Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Mɑtiyee

Mɑtiyee 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesu tɛmɑ ɩ ɩfɑlɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ kɛ pǝ tǝnɑɣɑ kɛɛsʋɣʋ kɛ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ kʋlɩ tǝnɑ nɑ ɩ́ tɛɛ sɩ ɩ sɛɣɛsǝɣɩ nɑ ɩ́ lɑkɩ wɑɑsʋ kɛ ɑcɑlɛɛ tɑɑ.
2Lʋm Sɔlʋ Yohɑɑnɩ wɛ sɑlǝkɑ tɑɑ nɑ ɩ́ nɩɩ pɑ yɔɣɔtǝɣɩ nti nti Kilisiti lɑkɩ tɔ pǝ tɔm. Ɩlɛnɑ ɩ́ tili ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ ɩfɑlɑɑ tɑɑ nɑpǝlɩ,
3sɩ pɑ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Nyɑɣɑlɛ wei ɩ tɔm pɑɑ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ kɔɔ tɔ, yɑɑ nɔɣɔlʋ wɛɛ ɩ kɔŋ tǝ tɑŋ ɩlɛ?
4Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu cɔ-wɛ sɩ: Ɩ́ polo nɑ ɩ́ kɛɛsɩ Yohɑɑnɩ kɛ nti ɩ́ nɩɩkɩ nɑ nti ɩ́ nɑɑkɩ tɔ sɩ,
5yʋlʋmɑɑ nɑɑkɩ, kɑɑkɑlɑsɩ tɔŋ, nɑ tɔnʋɣʋ tɔɔ ɑsilimɑ kʋtɔŋ nyǝ́mɑ nɑɑkɩ nyʋɣʋ, ntɑmɑɑ nɩɩkɩ, sǝtɑɑ nɑ́ feŋ. Pǝ́cɔ́ kʋnyɔntʋnɑɑ nɑ́ tɔŋnɑ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ kɛ nɩɩʋ.
6Wei ɩ nɑɑni kɑɑ lɩɩ mɑ tɔɔ tɔ pʋntʋ nɩɩ leleŋ kɛ́.
7Yohɑɑnɩ ɩfɑlɑɑ mpɛ pɑ kɔmɑ nɑ pɑ́ kpe, ɩlɛnɑ Yesu sʋʋ sɑmɑɑ kɛ Yohɑɑnɩ tɔm pɔɔsʋɣʋ sɩ: Pepeɣe ɩ́ kɑ polɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ nɑʋ ye? Heelim mɑkɩ nɑ pǝ́ ciɣitiɣi sǝsǝncɑŋɑ ŋkɑ tɔ? Anɩ pǝ tɑɣɑ tǝlɛ.
8Ɩlɛ pepe nɑʋ kɛ ɩ́ polɑɑ? Yɑɑ yʋlʋ wei ɩ suu kɑcɔkɑ wontu tɔ? Tɔʋ mpɑ pɑ suuki kɑcɔkɑ wontu tɔ ɑwulɑɑ tɛɛsɩ tɑɑ kɛ́ pɛlɛ pɑ wɛɛ.
9Ɩlɛ pepe mɑɣɑmɑɣɑ kɛ ɩ́ kɑ tɩɩ polɑ nɑʋ? Yɑɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ nɔɣɔlʋ? Tɑmpɑm, Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kɛ́. Hɑlɩ mɑ heeliɣi-mɛ sɩ ɩ tɩɩ kǝlɑ mpʋ.
10Ɩ tɔm kɛ pɑ tɩɩ ŋmɑɑwɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ sɩ: Nyǝnɩ, mɑ tillu ntɔ mɑ tɛlǝsǝɣɩ nyɑ́ nɔɣɔ tɔɔ, sɩ ɩ́ tɑɣɑnɩ nyɑ́ mpɑɑʋ nɑ ń kɔŋ.
11Mɑ heeliɣi-mɛɣɛ tɑmpɑnɑ sɩ, yʋlʋpiyɑ tǝnɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ fɛɩ wei ɩ kǝlɑ Ɩsɔ Lʋm Sɔlʋ Yohɑɑnɩ tɔ. Ɩlɛ pɑɑ nɑ mpʋ ɩsɔtɑɑ Kɑwulɑɣɑ tɑɑ sǝkpelu mɑɣɑmɑɣɑ tɛɛ-ɩ.
