Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Mɑtiyee

Mɑtiyee 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ ŋkʋ Yesu kʋlɑ tǝyɑɣɑ nɑ ɩ́ polo lʋm nɔɣɔ nɑ ɩ́ cɑɣɑ nɑ ɩ́ sɛɣɛsǝɣɩ.
2Tǝnɑɣɑ yǝlɑɑ kotɑ ɩ kiŋ kɛ sɔsɔm pǝ fɛɩ kɛɛsʋɣʋ. Hɑlǝnɑ ɩ́ kʋlɩ nɑ ɩ́ kpɑ kpɩɩlʋɣʋ tɑɑ nɑ ɩ́ cɑɣɑ. Nɑ yǝlɑɑ nɑ́ɑ́ sǝŋɑ lʋm nɔɣɔ.
3Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ-wɛɣɛ fɑɑci kɛ teu nɑ ɩ́ sɛɛkɩ-wɛɣɛ ɩsɔnɑɑ sɩ pɑ́ cɛkǝnɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ sɩ: Tuulu polǝnɑ tuutu.
4Ɩ tuukɑɣɑ ɩ mǝtutuunɑ ɩlɛnɑ, lɛnnɑ hoti mpɑɑʋ nɔɣɔ nɔɣɔ nɑ sumɑsɩ tii nɑ sɩ tɔɔsɩ-yɛ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ lɛnnɑ hotɑ kʋwɑʋ tɔɔ timpi tɛtʋ tɑ lim tɔ. Ɩlɛnɑ ɑ tǝŋnɑ nyɔʋ kɛ tɛtʋ wɛ tǝtɑɣɑsɑm tɔ pǝ tɔɔ.
6Ilim kɔmɑ nɑ pǝ́ hɑŋ nɑ pǝ́ nyɑɣɑ mǝhoo, ɩlɛnɑ ɑ wʋlɩ, kɛ ɑ tɑ hiki tɛtʋ sɩ ɑ kɑ hoosi kʋpɑŋsɩ tɔ pǝ tɔɔ.
7Pee lɛnnɑ nɑ́ɑ́ hoti sɔwɑ tɑɑ nɑ ɑlɛ ɑ nyɔ ɩsɩɩ ɑ kɑ kʋlɩ teu, ɩlɛnɑ sɔwɑ fɛtɛ-yɛ nɑ ɑ kpisi lʋlʋɣʋ.
8Amɑ pee lɛnnɑ nɑ́ hotɑ tɛtʋ mʋsʋŋ nyǝntʋ tɑɑ nɑ ɑlɛ ɑ́ lɑ́ teu, lɛnnɑ nɑ́ɑ́ lʋlɩ sɔsɔm sɔsɔm, lɛnnɑ kɛ mɑɣɑnɑ, lɛnnɑ kɛ pǝcɔ.
9Yesu tɛmɑ ḿpʋ́ɣʋ́ yɔɣɔtʋɣʋ ɩlɛnɑ ɩ́ cuɣusi sɩ: Ye ɩ́ kɛ́ tɔm nɩɩlɑɑ ɩ́ nɩɩ.
10Tǝnɑɣɑ Yesu ɩfɑlɑɑ polɑ ɩ kiŋ nɑ pɑ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ n tukiɣi-wɛɣɛ ɑtuwɑ kɛ kʋtuku?
11Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ cɔ-wɛ sɩ: Mɛ pǝ hɑ-mɛɣɛ sɩ ɩ́ nyɩ ɩsɔtɑɑ Kɑwulɑɣɑ tɔm kʋŋmɛsǝtʋ. Amɑ pǝ kɑɑsɑ lɛlɑɑ tɔ, pɛlɛ pɑ tɑ hiki tǝ nyǝm.
12Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, wei ɩ wɛnɑ tɔ pɑɑ sɔɔsɩ-ɩ nɑ pǝ́ tɔlǝnɑ-ɩ tǝhɔ. Amɑ wei ɩ fɛɩnɑ tɔ pɑɑ lɛɛkɩ pǝciimɑɣɑ wei ɩ wɛnɑ tɔ.
13Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ tukiɣi-wɛɣɛ ɑtuwɑ kɛ kʋtuku. Mpi tɔ, pɑ nyǝnǝɣɩ pɑɑ nɑɑ, pɑ keŋ ŋkpɑŋŋ pǝyele pɑɑ nɩɩkɩ, pɑɑ cɛkǝɣǝnɑ.
14Tǝ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ Ɩsɑyii kɑ nɑ́ lɔŋ nɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ sɩ: Ɩ́ kɑ nɩɩ teu yɑɑ, ɑmɑ ɩ́ kɑɑ cɛkǝnɑ. Ɩ́ kɑ́ nyǝnɩ teu yɑɑ, ɑmɑ ɩ́ kɑɑ nɑ.
15Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, yǝlɑɑ pɑnɛ pɑ lǝmɑɣɑsɛɛ sǝpɑ. Pɑ tǝkɑ pɑ ŋkpɑŋŋ, pɑ wiisɑ pɑ ɩsɛ sɩ pɑ ɩsɛ ɩ́ tɑɑ nɑ, pɑ ŋkpɑŋŋ ɩ́ tɑɑ nɩɩ. Sɩ pɑ́ tɑɑ cɛkǝnɑ pǝ yɑɑsi. Pǝ́ tɑɑ kɔɔ pɑ́ pǝsǝnɑ mɑ tɔɔ. Nɑ mɑ́ lɑ́ nɑ pǝ́ wɑɑ-wɛ. Ɩsɔ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ yoo.
16Ye mɛ ɩlɛ, mǝ nɩɩ leleŋ kɛ́. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, mǝ ɩsɛ nɑɑkɩ nɑ mǝ ŋkpɑŋŋ nɩɩkɩ.
17Mɑ heeliɣi-mɛɣɛ tɑmpɑnɑ tǝfoo sɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ pɑɣɑlɛ nɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ tɑɑ pɑɣɑlɛ nyɩɩlɑ teu sɩ pɑ́ nɑ́ mpi ɩ́ nɑɑkɩ ɩsǝntɔ tɔ, pɑ tɑ nɑ. Pɑ nyɩɩlɑɑ sɩ pɑ́ nɩɩ nti ɩ́ nɩɩkɩ ɩsǝntɔ tɔ, pɑ tɑ nɩɩ.
18Tɔʋ, pǝnɛntɛ ɩ́ yele nɑ mɑ́ kilisi-mɛɣɛ ɩsɔ wei mɑ sɛɛ-mɛɣɛ mpʋ tɔ ɩ hʋwɛɛ ɩlɛ.

19Mpɑ pɑ nɩɩkɩ Ɩsɔ Tɔm nɑ pɑ́ tɑ cɛkǝnɑ-tɩ tɔ pɑ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ mpɑɑʋ kpeeŋɑ tɛtʋ nti tǝ tɔɔ mǝtutuunɑ hotɑɑ tɔ. Ɩsɑɣɑtʋ tʋ tǝŋǝɣɩ kpɑkpɑɑ kɛ́ nɑ ɩ́ lǝsɩ tɔm nti pɑ nɩɩ mpʋ tɔɣɔ pɑ tɑɑ.
20Lɛlɑɑ nɑ́ wɛ ɩsɩɩ kʋwɑʋ tɔɔ timpi pee lɛnnɑ hʋtɑɑ tɔ. Pɛlɛɣɛlɛ mpɑ pɑ nɩɩkɩ Ɩsɔ Tɔm nɑ pɑ́ mʋ-tǝɣɩ kpɑkpɑɑ nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ.
21Pɑɑ yeki sɩ tǝ́ sʋʋnɑ-wɛɣɛ teu. Pɑ tɔkǝɣɩ-tǝɣɩ tǝtɑntɑɑ. Sɑɑ wei wɑhɑlɑ nɔɣɔlʋ ɩ kɑ́ tɑlɑ, yɑɑ Ɩsɔ Tɔm tɔɔ kʋnyɔŋ tʋɣʋ kɑ kɔɔ, ɩlɛnɑ pɑ́ lɩɩ Ɩsɔ sɛɛʋ tɑɑ kɛ́ kpɑkpɑɑ.
