Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Mɑtiyee

Mɑtiyee 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kʋyɛɛŋ nɑɑtoso tɛɛwɑ, ɩlɛnɑ Yesu kpɑɣɑ Piyɛɛ nɑ Sɑɑkɩ nɑ ɩ́lɛ́ ɩ neu Yohɑɑnɩ nɑ pɑ́ polo pʋɣʋ kʋkʋlʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ tɔɔ kɛ́ pɑ tike.
2Tǝnɑɣɑ ɩ lɑɣɑsɑ pɑ ɩsɛntɑɑ kɛ́ kpɑkpɑɑ, nɑ ɩ ɩsɛntɑɑ tee kɔkɔ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ ɩfɑlɑɑ tooso ɩnɩ ɩ nɑ Moisi nɑ Ilii, nɑ pɑ́ nɑ Yesu pɑ́ yɔɣɔtǝɣɩ.
4Tǝnɑɣɑ Piyɛɛ tɔmɑ Yesu sɩ: Tɑcɑɑ, ɩsɩɩ tǝ wɛʋ cǝnɛ ɩsǝntɔ tɔ pǝ wɛ teu nɑpǝlǝɣɩ te. Ɩlɛ ye n cɑɑkɩ mɑɑ siki cokɑ tooso. Nyɑɣɑ lɛntɛ, Moisi kɛ lɛntɛ, nɑ Ilii kɛ lɛntɛ.
5Piyɛɛ tɔŋnɑ ḿpʋ́ɣʋ́ yɔɣɔtʋɣʋ ɩlɛ ɩsɔŋmʋntʋɣʋ kʋhʋlʋmʋɣʋ lɑɩlɑɩ nɔɣɔlʋ ɩ kɔmɑɣɑlɛ nɑ ɩ́ tɑkɩ-wɛ. Nɑ pɑ́ nɩɩ pǝ yɔɣɔtǝɣɩ ŋmʋntʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɛɛ sɩ: Mɑ luɣu tɛɛ Pǝyɑɣɑ ŋkɑ mɑ lɑŋlɛ hʋlʋmǝnɑ sɔsɔm tɔɣɔlɔ. Ɩ́ nɩɩnɑ-kɛ.
6Yesu ɩfɑlɑɑ nɩɩ tɔm tǝnɛ, ɩlɛnɑ sɔɣɔntʋ kpɑ-wɛɣɛ sɔsɔm nɑ pɑ́ hoti pɑ nɔɔsɩ tɔɔ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu polɑɑ nɑ ɩ́ tokinɑ-wɛ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Ɩ́ kʋlɩ, ɩ́ tɑɑ nyɑ́.
8Tǝnɑɣɑ pɑ kʋsɑ ɩsɛ nɑ pɑ́ nyǝnɩ, ɩlɛnɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ Yesu tike tǝkoŋ.
9Yesu nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ tiikɑɣɑnɑ pʋɣʋ tɔɔ ɩlɛnɑ Yesu kpɑɑlɩ-wɛ sɩ: Ɩ́ tɑɑ heeli nɔɣɔlʋɣʋ mpi ɩ́ nɑwɑ mpʋ tɔ. Hɑlǝnɑ kʋyɑŋku Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑ́ mɑɑ sɩ nɑ mɑ́ fe tɔ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu ɩfɑlɑɑ pɔɔsɑ-ɩ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlɑɑ nɑ́ tɔŋ sɩ Ilii kɑ́ cɑɑlǝnɑ kɔntɛ?
11Tǝnɑɣɑ ɩ cɔ-wɛ sɩ: Tɑmpɑnɑ pǝ wɛɛ sɩ Ilii kɑ́ kɔɔ nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ pǝ tǝnɑɣɑ teitei nɑ pǝ́cɔ́.
12Amɑ mɑ heeliɣi-mɛ sɩ Ilii tɛmɑ kɔntɛ. Amɑ yǝlɑɑ tɑ nyǝmɩ-ɩ, ɩlɛnɑ pɑ́ lɑnɑ-ɩ ɩsɩɩ pɑ sɔɔlɑɑ tɔ. Nɑ mpʋ tɔtɔɣɔ pɑɑ lɑ Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑ́ mɑ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ nyɑŋ.
13Tǝnɑɣɑ ɩ ɩfɑlɑɑ nyǝmɑ́ kpɑkpɑɑ sɩ Ɩsɔ Lʋm Sɔlʋ Yohɑɑnɩ tɔm kɛ ɩ yɔɣɔtǝɣɩ.
14Yesu nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ tɑlɑ timpi sɑmɑɑ kɑ kotɑɑ tɔ, ɩlɛnɑ ɑpɑlʋ nɔɣɔlʋ ɩ́ polo ɩ luŋ Yesu tɛɛ,
15nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Hɑɩ, Tɑcɑɑ, nyǝnɩ mɑ pǝyɑɣɑ pǝtɔɔtǝlɛ. Timle wɛnnɑ-kɛ. Tɔm pɑɣɑlɛ pǝ pɛtǝɣɩ-kɛɣɛ kɔkɔsɩ tɑɑ nɑ lʋm tɑɑ.
