩ kʋlɩ sɩ nyǝ́mɑ tɔɔ sɩ pɑ́ kʋ-wɛ.
22Yǝlɑɑ tǝnɑ tɑɑ kɑ́ kpɑnɑ-mɛɣɛ mɑ tɔɔ. Amɑ wei ɩ́ nyɑɣɑ ɑpɑlʋtʋ nɑ ɩ́ tɑlɑ tǝnɑɣɑ, pʋntʋ nyʋɣʋ kɛ pɩɩ yɑ.
23Ye pǝ kɔmɑ nɑ pɑ́ tʋ-mɛɣɛ kʋnyɔŋ kɛ ɩcɑtɛ nɑtǝlɩ tǝ tɑɑ, ɩ́ se nɑ ɩ́ polo lɛntɛ tɑɑ. Tɑmpɑnɑ kɛ mɑ heeliɣi-mɛ yoo mɑɑ cɛsǝɣɩ, ɩ́ kɑɑ tɛ Ɩsɛɣɛlɩ ɑcɑlɛɛ kɛ cɔɔʋ nɑ pǝ́cɔ́ Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑ́ mɑ kɔɔ.
24Tǝmlɛ kpɛlǝmǝlʋ tɑ kǝlɩ ɩ hʋllʋ. Pǝ́cɔ́ ɩfɑlʋ nɔɣɔlʋ ɩ fɛɩ wei ɩ kǝlɑ ɩ cɑɑ tɔ.
25Ye pǝ lɑpɑ tǝmlɛ kpɛlǝmǝlʋ ɩsɩɩ wei ɩ hʋ́lǝ́ɣɩ́ tɔ, pǝ mɑɣɑnɑɑ kɛ́. Nɑ ye pǝ lɑpɑ ɩfɑlʋ ɩsɩɩ ɩ cɑɑ pǝ mɑɣɑnɑɑ tɔtɔɣɔ. Pɑ tɑ kisi tǝyɑɣɑ Cɑɑ kɛ tʋʋʋ sɩ Pesepule, kɑcɑŋfɑnɑ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ nɑ?
26Ye mpʋ ɩlɛ, ɩ́ tɑɑ nyɑnɑ yǝlɑɑ. Pǝ tǝnɑ mpi pǝ ŋmɛlɑɑ tɔ, ɩsɩɩ pǝ tɛmɑ nɑ pǝ́ kuli pǝ tɔɔ. Pǝ tǝnɑ mpi pǝ lɑpɑ mukɑɣɑ tɛɛ tɔ, ɩsɩɩ pɑ tɛmɑ nɑ pɑ́ nyɩ-wɩ.
27Pǝ tɔɔ kɛ́ tɔm nti mɑ ŋmɛsǝɣɩ nɑ mɑ́ heeliɣi-mɛɣɛ ɑhoo tɔ, ɩ́ kpɑɑlɩ-tǝɣɩ ilim tɑɑ. Nɑ nti pɑ wɛlǝtɑ mǝ ŋkpɑŋŋ tɑɑ tɔ, ɩ́ kpɑɑlɩ-tɩ nɑ nɔɣɔ sɔsɔɣɑ.
28Ɩ́ tɑɑ nyɑnɑ mpɑ pɑ pǝsǝɣɩ nɑ pɑ́ lǝsɩ yʋlʋ weesuɣu tike, nɑ pǝ wɑɑlɩ pɑɑ pǝsǝɣɩ pʋlʋ tɔ. Amɑ ɩ́ se Ɩsɔ, ɩnɩ ɩ pǝsǝɣǝnɑ nɑ ɩ́ kʋ yʋlʋ. Pǝyele ɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ tʋ-ɩ tǝnɑɑɑsǝlɛ sɔsɔɔlɛ tɑɑ.
29Pǝ tɑɣɑ sumpɩʋpɩʋnɑɑ nɑɑlɛɣɛ pɑ pɛɛtǝɣɩ sɑntii kʋlʋm tɑɑ? Pǝyele kʋlʋm nyʋɣʋ ɩɩ leki nɑ pǝ́ tɑ́ lɩɩnɑ mǝ Cɑɑ kiŋ.
30Mpʋ ɩnɩ tɔtɔɣɔ nɑ mǝ nyʋɣʋ tɑɑ nyɔɔɔsɩ, Ɩsɔ nyǝmɑ́ sɩ tǝnɑ sɩ nyʋɣʋ kɛ́.
