Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Mɑtiyee

Mɑtiyee 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesu lɩɩnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ nɑ ɩ́ tɔŋnɑ tɛɛʋ, ɩlɛnɑ ɩ ɩfɑlɑɑ kpǝtǝnɑ-ɩ nɑ pɑ́ hʋlɩ-ɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ŋmɑtʋ.
2Tǝnɑɣɑ Yesu tɔmɑ-wɛ sɩ: Ntɔŋ ɩ́ nɑwɑ pǝ tǝnɑ ɩsǝntɔ? Tɑmpɑnɑ kɛ mɑ heeliɣi-mɛ yoo mɑɑ cɛsɩɣɩ, pǝ kɑɑ kɑɑsɩ pǝlɛ lɛntɛ nɑ tǝ́ tǝnɑ lɛntɛ tɔɔ, pɑɑ tusi pǝ tǝnɑ.
3Yesu kɔmɑ nɑ ɩ́ cɑɣɑ Olifinɑɑ pʋɣʋ tɔɔ, ɩlɛnɑ ɩ ɩfɑlɑɑ fɑɣɑsɩ nɑ pɑ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Heeli-tʋɣʋ kʋyɑŋku mpʋ ɩnɩ pɩɩ lɑ tɔ. Nmɑɑtǝlɛ nteɣe pɩɩ hʋ́lɩ́ nɑ tǝ nyǝnɑ nyɑ́ kɔntɛ nɑ ɑntulinyɑ tɛm.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu cɔ ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ: Ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ, ɩ́ tɑɑ yele nɑ nɔɣɔlʋ kɔɔ nɑ ɩ́ tolisi-mɛ.
5Mpi tɔ, pɑɣɑlɛ kɑ́ kɔɔ nɑ pɑ́ hɑ pɑ tǝɣɩ mɑ hǝtɛ sɩ mpɛɣɛlɛ Mesii. Hɑlɩ pɑɑ tolisi pɑɣɑlɛ.
6Ɩ́ kɑ́ nɩɩ yooŋ tɑŋ kɛ mǝ cɔlɔ mǝ cɔlɔ. Pɑɑ heeliɣi-mɛɣɛ pooluŋ yooŋ tɔmnɑɑ. Amɑ ɩ́ tɑɑ yele nɑ mpʋ ɩnɩ pǝ́ cɛ mǝ lɑŋɑ. Pǝ wɛɛ sɩ mpʋ ɩnɩ pǝlɛ pɩɩ lɑ kɛ́. Amɑ wɑɑlɩ wɑɑlɩ kɛ́ ɑntulinyɑ nɑ́ɑ́ kɔɔ nɑ ɩ́ tɛŋ.
7Tɛtʋ kɑteŋɑ lɛŋkɑ kɑ́ yoonɑ lɛŋkɑ nyǝ́mɑ, kɑwulɑɣɑ lɛŋkɑ kɑ́ kʋlɩ lɛŋkɑ tɔɔ. Nyɔɣɔsɩ kɑ́ lɑ tiiliwɛ tiiliwɛ, tɛtʋ kɑ sele tiiliwɛ tiiliwɛ tɔtɔ.
8Pǝnɛ ɩnɩ pǝ tǝnɑ pǝ wɛnɑ ɩsɩɩ ɑlʋ lʋlʋɣʋ nɑ pǝ cɑɑlɩ-ɩ wɩɩʋ kɛ sǝŋŋsǝŋŋ tɔ.
9Yǝlɑɑ kɑ́ kʋlɩ nɑ pɑ́ hʋ́lɩ́ sɩ pɑ́ tʋ-mɛɣɛ kʋnyɔŋ, nɑ pɑɑ kʋ-mɛ. Kɑteŋɑ tǝnɑ yǝlɑɑ tɑɑ kɑ́ kpɑnɑ-mɛɣɛ mɑ tɔɔ.
10Yǝlɑɑ pɑɣɑlɛ kɑ́ lɔ Ɩsɔ sɛɛʋ tɔm kɛ wɑɑtʋ ɩnɩ, nɑ pɑɑ lɩɩ tǝmɑ wɑɑlɩ, nɑ pɑ tɑɑ kpɑnɑ tǝmɑ.
11Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ pɔpɔtʋnɑɑ kɑ́ lɩɩ pɑɣɑlɛ nɑ pɑ́ tolisi yǝlɑɑ kɛ sɔsɔm.
12Ɩsɑɣɑtʋ kɑ́ tɔɔ sɔsɔm sɔsɔm, hɑlǝnɑ yǝlɑɑ pɑɣɑlɛ sɔɔlʋɣʋ kɑ́ pɑsɑ.
13Amɑ ye wei ɩ nyɑɣɑ ɑpɑlʋtʋ nɑ ɩ́ tɑlɑ tǝnɑɣɑ, pʋntʋ nyʋɣʋ kɛ pɩɩ yɑ.