22Lɛlɑɑ nɑ́ nǝɣǝsǝnɑ wenɑ ɑ hotɑ sɔwɑ tɑɑ tɔ. Mpi tɔ, pɑ tɛŋ Ɩsɔ Tɔm nɩɩʋ ɩlɛnɑ ɑtɛ cǝnɛ kʋlɑpʋtʋ nǝɣǝsɛɛ nɑ wɛnɑʋ kʋnyɩɩlʋɣʋ puɣusi-wɛ nɑ pǝ́ kʋ tɔm ntǝɣɩ pɑ tɑɑ, nɑ tǝ́ cɑŋ tǝ́ kpisi lʋlʋɣʋ.
23Pǝ kɑɑsɑ pee lɛnnɑ nɑ́ hotɑ tɛtʋ mʋsʋŋ nyǝntʋ tɑɑ. Aŋhɑɑ, ɑlɛ ɑ wɛnnɑ ntɛ́ ɩsɩɩ yǝlɑɑ mpɑ pɑ nɩɩkɩ Ɩsɔ Tɔm nɑ pɑ́ cɛkǝnɑ-tǝɣɩ teu nɑ pɑ́ lʋlǝɣɩ pee tɔ. Lɛlɑɑ kɛ sɔsɔm sɔsɔm, lɛlɑɑ kɛ mɑɣɑnɑ, nɑ lɛlɑɑ kɛ pǝcɔ.
24Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɑsɑ-wɛɣɛ ɩsɔ sɛɛʋ tɔtɔ sɩ: Ɩsɔtɑɑ Kɑwulɑɣɑ nǝɣǝsǝnɑ ɩsǝnɑ tɔɣɔlɔ. Apɑlʋ nɔɣɔlʋ ɩ tuunɑ ɩ hɑlǝm nɑ ɩ́ tɛɛ.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ kolontu kɛɛsɑ ɑhoo hɛkɑ kɛ wɑɑtʋ wei yǝlɑɑ tǝnɑ tookɑɣɑ tɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ tuu nyɩɩtʋ ɩsɑɣɑtʋ kɛ kʋtɔɣɔʋ hɛkʋ nɑ ɩ́ tɛɛ.
26Pǝ kɔmɑ nɑ kʋtɔɣɔʋ kʋlɩ nɑ kʋ pɩɩ, ɩlɛnɑ pɑ́ tuti nyɩɩtʋ ɩsɑɣɑtʋ tǝlɛ tɔtɔ.
27Tǝnɑɣɑ tɑɑlɛ ńtɛ́ tǝ tʋ pǝyɑlɑɑ pɔɔsɑ-ɩ sɩ: Tɑcɑɑ pǝ tɑɣɑ kʋtɔɣɔʋ kɛ n kɑ tuu nyɑ́ tɑɑlɛ tɑɑ? Pǝ lɑpɑ ɩsǝnɑ nɑ nyɩɩtʋ ɩsɑɣɑtʋ siti pǝ hɛkʋ tɑɑ?
28Tǝnɑɣɑ pɑ cɑɑ cɔ-wɛ sɩ: Mɑ kolontu nɔɣɔlʋ ɩ lɑpǝnɑ mpʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ pǝyɑlɑɑ mpɛ pɑ pɔɔsɑ-ɩ sɩ: Tǝ́ polo nɑ tǝ́ kpɛsɩ nyɩɩtʋ ɩsɑɣɑtʋ ntɩ?
29Ɩlɛnɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ́ cɔ-wɛ sɩ: Aɑɩ, ɩ́ tɑɑ kpɛsɩ. Ye ɩ́ tɔmɑ sɩ ɩ́ kpɛsǝɣɩ-tɩ, ntɑnyɩ pɩɩ kpɛŋnɑ kʋtɔɣɔʋ nɑ pǝ́ kpɛsɩ.