16Mɑ kɔnɑ-kɛɣɛ nyɑ́ ɩfɑlɑɑ ntɔ, nɑ pɑ́ kpisi kɑ wɑɑsʋɣʋ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɔmɑ ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ: Ɩɩ tɛŋ Ɩsɔ nɑ mǝ tɑɑ, pǝ́cɔ́ ɩ́ kɛ́ kʋtɑkɛɛsǝŋ kɛ́. Wɛɛ ɩsǝnɑɣɑ mɑ́ nɑ-mɛ tɩɩ cɑɣɑ nɑ mɑ́ tɔkɩ mǝ kʋnyɔŋ? Ɩ́ kɔnɑ-m pǝyɑɣɑ ŋkɛɣɛ cǝnɛ.
18Ɩlɛnɑ Yesu kɑlǝnɑ ɩlɔɣɔʋ wei ɩ kɑ wɛ pǝyɑɣɑ ŋkɛ kɑ wɑɑlɩ tɔ nɑ toŋ nɑ ɩ́ tɔɣɔnɩ-ɩ. Ɩlɛnɑ pǝyɑɣɑ hiki ɑlɑɑfǝyɑ kɛ kpɑkpɑɑ kɛ tǝnɛ ɩnɩ.

19Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu ɩfɑlɑɑ pɔɔsɑ-ɩ pɑ tike sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ tǝ tɑ pǝsɩ nɑ tǝ loo ɩlɔɣɔʋ ɩnɩ?
20Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu cɔwɑ ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ: Ɩ́ tɑ tɛ́ Ɩsɔ nɑ mǝ tɑɑ nɑ pǝ tɔɔ tɔɣɔ. Tɑmpɑnɑ kɛ mɑ heeliɣi-mɛ yoo mɑɑ cɛsǝɣɩ. Ye mǝ tɑɑ tɛmnɑʋ kɛ Ɩsɔ kɑ tɩɩ tɑlɑ ɩsɩɩ sɔɔɣɑ pile kɛ yɑsǝlɑɣɑ, ɩ́ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ tɔ pulɑɣɑ kɑnɛ sɩ kɑ́ kpɛsɩ nɑ kɑ́ lɑɣɑsɩ, kɑɑ kpɛsɩ kɛ́. Pʋlʋ kɑɑ wɛɛ mpi ɩ́ kɑ́ kpisi tɔ.
21Ɩlɔɣɔʋ ɩsɩɩ mpʋ, ye pǝ tɑɣɑ Ɩsɔ sǝlǝmʋɣʋ nɑ Ɩsɔ sǝlǝmʋɣʋ, nɑ nɔhɔkʋtʋ nɑ nɔhɔkʋtʋ, pʋlʋ ɩɩ tɔɣɔnǝɣɩ-ɩ.
22Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ pǝ pɑmnɑ Yesu ɩfɑlɑɑ kotɑ tǝntǝmlɛ kɛ Kɑlilee tɛtʋ tɑɑ. Tǝnɑɣɑ Yesu heelɑ-wɛ sɩ: Pɑɑ tʋ Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑɣɑ yǝlɑɑ niŋ tɑɑ,
23nɑ pɛlɛ pɑ́ kʋ-m. Amɑ wɛɛ tooso wule mɑɑ fe. Ḿpʋ́ɣʋ́ tɔm tǝnɛ tǝ wɑkǝlɑ ɩ ɩfɑlɑɑ lɑŋɑ kɛ sɔsɔm.
24Yesu nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ tɑlɑ Kɑpǝnɑhum, ɩlɛnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ sɔsɔɔlɛ lɑmpuu mʋlɑɑ polo pɑ pɔɔsɩ Piyɛɛ sɩ: Mǝ Cɑɑ nɑɑ fɛlǝɣɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ sɔsɔɔlɛ lɑmpuu yɛɛ?
25Ɩlɛnɑ Piyɛɛ sɩ: Ɩ fɛlǝɣɩ. Sɑɑ wei Piyɛɛ sʋʋkɑɣɑ tǝyɑɣɑ ɩlɛnɑ Yesu cɑɑlɩ-ɩ pɔɔsʋɣʋ sɩ: Simɔŋ, n hʋʋ suwe? Le nyǝ́mɑ fɛlǝɣǝnɑ ɑntulinyɑ ɩnɛ ɩ ɑwulɑɑ kɛ lɑmpuunɑɑ nɑ pɑtɑntǝnɑɑ ye? Tɛtʋ piyɑ yɑɑ mʋʋlɑɑ?
26Ḿpʋ́ɣʋ́ Piyɛɛ cɔwɑ sɩ: Mʋʋlɑɑ fɛlǝɣǝnɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɔmɑ sɩ: Tɑmpɑnɑ kɛ te, pǝ fɛɩ sɩ tɛtʋ piyɑ ɩ́ fɛlɩ lɑmpuu se.
27Pɑɑ nɑ mpʋ tɩɩ cɑɑ sɩ pǝ lɑ yǝlɑɑ pɑnɛ pɑ tɑɑ kɛ́ pʋlʋ, ɩlɛ polo pɔɣɔ tɑɑ nɑ ń tʋ kulɑɣɑ. Kɑncɑɑlɑɣɑ tinte nte n kɑ́ kpɑ tɔ, wiili tǝ nɔɣɔ tɑɑ, n kɑ́ mɑɣɑnɑ liɣitee nyǝɣǝlʋɣʋ. Lǝsɩ-kʋ nɑ ń kɔɔ nɑ ń fɛlɩ mɑ nɑ-ŋ tɑ́ lɑmpuu.