Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Mɑtiyee

Mɑtiyee 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Fɑlisɑnɑɑ nɑ Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlɑɑ lɩɩnɑ Yosɑlɛm nɑ pɑ́ kɔɔ pɑ́ mɑɣɑnɑ Yesu, nɑ pɑ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ:
2Pepe tɔɔ kɛ́ nyɑ́ ɩfɑlɑɑ nɑɑ tǝŋǝɣɩ ɩsǝnɑ tɑ cɑɑnɑɑ sɩɩwɑ sɩ pɑ́ lɑkɩ tɔ? Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, pɑɑ sɑŋǝɣɩ ɩsɩɩ Ɩsɔ sɛɛtʋ tɑɑ pǝ wɛɛ sɩ yʋlʋ kɑ́ lɑ nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ tɔɣɔ tɔ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu nɑ́ pɔɔsɑ-wɛ tɔtɔ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ mɛ mǝ yeki Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ kɛ tǝŋʋɣʋ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ mǝ mɑɣɑmɑɣɑ mǝ kʋsɛɣɛsǝtʋ?
4Ɩsɔ kɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Se nyɑ́ cɑɑ nɑ nyɑ́ too, nɑ tɔtɔ sɩ: Ye wei ɩ tʋʋ ɩ cɑɑ yɑɑ ɩ too, ɩsɩɩ pɑ kʋ-ɩ.
5Amɑ mɛ mǝ sɛɣɛsǝɣɩ sɩ yʋlʋ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ heeli ɩ cɑɑ yɑɑ ɩ too sɩ: Mpi mɑ lǝsɑ mɑ wɛnɑʋ tɑɑ nɑ mɑ́ tenɑ-mɛ tɔ pǝ pǝsɑ kʋhɑhɑm mpi pǝ kɛ́ Ɩsɔ nyǝm tɔ.
6Sɑɑ ɩnɩ pǝ fɛɩ sɩ ɩ teŋ ɩ cɑɑ tɔtɔ. Ɩ́ tɑ́ nɑ́ timpi ɩ́ wɑkǝlǝɣɩ Ɩsɔ Tɔm nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ mǝ mɑɣɑmɑɣɑ mǝ kʋsɛɣɛsǝtʋ tɔ.
7Cɛsǝlɑɑ mɛ, Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Ɩsɑyii kɑ nɑwɑ mǝ tɔm kɛ́ tǝkelekele nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ ŋmɑɑ-tǝɣɩ ɩ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ sɩ:
8Nɔɣɔ tɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ pɑnɛ pɑ sɑŋɩ-m yem. Pɑɑ cɑɑ-m pɑɑ pǝcɔɣɔ hɑtoo pɑ tɑɑ. Ɩsɔ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
9Pɑ sɛɛkɩ-m yem kɛ́. Pɑ kpɑɣɑ yǝlɑɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ nɑ pɑ́ sɛɣɛsǝɣɩ ɩsɩɩ Ɩsɔ nyǝntʋ.
10Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ Yesu yɑɑ sɑmɑɑ nɑ ɩ́ tɔ-wɛ sɩ: Ɩ́ nɩɩ tɔm tǝnɛ nɑ ɩ́ nyɩ sɩ
11mpi pǝ sʋʋkɩ yʋlʋ nɔɣɔ tɑɑ tɔ pɩɩ lɑkɩ-ɩ ɩsɑɣɑʋ. Amɑ mpi pǝ lɩɩkǝnɑ yʋlʋ nɔɣɔ tɔ mpɩ pǝ lɑkǝnɑ-ɩ ɩsɑɣɑʋ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu ɩfɑlɑɑ polɑ ɩ kiŋ nɑ pɑ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Ntɔŋ n yɔɣɔtɑ mpʋ tɔ n nɑwɑ sɩ pǝ tɑ lɑ teu kɛ Fɑlisɑnɑɑ?
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu cɔ-wɛ sɩ: Mɑ Cɑɑ wei ɩ wɛ ɩsɔtɑɑ tɔ ye ɩ tɑ sɔ tʋɣʋ ŋku, pɑɑ kpɛsɩ-kʋɣʋ nɑ pɑ́ pɛtɩ.
14Ɩ́ yele pɛlɛ, pɑ kɛ́ mpɑ pɑ hʋ́lǝ́ɣɩ́ lɛlɑɑ kɛ mpɑɑʋ nɑ pǝ́cɔ́ mpɛ pɑ mɑɣɑmɑɣɑ pɑ ɩsɛ ɩɩ nɑɑ tɔɣɔ. Ye yʋlʋm hɔŋ yʋlʋm lɛlʋ, pɑ tǝnɑ pɑɑ kpɛntɩ nɑ pɑ́ hoti pʋ́ʋ́ɣʋ́ tɑɑ kɛ́.