31Ye mpʋ ɩ́ tɑɑ nǝɣǝsɩ. Ɩ́ kǝlɑ sumpɩʋpɩʋnɑɑ tǝcɑɣɑcɑɣɑ.
32Ye yʋlʋ tɑ ŋmɛsɩ sɩ ɩ kɛ́ mɑ nyǝŋ, mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑɑ tisi mɑ Cɑɑ wei ɩ wɛ ɩsɔtɑɑ tɔ ɩ ɩsɛntɑɑ sɩ pʋntʋ kɛ́ mɑ nyǝŋ tɔtɔ.
33Amɑ wei ɩ́ kpɛɛsɑ yǝlɑɑ ɩsɛntɑɑ sɩ ɩ tɑ nyɩ-m, mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑɑ tɔ mɑ Cɑɑ wei ɩ wɛ ɩsɔtɑɑ tɔ ɩ ɩsɛntɑɑ sɩ mɑ tɑ nyǝmɩ-ɩ tɔtɔ.
34Ɩ́ hʋʋ sɩ hɛɛsʋɣʋ kɛ mɑ kɔnɑ ɑntulinyɑ tɑɑ? Aɑɩ, yoou kɛ mɑ kɔnɑɑ.
35Mɑ kɔmɑɣɑ sɩ mɑ yoosiɣi cɛcɛ nɑ ɩ pǝyɑɣɑ, nɑ pɛɛlɔ nɑ ɩ too, nɑ poolu nɑ pɑŋ ɑlʋ nyǝŋ.
36Yʋlʋ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ mɑɣɑmɑɣɑ kɑ́ pǝsǝnɑ ɩ kolontunɑɑ.

37Ye wei ɩ sɔɔlǝɣɩ ɩ cɑɑ yɑɑ ɩ too nɑ pǝ́ kǝlɩ mɑ, ɩ tɑ tɑlɑ ɩ́ lɑ mɑ ɩfɑlʋ. Nɑ ye wei ɩ sɔɔlǝɣɩ ɩ pǝyɑlʋ yɑɑ ɩ pɛɛlɔ nɑ pǝ́ kǝlɩ mɑ, ɩ tɑ tɑlɑ ɩ́ lɑ mɑ ɩfɑlʋ.
38Ye wei ɩ tɑ sǝɣǝlɩ ɩ sǝm tesikɑ nɑ ɩ́ tǝŋɩ-m, pʋntʋ kɑɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ lɑ mɑ ɩfɑlʋ.
39Wei ɩ́ nyǝnɑ ɩ weesuɣu tǝcututu, ɩ tɛŋnɑ sǝpʋ. Amɑ wei ɩ́ lɑpɑ ɩ tǝɣɩ ɑwusɑ kɛ mɑ tɔɔ, pʋntʋ kɑ́ hikinɑ weesuɣu.
40Ye wei ɩ́ mʋ-mɛ, mɑɣɑ ɩ mʋwɑ. Nɑ ye wei ɩ mʋ-mɑ, pʋntʋ mʋ wei ɩ tilɑ-m tɔɣɔ.
41Ye wei ɩ mʋ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ nɔɣɔlʋ sɩ ɩ kɛ́ Ɩsɔ nyǝŋ tɔ pǝ tɔɔ, pʋntʋ kɑ́ hiki kɑsǝyɑɣɑ ŋkɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kɑ́ mʋ tɔ. Nɑ ye wei ɩ́ mʋ yʋlʋ wei Ɩsɔ nyǝnǝɣɩ kʋpɑŋ tɔ sɩ ɩ kɛ́ kʋpɑŋ tɔ pǝ tɔɔ, pʋntʋ kɑ́ hiki kɑsǝyɑɣɑ ŋkɑ pɑɑ hɑ yʋlʋ kʋpɑŋ tɔ.
42Tɑmpɑnɑ kɛ mɑ́, mɑ heeliɣi-mɛ, wei ɩ́ hɑ lʋm sɑsɑlɑ ɑnɛ ɑ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ piyɑ sǝnɛ sɩ tɑɑ nɑkǝlɩ kɛ kɑ kɛ́ mɑ ɩfɑlʋ tɔ pǝ tɔɔ, pʋntʋ kɑɑ lɑŋ pǝ kɑsǝyɑɣɑ.