30Ɩ́ yele nɑ pǝ tǝnɑ pǝ́ kpɛntɩ pɩɩʋ kɛ mpʋ, hɑlǝnɑ pǝ tɑlɑ kʋm. Pǝ́ tɑlɑ kʋm ɩlɛ mɑɑ heeli kʋntɑɑ sɩ pɑ́ cɑɑlǝnɑ nyɩɩtʋ ɩsɑɣɑtʋ kɛ sɛtʋɣʋ nɑ pɑ́ hɔkɔ-tɩ tǝcɑpɩ tǝcɑpɩ, nɑ pɑ́ tʋ kɔkɔ. Ɩlɛnɑ pǝ́cɔ́ pɑɑ kpɑɣɑ kʋtɔɣɔʋ nɑ pɑ́ tʋ mɑ kpou tɑɑ.
31Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɑsɑ-wɛɣɛ kɛɛsʋɣʋ sɩ: Ɩsɔ Kɑwulɑɣɑ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ yʋlʋ tuukuɣu sɔɔɣɑ pile kɛ ɩ hɑlǝm tɑɑ tɔ.
32Wontu pee tǝnɑ tɑɑ ńtɛ́ tǝ kǝlǝnɑ wɛɛʋ tǝminimini. Amɑ tǝ tɛŋ nyɔʋ tɔ tǝ pɩɩkɩ tʋɣʋ kɛ́ nɑ tǝ́ kǝlɩ tuusi lɛnsɩ. Hɑlǝnɑ sumɑsɩ kɔŋ nɑ sɩ́ tʋɣɩ tɑnɑ kɛ kʋ piliŋɑsɩ tɔɔ.
33Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɑsɑ-wɛɣɛ heeluɣu sɩ: Ɩsɔtɑɑ Kɑwulɑɣɑ nǝɣǝsǝnɑ kɛ́ ɩsɩɩ ɑlʋ mɑɣɑsʋɣʋ mʋlʋm kɛ cɛmsɛ tǝpɑm, nɑ ɩ́ kpɑɣɑ kʋkʋsʋm kɛ pǝcɔ nɑ ɩ́ tʋ nɑ ɩ́ huɣuti, nɑ pǝ tǝnɑ pǝ́ kpɑ tǝfʋʋ tɔɣɔ.
34Tɔmnɑɑ pɑnɛ, Yesu yɔɣɔtɑɣɑ-wɛɣɛ sɑmɑɑ tɑɑ tɔ nɑ ɑtuwɑ kɛ́. Ɩ tɑ sɛɣɛsɩ-wɛɣɛ nɑtǝlǝɣɩ yem nɑ ɩ́ tɑ kɛɛsǝnɑ pʋlʋ.
35Ɩ lɑkɑɣɑ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ pǝ́ lɑ nti Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kɑ yɔɣɔtɑɑ tɔ sɩ: Atuwɑ kɛ mɑɑ yɔɣɔtǝnɑ-wɛ. Mɑɑ heeli-wɛɣɛ tɔmnɑɑ mpɑ pɑɑ wɛ ɩŋmɛsɑʋ kɛ hɑtoo ɑntulinyɑ lɑpʋ wɑɑtʋ tɔ.
36Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu yelɑ sɑmɑɑ nɑ ɩnɩ ɩ́ polo tǝyɑɣɑ. Ɩlɛnɑ ɩ ɩfɑlɑɑ polo ɩ kiŋ nɑ pɑ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Kilisi-tʋɣʋ hɑlǝm tɑɑ nyɩɩtʋ ɩsɑɣɑtʋ ntɩ tǝ tɔm nɑ tǝ́ nɩɩ.

37Tǝnɑɣɑ Yesu cɔ-wɛ sɩ: Kʋtɔɣɔʋ tuulu ntɛ́ Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑ.
