Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - MATIU

MATIU 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1À làakari kɛ a dↄnzi yãkɛna gupuraaazi. Àton kɛ gbɛ̃ntee wɛ́ɛ yãnziro. Tó ée kɛɛ lɛ, é láada e a De kɛ̀ kú musu kiiaro.
2Tó nɛ́ɛ gba daa takaasideenↄnɛ, ǹton a kpàakpa kɛ lán mↄnafikideenↄ bàro. Aↄ̃è kɛ aduakɛkpɛnↄ guu kↄ̃n gãalɛnↄ, lɛ gbɛ̃nↄ ń tↄ́ nnaa sí yãnzimɛ. Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, aↄ̃ ń láada èn gwe kↄ̀!
3Mpi, tó nɛ́ɛ gba daa takaasideenↄnɛ, ǹton tó n ↄzɛɛ dↄ̃ lán n ↄplaa e kɛɛ nàro.
4Ǹ tó n gbadana kɛ asiiyã ũ, n De kɛ̀ asiiyã dↄ̃ↄ é à fĩa bonnɛ.
5Tó ée adua kɛɛ, àtongↄ̃ dɛ lán mↄnafikideenↄ bàro. Aↄ̃ègↄ̃ yezi wà adua kɛ zɛna aduakɛkpɛn kↄ̃n zɛ́ↄ̃nkpakↄ̃anↄ, lɛ gbɛ̃nↄ ń e yãnzi. Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, aↄ̃ ń láada èn gwe kↄ̀!
6Mpi, tó nɛ́ɛ adua kɛɛ, ǹ gɛ̃ n kpɛ́ guu, ǹ gbà tata, ǹ wɛ́ɛ kɛ n De kɛ̀ kú gwe asii guua, n De kɛ̀ asiiyã dↄ̃ↄ é sínyo.
7Tó ée adua kɛɛ, àton yã bↄɛ pari lán kifiinↄ bàro. Aↄ̃ègↄ̃ daa ń yãbↄɛna parii guun Luda é síńyo.
8Àtongↄ̃ dɛ lán ń bàro, zaakɛ a De pↄ́ kɛ̀ á à nii vĩi dↄ̃ ai àgↄ̃ gá gbekaa.
9Àgae adua kɛ lán kɛ̀ bà: Wa De kɛ̀ kú musu, ǹ tó wàgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ n tↄ́ adona.
10Ǹ tó kpata kɛ̀ bↄ̀ n kiia bↄ gupuraaa, wà n pↄyezi kɛ anduna guu, lán wè kɛ zaa musu nà.
11Ǹ wa gba ú kɛ̀ wé ble gbã̀a.
12Ǹ wa taarinↄ kɛ̃we, lán weè kɛ̃ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ taari kɛ̀weenↄnɛ nà.
13Ǹton tó wà fu yↄ̃agwanaaro, ǹ wa sí à zaaaa.
14Tó a gbɛ̃nↄ taari kɛ̃̀ńnɛ, a De kɛ̀ kú musu é a pↄ́ kɛ̃are se.
15Tó ée gbɛ̃nↄ taarinↄ kɛ̃ńnɛ sↄ̃ro, a De é a taarinↄ kɛ̃arero.
16Tó á lɛ́yina sↄ̃, àton uu sisi lán mↄnafikideenↄ bàro. Aↄ̃è ń uu yãkↄ̃tɛ lɛ gbɛ̃nↄ gↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ aↄ̃ lɛ́yina yãnzi. Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, aↄ̃ ń láada èn gwe kↄ̀!
17Mpi, tó ń lɛ́yina, ǹ uu pípi, ǹ nↄ́si mámamma,
18lɛ gbɛ̃nↄ tón dↄ̃ ń lɛ́yinaro, sé n De kɛ̀ kú asii guu baasiro. N De kɛ̀ asiiyã dↄ̃ↄ é à fĩa bonnɛ.