15Tǝnɑɣɑ Piyɛɛ tɔmɑ Yesu sɩ: Kilisi-tʋɣʋ ɩtuule tǝnɛ tǝ hʋwɛɛ.
16Tǝnɑɣɑ Yesu tɔmɑ sɩ: Pǝ kpɛŋnɑ-mɛ mǝ tɑ cɛkǝnɑ-tǝɣǝlɛ?
17Ɩ́ tɑ nyɩ sɩ pǝ tǝnɑ mpi pǝ sʋʋkɩ yʋlʋ nɔɣɔ tɑɑ tɔ, pǝ tiiki ɩ hiluɣu tɑɑ nɑ pǝ tɛ tɔ pǝ lɩɩkǝnɑ ɩ tɑpʋɣʋ?
18Amɑ mpi yʋlʋ nɔɣɔ nɑ́ yɔɣɔtǝɣɩ tɔ hɑtoo ɩ lotu tɑɑ kɛ́ pǝ lɩɩkǝnɑ, nɑ mpʋ pǝ lɑkǝnɑ yʋlʋ kɛ ɩsɑɣɑʋ.

19Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, yʋlʋ lotu tɑɑ kɛ́ ɩsɑɣɑtʋ hʋwɛɛ cɑɑlǝɣɩ nɑ ɑ pukinɑ-ɩ yʋlʋkʋlɛ nɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ nɑ ɑsilimɑ lɑpʋ tɑɑ, nɑ ŋmɩɩlǝm nɑ kɑloolɑɣɑ nɑ yǝlɑɑ cɑɣɑnɑʋ tɑɑ.
20Mpi pǝ lɑkɩ yʋlʋ kɛ ɩsɑɣɑʋ tɔɣɔlɛ. Amɑ sɩ ń tɔɣɔ nɑ ń tɑ́ sɑŋ nyɑ́ niŋ ɩsɩɩ yʋlʋ kɑ́ lɑ Ɩsɔ sɛɛʋ tɑɑ nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ tɔɣɔ tɔ, pǝlɛ pɩɩ lɑkɩ yʋlʋ kɛ ɩsɑɣɑʋ.
21Yesu lɩɩ tǝnɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ polo tɛtʋ nti tǝ wɛ Tiii nɑ Sitɔŋ pǝ cɔlɔ tɔ tǝ tɑɑ.
22Pǝ pɑmnɑ Kɑnɑɑŋ ɑlʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɑ wɛ tɛtʋ ntɩ tǝ tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑlʋ ɩnɩ ɩ kɔmɑ Yesu kiŋ nɑ ɩ́ wiinɑ-ɩ nɑ nɔɣɔ sɔsɔɣɑ sɩ: Tɑfiiti Pǝyɑlʋ Tɑcɑɑ, nyǝnɩ mɑ pǝtɔɔtǝlɛ. Mɑ pɛɛlɔ hiinɑ ɑlɔɣɑɑ nɑ pǝ tɔkɑ-ɩ teu.
23Amɑ Yesu tɑ cɔ ɑlʋ ɩnɩ sɩ pʋlʋ. Tǝnɑɣɑ Yesu ɩfɑlɑɑ polɑɑ nɑ pɑ́ tɔ Yesu sɩ: Tɔɣɔnɩ-ɩ, ɩ kǝlǝɣɩ tɑ ŋkpɑŋŋ tǝkʋɣʋ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ-tʋ.
24Tǝnɑɣɑ Yesu heelɑ-ɩ sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ mpɑ pɑ lepɑ ɩsɩɩ heeŋ tɔ pɑ wɑɑlɩ kɛ́ mɑ kɔmɑ.
25Amɑ ɑlʋ ɩnɩ ɩ kʋlɑɑ nɑ ɩ́ kɔɔ ɩ́ sopi Yesu tɛɛ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Hɑɩ, Tɑcɑɑ, wɑɑsɩ-m.
26Ɩlɛnɑ Yesu nɑ́ɑ cɔ ɑlʋ ɩnɩ sɩ: Pǝ tɑ mʋnɑ sɩ pɑ́ kpɑɣɑ piyɑ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ pɑ́ tʋ hɑsɩ.
27Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑlʋ ɩnɩ ɩ tɔmɑ sɩ: Hɑɩ, mɑ cɛ, pɑɑ nɑ mpʋ hɑsɩ tǝŋǝɣɩ nɑ sɩ tɔɔsǝɣɩ mpi sɩ nyǝ́mɑ tɔkɩ nɑ pǝ́ pʋtǝtǝɣɩ ɑtɛ tɔ mɛɛ.
28Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɔmɑ-ɩ sɩ: Pʋwɛ, ɑlʋ nyɑ́, nyɑ́ nɑɑni tɔɔwɑ yoo. Mpi n cɑɑ tɔ n kɑ nɑ-wɩ. Tǝnɑɣɑ ɩ pǝyɑɣɑ hikɑ ɑlɑɑfǝyɑ kɛ kpɑkpɑɑ.
29Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu kʋlɑ tǝnɑ nɑ ɩ́ polo Kɑlilee teŋku nɔɣɔ, nɑ ɩ́ kpɑ pʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ tɔɔ nɑ ɩ́ cɑɣɑ.
30Nɑ yǝlɑɑ sɑmɑɑ sɑmɑɑ kɔɔ ɩ kiŋ nɑ pɑ́ kpɛŋnɑ kʋtɔntʋnɑɑ kɛ pɑɣɑlɛ mpɑ pɑ tɔŋ tɑlɑ tɔ nɑ yʋlʋmɑɑ nɑ ɑcɑmɑɑ nɑ kɑmumusi nɑ kʋtɔmǝŋ lɛlǝŋ nyǝ́mɑ tɔtɔ. Pɑ ponɑ kʋtɔntʋnɑɑ mpɛ nɑ pɑ́ sɩɩ-wɛɣɛ Yesu kiŋ, ɩlɛnɑ Yesu lɑ nɑ pɑ́ hiki ɑlɑɑfǝyɑ.
31Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ lɑpɑ yǝlɑɑ kɛ piti kɛ́ ɩsǝnɑ kɑmumusi sʋʋ yɔɣɔtʋɣʋ nɑ ɑcɑmɑɑ hiki tomɑ nɑ tɑlɑ tɔntɑɑ nɑ́ɑ́ tɔŋ teu nɑ yʋlʋmɑɑ nɑ́ɑ́ sʋʋ nɑʋ tɔ. Tǝnɑɣɑ pɑ sʋʋ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ kɛ́ sɑm.
32Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu yɑɑ ɩ ɩfɑlɑɑ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Yǝlɑɑ pɑnɛ pɑ tɔm wɛ-m pǝtɔɔtǝlɛ. Ɩ́ nyǝnɩ, kʋyɛɛŋ tooso kɔlɔ pɑ wɛ mɑ kiŋ cǝnɛ nɑ pɑ kʋtɔɣɔʋ tɛmɑ. Pǝyele mɑ luɣu fɛɩ sɩ mɑ́ yele nɑ pɑ́ kpenɑ nyɔɣɔsɩ, pɑ́ tɑɑ kɔɔ nɑ pɑ́ kpisi tɔnǝŋ kɛ mpɑɑʋ tɑɑ.
33Tǝnɑɣɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɔɔɔsɑ-ɩ sɩ: Nyɩɩtʋ tɑɑ cǝnɛ, leɣe tɩɩ hiki tɔɣɔnɑɣɑ nɑ tǝ́ cɛlɑ sɑmɑɑ ɩnɛ ɩ tɑkɑ?
34Ɩlɛnɑ Yesu pɔɔsɩ-wɛ sɩ: Potopotonɑɑ ɩsǝnɑɣɑ ɩ́ wɛnɑ? Ɩlɛnɑ pɛlɛ sɩ: Potopotonɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nɑ tiinisi kɛ pǝcɔ.
35Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu heelɑ sɑmɑɑ sɩ: Ɩ́ cɑɣɑ ɑtɛ.
36Tǝnɑɣɑ Yesu kpɑɣɑ potopotonɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ ɩnɩ nɑ tiinɑ ɑnɩ, nɑ ɩ́ sɛɛ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́ nɑ tǝmlɛ nɑ ɩ́ cǝlɩ, nɑ ɩ́ cɛlɑ ɩ ɩfɑlɑɑ nɑ pɛlɛ pɑ́ tɑlɑ sɑmɑɑ.

37Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tǝnɑ pɑ tɔɣɑɑ nɑ pɑ́ hɑɣɑ. Ɩlɛnɑ ɩ ɩfɑlɑɑ koti hɔɣɔlɑsɩ nsi sɩ kpisɑɑ tɔ nɑ pǝ su tɔkʋŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ.
38Pǝyele mpɑ pɑ tɔɣɑɑ tɔ pɑ wɛ yǝlɑɑ iyisi liɣiti kɛ́, ɑlɑɑ nɑ piyɑ pɑ pɑɑsi.
39Yesu tɛmɑ sɑmɑɑ ɩnǝɣɩ yɑsʋɣʋ ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑ kpɩɩlʋɣʋ tɑɑ nɑ ɩ́ tɛɛ Mɑkɑtɑŋ tɛtʋ tɑɑ.