38Nɑ ɑntulinyɑ ɩnɛɣɛlɛ tɑɑlɛ ńtɛ́. Nɑ mpi pɑ tuuwɑ tɔɣɔlɛ mpɑ pɑ kɛ́ Ɩsɔ Kɑwulɑɣɑ nyǝ́mɑ tɔ. Nyɩɩtʋ ɩsɑɣɑtʋ ntɛ́ mpɑ pɑ kɛ́ Ɩsɑɣɑtʋ tʋ nyǝ́mɑ tɔ.
39Kolontu wei ɩ tuu nyɩɩtʋ ntɩ tɔɣɔlɛ Ɩlɔɣɔʋ. Nɑ kʋmtʋ wɑɑtʋ kɛlɛ ɑntulinyɑ tɛm. Ɩsɔtɑɑ tillɑɑ ntɛ́ kʋntɑɑ.
40Ɩsɩɩ pɑ tɔɔsʋɣʋ nyɩɩtʋ nɑ pɑ́ tʋ kɔkɔ tɔ, ḿpʋ́ɣʋ́ pɩɩ lɑ ɑntulinyɑ tɛm wɑɑtʋ.
41Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑ́ mɑɑ tili mɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ, nɑ pɑɑ lǝsɩ mɑ Kɑwulɑɣɑ tɑɑ kɛ́ mpɑ pɑ tusiɣi lɛlɑɑ kɛ ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ tɑɑ nɑ mpɛ pɑ mɑɣɑmɑɣɑ pɑ lɑkɩ mpi pǝ fɛɩ teu tɔ.
42Nɑ pɑ́ tʋ-wɛɣɛ kɔkɔ sɔsɔɔŋkɑ tɑɑ timpi pɑɑ cɑsǝɣɩ kɑpusi nɑ pɑ́ nyɑsǝɣɩ pɑ tǝɣɩ kelɑ tɔ.
43Nɑ sɑɑ ɩnɩ mpɑ pɑ nɩɩkǝnɑ Ɩsɔ tɔ, pɛlɛ pɑɑ tee kɔkɔ kɛ pɑ Cɑɑ Kɑwulɑɣɑ tɑɑ ɩsɩɩ ilim. Ye ɩ́ kɛ́ nɩɩlɑɑ ɩ́ nɩɩ.
44Ɩsɔtɑɑ Kɑwulɑɣɑ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ pɑ ŋmɛsʋɣʋʋ liɣitihutɑɣɑ pʋlʋɣʋ tɛtʋ tɛɛ, nɑ nɔɣɔlʋ kɔɔ nɑ ɩ́ hii-wɩ, nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ-wǝɣɩ ŋmɛsʋɣʋ kɛ teu. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɛɛnɑ lɑŋhʋlʋmlɛ nɑ ɩ́ polo ɩ́ pɛɛtɩ pǝ tǝnɑ mpi ɩ wɛnɑ tɔ nɑ ɩ́ kɔɔ ɩ́ yɑnɑ tɛtʋ ntɩ tɔ.
45Ɩsɔtɑɑ Kɑwulɑɣɑ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ pɑɣɑtʋlʋ wei ɩ pɛɛkǝɣɩ lɩɩtʋ kʋpɑntʋ tɔ.
46Wɑɑtʋ wei ɩ suliɣinɑ nɑkʋlɩ ɩlɛnɑ ɩ́ pɛɛtɩ pǝ tǝnɑ mpi ɩ wɛnɑ tɔ nɑ ɩ́ yɑnɑ-kʋ.
47Ɩsɔtɑɑ Kɑwulɑɣɑ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ pɑ pɛtʋɣʋ tiinɑ puluɣu kɛ lɩɩlɛ tɑɑ nɑ pǝ́ kpɑ tiinɑ kɛ yem yem tɔ.
48Puluɣu suɣi ɩlɛnɑ tiinɑ kpɑlɑɑ hɔ-kʋ nɑ pɑ́ lɩɩnɑ kpeeŋɑ, nɑ pɑ́ cɑɣɑ nɑ pɑ́ tɔɔsɩ mpi mpi pǝ wɛ teu tɔ nɑ pɑ́ tʋ tɔkʋ tɑɑ. Pǝ kɑɑsǝɣɩ mpi pǝ fɛɩ teu tɔ, ɩlɛnɑ pɑ́ mǝlǝnɑ nɑ pɑ́ pɛtɩ lʋm tɑɑ.