19Àton auziki kakↄ̃aazi anduna guu kɛ̀ro, gura kɛ̀ kↄ̀kↄnↄ è pↄ́ yakan, pↄ́nↄ è kↄ̃tɛ̃ kpán bensↄ̃ kpãinↄ è gu fↄ̃ aↄ̃ pↄ́nↄ sɛ́ɛn.
20À a auziki kakↄ̃a ludambɛ, gura kɛ̀ kↄ̀kↄnↄ è pↄ́ yakanlo, pↄ́nↄ è kↄ̃tɛ̃ kpánlo bensↄ̃ kpãinↄ è gu fↄ̃ aↄ̃ pↄ́nↄ sɛ́ɛnlo.
21Zaakɛ guu kɛ̀ n auziki kún, gwen n làakari ègↄ̃ kún se.
22Wɛ́ɛn mɛ̀ fitia ũ. Tó n wɛ́ɛ aafia, n mɛ̀ píngi égↄ̃ gupuraa ũ.
23Tó n wɛ́ɛ gbãaro sↄ̃, n mɛ̀ píngi égↄ̃ gusiaa ũ. Tó gupuraa kɛ̀ ń kũna dɛ gusiaa ũ, gusiaa pì bíta.
24Gbɛ̃ke è fↄ̃ à dↄ dii mɛ̀n plaaaziro, zaakɛ eé za gbɛ̃ doon àgↄ̃ ye gbɛ̃ doozi, kesↄ̃ eé na gbɛ̃ dooa à kya ká gbɛ̃ doon. É fↄ̃ àgↄ̃ dↄ Ludazi kↄ̃n ↄↄo lɛdoro.
25Beee yãnzi mɛ́ɛ ooare, àton a wɛ̃̀ndi kã̀hãn kɛ à be bↄ́n wé ble ke bↄ́n wé miro. Àton mɛ̀ kã̀hãn kɛ à be bↄ́n wé daro. Wɛ̃̀ndi dɛ pↄ́bleelaroo? Mɛ̀ dɛ pↄ́kãsãalaroo?
26À gwa bãanↄa. Aↄ̃è pↄ́ tↄ̃ro, aↄ̃è pↄ́ kɛ̃ro, aↄ̃è pↄ́ ká dↄ̃̀ guuro, mↄde a De kɛ̀ kú musu è pↄ́blee kpáḿma. Á bɛ̀ɛ vĩ maamaa dɛ bãanↄlaroo?
27A tɛ́, dé bé eé fↄ̃ à a wɛ̃̀ndi gbã̀a kaara, baa gurↄ do, a kã̀hãnkɛna guuu?
28Bↄ́yãnzin eè pↄ́kãsã kã̀hãn kɛzi? À lá vúdeenↄ gwa sɛ̃̀n lán aↄ̃ↄ dɛ nà. Aↄ̃è zĩi kɛro, aↄ̃è buu tãro,
29mↄde mɛ́ɛ ooare, baa Sulemanu kↄ̃n a auzikio, èe uta da à maaa kà aↄ̃ ke ũro.
30Sɛ̃̀la kɛ̀ kuu gbã̀a eé tɛ́ kũ ziaa, lán Luda è pↄ́ nazi lɛ nà, amↄa ludanaanɛkɛ̃sãnadeenↄ, weé a pↄ́ o dↄↄ́?
31Beee yãnzi àton pↄ́ke kã̀hãn kɛ à be bↄ́n wé ble ke bↄ́n wé mi ke bↄ́n wé daro.
32Kifiinↄn pↄ́ pìnↄ píngi yã è dↄńnɛ aɛ. Zaakɛ a De kɛ̀ kú musu dↄ̃ kɛ̀ pↄ́ pìnↄ kↄ̃ sìao,
33à tó kpata kɛ̀ bↄ̀ à kiia kↄ̃n à yãzɛdeeo dↄare aɛ gĩa, eé pↄ́ pìnↄ kaaraare dↄ píngi.
34Beee yãnzi àton ziaa kã̀hãn kɛro, zaakɛ ziaa a zĩnda yã dↄ̃. Gurↄ píngi yã'ↄ̃amma mↄ̀a.