Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Matiyu

Matiyu 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1«Wo naxa fe fanyi raba mixie ya tode ra e xa wo xa tinxinyi to, xa na mu a ra wo mu baraayi yo sɔtɔma wo Baba ra, naxan na ariyanna.
2Na kui, i nɛ mixi kima, i naxa a sigi sa duniɲa birin bɛ alɔ filankafuie a rabama ki naxɛ salide nun taa ma, alako mixie xa e matɔxɔ. N xa nɔndi fala wo bɛ, e bara gɛ e xa wali sare birin sɔtɔde.
3I nɛ mixi kima i yirefanyi ra, kɔɔla naxa a kolon.
4I xa mixi ki suturɛ nan na. Na kui, i Baba Ala naxan gundo birin kolon, a fama nɛ na sare ragbilende i ma.»
5«Wo nɛ salima, wo naxa lu alɔ filankafuie naxee salima, e tixi salidee kui nun kira dɛ ra alako mixie xa e to. N xa nɔndi fala wo bɛ, e bara gɛ e xa wali sare birin sɔtɔde.
6Kɔnɔ i tan nɛ salima, siga i xa banxi yire nde nɔxunyi kui, i naadɛ ragali, i Ala maxandi naxan mu toma. Na kui, i Baba Ala naxan gundo fe birin toxi, a fama nɛ i sare fide.»
7«Wo nɛ Ala maxandima, wo naxa wo xa wɔyɛnyi rawuya fufafu, alɔ kaafiri naxee laxi a ra a e xa duba suxuma e xa wɔyɛnyi radiganxie nan saabui ra.
8Wo naxa lu alɔ e tan, barima wo Baba Ala wo hayi kolon beenun wo xa a maxandi.»
9«Wo lan wo xa sali yi ki nɛ: ‹Muxu Baba naxan na ariyanna, duniɲa birin xa i xili sɛniyɛnxi kolon.
10I xa mangɛya xa fa. I sago xa raba duniɲa ma, alɔ a rabama ariyanna ki naxɛ.
11Baloe fi muxu ma to lɔxɔɛ, muxu hayi na naxan ma.
12Diɲɛ muxu xa yunubie ma, alɔ muxu fan diɲɛxi mixie haakɛe ma ki naxɛ, naxee bara fe kobi niya muxu ra.
13I naxa muxu ti maratantanyi kira xɔn, i xa muxu ratanga Sentanɛ ma. I tan nan gbe na mangɛya, sɛnbɛ, nun binyɛ ra abadan. Amina.›»
14«Xa wo diɲɛ mixie haakɛe ma, wo Baba naxan na ariyanna, a fan diɲɛma nɛ wo ma,
15kɔnɔ xa wo mu diɲɛ mixie ma, wo Baba naxan na ariyanna, a fan mu diɲɛma wo xa yunubie ma.»
16«Wo nɛ sunyi suxuma, wo naxa wo yatagi ixɔnɔ alɔ filankafuie e yatagi ixɔnɔma ki naxɛ, mixie xa a kolon a e na sunyi. N xa nɔndi fala wo bɛ, e bara gɛ e xa wali sare birin sɔtɔde.
17Kɔnɔ i tan nɛ sunyi suxuma, i xa ture sa i xunyi ma, i i yatagi maxa,
18alako mixie naxa a kolon a i na sunyi. Na kui, i Baba Ala naxan mu toma, naxan man gundo fe birin toxi, a fama nɛ i sare fide.»

19«Wo naxa wo harige malan duniɲa ma, nimasee nun xɔrixɔri a xun nakanama dɛnnaxɛ, xa na mu a ra muɲɛtie nɔma a muɲade banxi kui dɛnnaxɛ.
20Wo xa wo harige malan ariyanna nɛ, nimasee nun xɔrixɔri mu kanari sama dɛnnaxɛ, muɲɛtie fan mu muɲɛ tima dɛnnaxɛ.
21Wo harige na dɛnnaxɛ, wo bɔɲɛ fan luma naa nɛ.»
22«Ya nan na fate xa lanpui ra. Xa i ya fan, i fate birin iyalanma nɛ,
23kɔnɔ xa i ya mu fan, i fate luma dimi nan kui. Na kui, xa i xa naiyalanyi bara findi dimi ra, na dimi ifɔɔrɔ de!»
24«Mixi yo mu nɔma lude marigi firin xa yaamari bun ma, barima a fama marigi keren xɔnde, a boore maxanu. A xirima keren na, a boore rabolo. Wo mu nɔma Ala nun naafuli batude tɛmui keren.»
25«Na nan a toxi, n xa a fala wo bɛ, wo naxa kɔntɔfili baloe xa fe ra wo hayi na naxan ma yi duniɲɛigiri kui, xa na mu a ra, dugie xa fe ra wo naxee ragoroma wo fate ma. Wo xa duniɲɛigiri tide mu gbo donse bɛ? Wo fate tide mu gbo dugie bɛ?
26Wo xɔnie mato koore ma. E mu sansi sima, e mu xɛ xabama, e mu donse ragatama bilie kui, kɔnɔ wo Baba naxan na ariyanna, a e baloma. Wo tan mu dangi na xɔnie ra?
27Nde nɔma hali xi keren sade a xa simaya xun a xa kɔntɔfili saabui ra?
28Munfe ra wo kɔntɔfilima wo xa sosee xa fe ra? Wo sansi fuge tofanyie mato, e minima wula sansie ma ki naxɛ. E mu walima, e mu woligɛsɛ yailanma,
29kɔnɔ n xa a fala wo bɛ, hali mangɛ Sulemani xa dariyɛ birin kui, a xa sosee mu nu tofan alɔ na sansi fuge keren.
30Xa Ala sansi mɛɛnima yi ki nɛ, sansi naxan na na to, tina a gan, a mu mɛɛnima wo fan ma? Wo xa danxaniya xurun!»
31«Na kui, wo naxa kɔntɔfili a falafe ra, ‹Muxu munse donma? Muxu munse minma? Muxu munse ragoroma muxu ma?›
32Kaafirie birama na fe mɔɔli nan tun fɔxɔ ra. Anun, wo Baba naxan na ariyanna, a a kolon wo hayi na na se birin ma.
33Na kui, wo xa Ala xa mangɛya niini nun a xa tinxinyi nan singe fen, a na se dɔnxɔɛ birin fan fima nɛ wo ma.
34Wo naxa kɔntɔfili tina xa fe ra, barima tina a ɲɔxɔ sama a yɛtɛ xɔn. Lɔxɔɛ birin nun a xa tɔɔrɛ nan a ra.»