14Pǝ wɛɛ sɩ pɑɑ kpɑɑlɩ Ɩsɔ Kɑwulɑɣɑ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ kɛ ɑntulinyɑ tǝnɑ tɑɑ kɛ́ nɑ pɑɑ piitim mpi pǝ́ nɩɩ. Ye pǝ tɛmɑ ḿpʋ́ɣʋ́ lɑpʋ kɛ ɑntulinyɑ kɑ tɛ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɔmɑ sɩ ɩ́ kɑ́ kɔɔ nɑ ɩ́ nɑ́ ɑcɑɑlǝtʋ tɑɑ ɑcɑɑlǝtʋ nti tǝ tɔm Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Tɑniyɛɛlɩ kɑ yɔɣɔtɑɑ tɔɣɔ kɑtɛ tɑɑ. Wei ɩ kɑlǝɣɩ tɔ ɩ́ cɛkǝnɑ-tǝɣɩ teu.
16Mpʋ ɩnɩ tɔ, mpɑ pɑɑ wɛ Yutɑ tɔ pɑ́ se nɑ pɑ́ kpɑ pɔ́ɔ́ŋ.
17Ye pǝ mɑɣɑnɑ wei nɑ ɩ́ wɛ kutuluɣu tɔɔ nɑ ɩ́ tiiwɑ, ɩ tɑɑ tɔ sɩ ɩ sʋʋkɩ tǝyɑɣɑ nɑ ɩ́ kpɑɣɑ ɩ pʋlʋ.
18Nɑ wei pɩɩ mɑɣɑnɑ ɩ wɛ tɑɑlɛ tɔ ɩ́ tɑɑ tɔ sɩ ɩ kpeŋ ɩ tɛ nɑ ɩ́ kɛlɩ ɩ kpɑɩ.

19Ahusitonɑɑ nɑ ɑsɔŋ tɔm kɑ́ lɑ wɑɩyo kɛ́ wɑɑtʋ ɩnɩ.
20Ɩ́ sǝlǝmɩ Ɩsɔ nɑ mǝ kʋseu kʋnɛ kʋ tɑɑ pɑmsǝnɑ wɑtʋ wɑɑtʋ yɑɑ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ wule.
21Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, wɑɑtʋ ɩnɩ wɑhɑlɑ kɑ́ lɑ sɔɣɔntʋ kɛ sɔsɔm pǝ tɩɩ fɛɩ. Pɑ tɑ nɑtɑ wɑhɑlɑ ɩnɩ ɩ tɑkɑ kɛ hɑtoo ɑntulinyɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nɑ pǝ́ kɔɔ sɑŋɑ, nɑ pɑ kɑɑ tɑsɑ ɩ tɑkɑ kɛ́ nɑʋ.
22Nɑ ye pǝ tɑɣɑ ɩsɩɩ Ɩsɔ hʋʋwɑ sɩ ɩ kɑ́ pɑsɑ kʋyɛɛŋ ɩnɩ tɔɔ, nɔɣɔlʋ kɑɑ tʋlɩ-tɩ. Amɑ ɩ pɑsɑ pǝ kʋyɛɛŋ ɩnǝɣɩ yǝlɑɑ mpɑ ɩ lǝsɑɑ tɔ pɑ tɔɔ.
23Nɑ ye yʋlʋ tɔmɑ-mɛ sɩ: Ɩ́ nyǝnɩ, Mesii wɛ cǝnɛ yɑɑ cǝnɛ, ɩ́ tɑɑ nɩɩ.
24Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Mesiinɑɑ nɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlɛsǝlɑɑ pɔpɔtʋnɑɑ kɑ́ lɩɩ nɑ pɑ́ lɑ́ kɔkɔlɔ nyǝmnɑɑ nɑ piti tǝmɑ. Hɑlɩ ye pɑɑ pǝsɑɣɑ pɑ puɣusiɣi mpɑ pɑ mɑɣɑmɑɣɑ Ɩsɔ lǝsɑɑ tɔɣɔ.
25Tɔʋ, mɑ lɑɑlɑɑ nɑ mɑ́ kpɑɑlɩ-mɛɣɛlɛ.
26Mpʋ tɔ ye pɑ kɔmɑ nɑ pɑ́ heeli-mɛ sɩ: Ɩ́ nyǝnɩ, ɩ wɛnnɑ ntɛɣɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ, ɩ́ tɑɑ polo. Yɑɑ sɩ, ɩnɩ ɩ ŋmɛlǝnɑ ntɛɣɛ cǝnɛ, ɩ́ tɑɑ nɩɩ.
27Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑ mɑ kɔntɛ kɑ́ lɑ kɛ́ ɩsɩɩ tɛʋ nyǝɣǝsʋɣʋ hɑtoo tɛʋ kite tɛɛ nɑ pǝ́ kɑlǝsǝnɑ kʋ nɔɣɔ tɔ.
28Timpi pʋlʋ sǝpɑ nɑ pǝ́ hǝntɑɑ tɔ tǝnɑɣɑ yepelekunɑɑ kotiɣi.
29Wɑhɑlɑ kʋyɛɛŋ ɩnɩ ɩ tɛɛkɩ kpɑkpɑɑ tɔ, ilim kɑ́ sɩ tǝkpitii, ɩsɔtʋ kɑɑ tɑsɑ hʋlʋmʋɣʋ. Ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ kɑ́ lɩɩnɑ ɩsɔtɑɑ nɑ sɩ hoti. Pɩɩ ciɣiti ɩsɔtɑɑ kɔkɔlɔnɑɑ.
30Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ pɑɑ nɩɩ Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑ́ mɑ tɑŋ kɛ ɩsɔtɔntʋɣʋ tɑɑ. Kɑteŋɑ tǝnɑ tɑɑ yǝlɑɑ kɑ́ kpɑ pɑ lɑŋɑ nɑ pɑ́ wii sɔsɔm. Pɑɑ nɑ Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑ́ mɑ sǝŋɑ ɩsɔŋmʋntʋɣʋ tɔɔ nɑ mɑ́ tiiki nɑ mɑ tomɑ kɛ sɔsɔm nɑ mɑ teeli.
31Akɑntǝlɛ sɔsɔɔlɛ kɑ́ wii, ɩlɛnɑ mɑ́ tili mɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ kɛ ɑntulinyɑ hɔɣɔlǝŋ tǝnɑ tɑɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ ilim tǝlɩɩlɛ nɑ pǝ tǝtʋlɛ tɔ, nɑ pǝ́ polo pǝ ntɔɣɔŋ nɑ pǝ mpǝtǝŋ tɔɔ, sɩ pɑ́ cɔɔ pɑ́ koti mpɑ mɑ lǝsɑɑ tɔɣɔ ɑntulinyɑ tǝnɑ tɑɑ.
32Ɩ́ nyǝnnɑ fiki tʋɣʋ nɑ ɩ́ cɛkǝnɑ. Sɑɑ wei kʋ nɛɣɛtǝɣɩ nɑ kʋ hɑtʋ yɛɣɛlǝɣɩ tɔ, ɩ́ nyǝmɑ́ kpɑkpɑɑ sɩ hɛɛsʋɣʋ tɑlɑɑ kɛlɛ.
33Mpʋ tɔtɔɣɔ wɑɑtʋ wei ɩ́ kɑ́ nɑ́ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pǝ lɑkɩ tɔ, ɩ́ nyɩ sɩ pǝ wʋsɑɑ kɛlɛ, pǝ cɑɑ lɑpʋ ntɛ́.
34Tɑmpɑnɑ kɛ mɑ heeliɣi-mɛ yoo mɑɑ cɛsǝɣɩ, yǝlɑɑ mpɑ pɑ wɛ ɩsǝntɔ tɔ pɑ kɑɑ sɩ pɑ tǝnɑ nɑ pǝ́cɔ́ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pǝ́ lɑ.
35Ɩsɔtɔnʋɣʋ nɑ ɑtɛ kɑ́ mʋkɩ yem. Amɑ mɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ kɑɑ sɑɑlɩ pɑɑ pǝcɔ.
36Nɔɣɔlʋ fɛɩ wei ɩ nyǝmɑ́ pǝ wɑɑtʋ yɑɑ pǝ wʋlɛ tɔ, pɑɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ nɑ Pǝyɑɣɑ mɑ́ mɑ mɑɣɑmɑɣɑ. Amɑ Tɑcɑɑ tike tǝkoŋ nyǝmnɑ.

37Ɩsǝnɑ pɩɩ lɑpɑ Nowee pɔɔlɛ tɑɑ tɔ, mpʋ ɩnɩ pǝ mɑɣɑmɑɣɑ pɩɩ lɑnɑ kʋyɑŋku Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑ́ mɑɑ kɔɔ tɔ.
38Kʋpɑm, kʋyɛɛŋ wei ɩ tɑɑ lʋm tɑɑ wɑɑsǝtɑ tɛtʋ tɔɔ tɔ, pǝ tɔkɑɣɑ kɛ́ nɑ pǝ́ nyɔɔkɩ, nɑ pǝ́ hɑɑ tǝmɑɣɑ ɑlɑɑ, nɑ pǝ́ kpɑkǝɣɩ mpʋ yoo, hɑlǝnɑ kʋyɑŋku Nowee sʋʋ kpɩɩlʋɣʋ tɑɑ tɔ.