12Hɑtoo pǝ kpɑɣɑʋ wɑɑtʋ wei Ɩsɔ Lʋm Sɔlʋ Yohɑɑnɩ lɑkɑɣɑ wɑɑsʋ nɑ pǝ tɑnɑ sɑŋɑ tɔ, ɩsɔtɑɑ Kɑwulɑɣɑ hikuɣu kɛ́ ɩsǝlɛ kʋsɛɛmlɛ tɔm kɛ́. Nɑ mpɑ pɑ sɛɛsɑ ɩsɛ tɔ mpɛ pɑ hikiɣinɑ-kɛ.
13Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ tǝnɑ nɑ Moisi kʋsǝsɩɩtʋ kpɑɑlɑ Kɑwulɑɣɑ ŋkɛ kɑ tɔm, hɑlǝnɑ pǝ́ tɑlɑ Yohɑɑnɩ kɔntɛ.
14Ɩɩ cɑɑ mɑ tɔm mʋɣʋ tɔɣɔ, tɔfɔ mɑ heeliɣi-mɛ sɩ Yohɑɑnɩ ɩnǝɣǝlɛ Ilii wei pɑɑ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ mǝlɩ tɔ.
15Ye ɩ́ kɛ́ nɩɩlɑɑ ɩ́ nɩɩ.
16Pepeɣe mɑɑ kɛɛsǝnɑ kʋfɑlɑŋ yǝlɑɑ pɑnɛ? Pɑ nǝɣǝsǝnɑ kɛ́ ɩsɩɩ piyɑ cɑkʋɣʋ kɑtɑɑsɩ tɑɑ nɑ sɩ tɔŋ tǝmɑ sɩ:
17Anɩ tǝ mɑpɑ-mɛɣɛ soo sɩ ɩ́ pɑɑ, nɑ ɩ́ kisi. Pǝ́cɔ́ tǝ wii sǝm wulɑ, pǝ tɑ cɛ mǝ lɑŋɑ nɑ ɩ́ wii.
18Tɔʋ, Yohɑɑnɩ nɑ́ kɔmɑ, ɩɩ tɔkɩ, ɩɩ nyɔɔkɩ sʋlʋm, nɑ pɑ́ yɔɣɔtǝɣɩ ɩ́lɛ́ sɩ ɩ kɛ́ ɩlɔɣɔhilu.

19Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑ́, mɑ kɔmɑ nɑ mɑ́ tɔkɩ nɑ mɑ́ nyɔɔkɩ, ɩlɛnɑ pɑ́ tɑɣɑnǝɣɩ mɑɣɑ tɔm tɔtɔ sɩ mɑ kɛ́ hilitu nɑ sʋlʋnyɔɔlʋ. Aɑɩyee sɩ lɑmpuu mʋlɑɑ nɑ ɑsɑɣɑɑ pɑ ceu kɛ́. Amɑ Ɩsɔ lɑɣɑtʋ hʋlɑ pǝ teu.
20Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu sʋʋ ɑcɑlɛɛ nnɑ ɑ tɑɑ ɩ wiisɑ piti tǝmɑ pɑɣɑlɛ lɑpʋ tɔ ɑ nyǝ́mɑ kɛ kɑlǝnɑʋ nɑ toŋ. Mpi tɔ, pɑ tɑ lɑɣɑsɩ tɔntɛ. Ɩ tɔmɑ-wɛɣɛ sɩ:
21Hɑɩ, Colɑsɛŋ nyǝ́mɑ mɛ, mǝ tɔm wɛ wɑɩyo. Hɑɩ Pɛtɛsɑitɑ nyǝ́mɑ mɛ, mǝ tɔm wɛ wɑɩyo kɛ́. Piti tǝmɑ nnɑ pɑ lɑpɑ-yɛɣɛ mǝ hɛkʋ tɑɑ tɔ, ye ɩsɩɩ ɩsǝntɔ Tiii nɑ Sitɔŋ pɑ ɑcɑlɛɛ tɑɑ kɛ pɑɑ lɑpɑ-yɛ, ɩsǝntɔ pɑɑ tɛmɑ suuu kɛ lǝyɑɣɑ wontu ɩsɩɩ fɔlǝtɔnɑɑ tɑkɑ nɑ pɑ́ pǝlɩ pɑ tɔɔ kɛ́ tɔlʋmɑ sɩ pǝ́ hʋ́lɩ́ sɩ pɑ cɑɑ pɑ lɑɣɑsɩ tɔntɛ.
22Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ heeliɣi-mɛ sɩ pɑɑ hʋ́lɩ́ suulu kɛ Tiii nɑ Sitɔŋ ɑcɑlɛɛ nyǝ́mɑ kɛ Hʋʋlɛ kʋyɑkʋ wule nɑ pǝ́ kǝlɩ-mɛ.
23Pǝ kɑɑsʋɣʋ Kɑpǝnɑhum nyɑ́ tɔ, n hʋʋ sɩ n kɑ́ pɩɩ nɑ ń kɑlǝsǝnɑ hɑtoo ɩsɔtɔnʋɣʋ nɑ? Amɑ pɑɑ tisi-ŋ kɛ́ tǝfɛ kɛ tuu tǝnɑɑsǝlɛ sɔsɔɔlɛ tɑɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ piti tǝmɑ nnɑ pɑ lɑpɑ nyɑ́ tɑɑ tɔ. Ye Sɔtɔm kɛ pɑɑ lɑpɑ-yɛ, ɩsǝntɔ ɩ kɑ tɑpǝnɑ sɑŋɑ.
24Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ heeliɣi-mɛ sɩ pɑɑ hʋ́lɩ́ Sɔtɔm kɛ suulu kɛ Hʋʋlɛ wule nɑ pǝ́ kǝlɩ-mɛ.
25Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ Yesu yɔɣɔtɑɑ sɩ: Hɑɩ, mɑ Cɑɑ, ɩsɔtɑɑ nɑ ɑtɛ pǝ tʋ, mɑ sɛɛ-ŋ. N ŋmɛsɑ tɔm tǝnɛɣɛ lɑɣɑtʋnɑɑ, ɩlɛnɑ ń kuli-tǝɣɩ piyɑ.
26Mɑ Cɑɑ, pɔpɔtʋ fɛɩ mɑ sɛɛ-ŋ. Nyɑ́ ɩnɩ nyɑ́ luɣu tɩɩ lɑpǝnɑ mpʋ.
27Amɑ mɑ Cɑɑ cɛlɑ-m pǝ tǝnɑɣɑ. Ye pǝ tɑɣɑ mɑ Cɑɑ tike nɔɣɔlʋ tɑ nyɩ Pǝyɑlʋ. Nɑ pǝ́ tɑɣɑ Pǝyɑlʋ tike, nɔɣɔlʋ tɑ nyɩ Cɛcɛ tɔtɔ. Aŋhɑ, ye Pǝyɑlʋ nɔkǝnɑ sɩ ɩ hʋ́lǝ́ɣɩ́ wei pǝ pɑɑsi.
28Mɛ mpɑ ɩ kɑwɑ nɑ mǝ sǝɣǝlɑ nɩɩ-mɛ tɔ, mǝ tǝnɑ ɩ́ kɔɔ mɑ cɔlɔ nɑ mɑ́ yele nɑ ɩ́ hɛɛsɩ.
29Ɩ yele nɑ mɑ́ tɔkɩ-mɛɣɛ teu nɑ mɑ́ sɛɣɛsɩ-mɛɣɛ mɑ lɑɣɑtʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, mɑ wɛnɑ suulu nɑ mɑ́ wɛ tǝpɑmm, nɑ mǝ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ kɑ́ hɛɛsɩ.
30Mpi pǝ tɔɔ tɔ, ye mɑ tɔkɑ-mɛ ɩ́ nɩɩkɩ leleŋ kɛ́, nɑ sǝɣǝlɑ nnɑ mɑɑ sʋkɩ-mɛ tɔ ɑ fɛɩ yuŋ.