49Mpʋ tɔtɔɣɔ pɩɩ lɑ ɑntulinyɑ tɛm wule. Ɩsɔtɑɑ tillɑɑ kɑ kɔɔ nɑ pɑ́ tɔɔsɩ kʋpɑmɑ.
50Pǝ kɑɑsǝɣɩ ɑsɑɣɑɑ ɩlɛnɑ pɑ́ tʋ kɔkɔ sɔsɔɔŋkɑ tɑɑ. Tǝnɑɣɑ pɑɑ cɑsǝɣɩ kɑpusi nɑ pɑ́ nyɑsǝɣɩ pɑ tǝɣɩ kelɑ.
51Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu pɔɔsɑ-wɛ sɩ: Ɩ́ cɛkǝnɑ tɔm ntɩ tǝ tǝnɑ nɑ? Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ cɔ sɩ: Ɛɛ, tǝ cɛkǝnɑɑ.
52Tǝnɑɣɑ ɩ tɔmɑ-wɛ sɩ: Ye Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlʋ nɔɣɔlʋ ɩ pǝsɑ ɩsɔtɑɑ Kɑwulɑɣɑ tɑɑ ɩfɑlʋ, ɩ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ tǝyɑɣɑ tʋ kʋpɑŋ wei ɩ lǝsǝɣɩ ɩ wontu tǝsɩɩlɛ kɛ kʋfɑtʋ nɑ nti tǝ tɑɑŋɑɑ tɔɣɔ wɑɑtʋ wɑɑtʋ tɔɣɔ.
53Yesu tɛmɑ-wɛɣɛ ɩsɔnɑɑ pɑnɛɣɛ sɛɛʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ kʋlɩ tǝnɑ
54nɑ ɩ́ polo ɩcɑtɛ nte tǝ tɑɑ ɩ kɑ pɩɩwɑ tɔ, nɑ ɩ́ sʋʋ tǝnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝkotile tɑɑ nɑ ɩ́ sɛɣɛsǝɣɩ. Tǝnɑɣɑ ɩ nyǝm lɑpɑ mpɑ pɑɑ wɛ tǝnɑ tɔɣɔ piti, nɑ pɑ́ tɔŋ sɩ: Leɣe ɩnɛ ɩ hikɑ nyǝm pǝnɛ ɩnɩ pǝ tɑkɑ? Leɣe ɩ hikinɑ piti tǝmɑ lɑpʋ tomɑ?

55Pǝ tɑɣɑ kɑɑfǝntɑ pǝyɑlʋ ɩ́lɛ́ tɑɑ? Pǝ tɑɣɑ Mɑlɩ lʋlǝnɑ-ɩ? Pǝ tɑɣɑ ɩ newɑɑ ntɛ́ Sɑɑkɩ nɑ Yosɛɛfʋ nɑ Simɔŋ nɑ Yuti?
56Pǝyele tɑ nɑ ɩ newɑɑ ɑlɑɑ nyǝ́mɑ tǝ wɛnnɑ. Leɣe ɩ hikinɑ tomɑ ɑnɛ ɩnɩ?
57Pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pǝ lɑpɑ pɑ lɑŋɑ kɛ kpɩɩsǝŋ, nɑ pɑ́ kpisi Yesu tɔm mʋɣʋ. Tǝnɑɣɑ Yesu tɔmɑ-wɛ sɩ: Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ tɑ lɑŋ sɑm kɛ tiili ye pǝ tɑɣɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ ɩcɑtɛ tɑɑ, nɑ ɩ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ hɛkʋ.
58Yesu tɑ́ pǝsɩ nɑ ɩ́ lɑ́ piti tǝmɑ kɛ mɑwɑɑ nɔɣɔlʋɣʋ tǝnɑɣɑ pɑ tɑ tʋ Ɩsɔ kɛ́ nɑɑni tɔ pǝ tɔɔ.