39Pɑ cɑɣɑ ḿpʋ́ɣʋ́ yem kɛ́ ḿpʋ́ɣʋ́, pɑ tɑ hʋʋ pʋlʋ tɔɔ. Hɑlǝnɑ lʋm sɔsɔɔm kɔɔ nɑ pǝ́ tɔɣɔ pɑ tǝnɑ tǝpɑɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɩɩ lɑ kʋyɑŋku Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑ́ mɑɑ kɔɔ tɔ.
40Pɩɩ pɑnɑ ɑpɑlɑɑ nɑɑlɛ kɑ́ wɛɛ tɑɑlɛ. Pɩɩ kpɑɣɑ lɛlʋ nɑ pǝ́ yele lɛlʋ.
41Pɩɩ pɑnɑ ɑlɑɑ nɑɑlɛ wɛ nɑmɑ tɔɔ nɑ pɑ́ nɑŋǝɣɩ. Pɩɩ kpɑɣɑ lɛlʋ nɑ pǝ́ yele lɛlʋ.
42Ɩ́ feŋ, pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, ɩ́ tɑ nyɩ kʋyɑŋku mǝ Sɔsɔ kɑ kɔɔ tɔ.
43Ɩ́ nyɩ teu sɩ ye nyǝm kɑ nyǝŋɑɣɑ nɑ tǝyɑɣɑ cɑɑ nyɩ wɑɑtʋ wei ŋmɩɩlʋ kɑ́ kɔɔ ɑhoo tɔ, ɩ kɑ cɑɣɑnɑ ɩ ɩsɛ kɛ́. Ɩ kɑɑ yele-ɩ nɑ ɩ́ sʋʋ ɩ tǝyɑɣɑ.
44Pǝ tɔɔ kɛ́ mɛ tɔtɔ mɩɩ tɑɣɑnɩ mǝ tǝɣɩ mpʋ. Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑ́ mɑ kɔŋ kɔntɛ kɛ wɑɑtʋ wei ɩ́ kɑɑ hʋʋ tɔɣɔ.
45Aweɣe tǝmlɛ tʋ kʋpɑŋ nɑ lɑɣɑtʋ? Ye pǝ tɑɣɑ wei ɩ cɑɑ yelinɑ-ɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ sɩ ɩ́ nyǝnǝɣɩ-wɛ, nɑ pǝ́ tɑlɑɑ ɩ cɛlɛ-wɛɣɛ pɑ kʋtɔɣɔʋ tɔ?
46Cɛcɛ ɩnɩ ɩ́ kɔmɑ nɑ ɩ́ mǝlɩ nɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ tǝmlɛ tʋ ɩnɩ ɩ ɩsǝlɛ sɛɛnɑ tǝmlɛ ńtɛ́ tǝ lɑpʋ, ɩ nyʋɣʋ lɑpɑ leleŋ kɛ́.
47Tɑmpɑnɑ kɛ mɑ heeliɣi-mɛ yoo mɑɑ cɛsǝɣɩ, tǝyɑɣɑ cɑɑ kɑ tʋ tǝmlɛ tʋ ɩnǝɣɩ ɩ kʋpɑm tǝnɑ tɔɔ feŋuɣu kɛ́.
48Amɑ pǝ́ cǝpɑ tǝmlɛ tʋ ɩnɩ nɑ ɩ́ tʋ ɩ tɑɑ sɩ: Mɑ cɑɑ kɑɑ kɔɔ lɔŋ se.
49Ɩlɛnɑ ɩ́ sʋʋ ɩ tɑɑpɑlɑɑ kɛ mɑpʋ, nɑ ɩ́ tɔkɩ, nɑ ɩ́ nɑ sʋlʋnyɔɔlɑɑ lɛlɑɑ pɑ́ sʋʋ sʋlʋm nyɔɔʋ nɑ pǝ́ kʋɣɩ-wɛ.
50Pɩɩ kɔɔ nɑ kʋyɑkʋ ŋku nɑ ɩsǝmɑ wɑɑtʋ ɩ tɑɑ tʋ ɩ tɑɑ sɩ tǝyɑɣɑ tʋ kɑ tɑlɑ tɔ, ɩ́lɛ́ ɩ kɑ́ sʋʋ tǝkpʋʋʋ.
51Nɑ ɩ́ lɑ tǝmlɛ tʋ ɩnɩ tǝkɑŋkɑŋ, nɑ ɩ́ mǝlǝnɑ-ɩ nɑ ɩ́ pɛtɩ-ɩ cɛsǝlɑɑ tɔɔ. Tǝnɑɣɑ ɩ kɑ cɑsǝɣɩ kɑpusi nɑ ɩ́ nyɑsǝɣɩ ɩ tǝɣɩ kelɑ.