Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Mɑtiyee

Mɑtiyee 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ kɛ́ Kɑlilee kʋfǝnɛɛ Helɔtɩ nɩɩ Yesu tɑŋ.
2Ɩlɛnɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ ɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ kiŋ sɩ: Lʋm Sɔlʋ Yohɑɑnɩ ɩ́lɛ́ ɩ tɑɣɑnnɑ fem. Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ lɑkɩ piti tǝmɑ.
3Kʋpɑm Helɔtɩ ɩnɩ ɩ kɑ tɔmnɑ sɩ pɑ́ kpɑ Yohɑɑnɩ nɑ pɑ́ hɔkɔ-ɩ nɑ pɑ́ tʋ-ɩ sɑlǝkɑ tɑɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ kɛ́ Helɔtɩ lɑpɑ mpʋ, ɩ kɑ kpɑɣɑ ɩ tɑɑlʋ Filipʋ ɑlʋ Helɔtiyɑtɩ kɛ́,
4nɑ Yohɑɑnɩ yɔɣɔtɩ-ɩ sɩ: Pǝ tɑ mʋnɑ sɩ ń lɑ Helɔtiyɑtɩ kɛ ɑlʋ.
5Tǝnɑɣɑ Helɔtɩ nyɩɩlɑɑ sɩ ɩ kʋɣɩ Yohɑɑnɩ. Amɑ ɩ nyɑŋɑɣɑnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ. Mpi tɔ, pɛlɛ pɑ mɑɣɑmɑɣɑ pɑ nyǝnɑɣɑ-ɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kɛ́.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Helɔtɩ lʋlʋɣʋ ɑcimɑ wule Helɔtiyɑtɩ pɛɛlɔ polɑɑ nɑ ɩ́ pɑɑkɩ mpɑ pɑ yɑɑ tɔɣɔʋ tɔ pɑ ɩsɛntɑɑ. Tǝnɑɣɑ pǝ lɑpɑ Helɔtɩ kɛ leleŋ.
7Hɑlǝnɑ ɩ́ yɔtɔtɩ nɑ ɩ́ tuu sɩ: Pɑɑ mpiɣi n sǝlǝmɑ-m mɑɑ hɑ-ŋ-wɩ.
8Ɩlɛnɑ ɩ too sɛɣɛsɩ-ɩ sɩ: Polo sɩ ɩ́ hɑ-ŋ Lʋm Sɔlʋ Yohɑɑnɩ nyʋɣʋ kɛ nyǝnɑɣɑ tɑɑ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ lɑŋlɛ wɑkǝlɑɑ. Amɑ ɩsɩɩ ɩ kɑ tɛmɑ tuunɑʋ kɛ ɩ mʋʋlɑɑ ɩsɛntɑɑ ɩlɛ, pǝ fɛɩ sɩ ɩ kɑ́ kisi.
10Tǝnɑɣɑ ɩ kʋsɑ yʋlʋ nɑ ɩ́ polo ɩ́ sɛtɩ Lʋm Sɔlʋ Yohɑɑnɩ nyʋɣʋ kɛ sɑlǝkɑ tɑɑ.
11Nɑ pɑ́ tʋ-kʋɣʋ nyǝnɑɣɑ tɑɑ nɑ pɑ́ cɛlɑ pɛɛliyɑ ŋkɛ, nɑ kɑ́ polo kɑ́ cɛlɑ kɑ too.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Yohɑɑnɩ ɩfɑlɑɑ kɔmɑ nɑ pɑ́ kpɑɣɑ-ɩ nɑ pɑ́ polo pɑ pi. Ɩlɛnɑ pɑ́ polo pɑ́ kɛɛsɩ Yesu kɛ́ ɩsǝnɑ pǝ lɑpɑ tɔ.
13Yesu nɩɩ tɔm tǝnɛ, ɩlɛnɑ ɩ́ sʋʋ kpɩɩlʋɣʋ nɑ ɩ́ tɛɛ ɩ tike kɛ kpeeŋɑ. Sɑmɑɑ nɩɩ mpʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ lɩɩnɑ ɑcɑlɛɛ tɑɑ nɑ pɑ́ mɑlǝɣɩ lʋm nɑ pɑ́ tǝŋǝɣɩ Yesu wɑɑlɩ.
14Yesu lɩɩnɑ kpɩɩlʋɣʋ tɑɑ nɑ ɩ́ nɑ́ yǝlɑɑ kɛ sɔsɔm kɛ mpʋ, ɩlɛnɑ pɑ tɔm lɑpɩ-ɩ pǝtɔɔtǝlɛ nɑ ɩ́ wɑɑ pɑ kʋtɔntʋnɑɑ.
15Pǝ kɔmɑ tɑɑnɑɣɑ, ɩlɛnɑ Yesu ɩfɑlɑɑ polo nɑ pɑ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Cǝnɛ kɛ́ nyɩɩtʋ tɑɑ kɛ́ nɑ ilim tɛmɑ. Tɔɣɔnɩ yǝlɑɑ pɑnɛ nɑ pɑ́ polo ɑcɑlɛɛ tɑɑ nɑ pɑ́ yɑ kʋtɔɣɔʋ nɑ pɑ́ tɔɣɔ.
16Tǝnɑɣɑ Yesu cɔwɑ ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ: Yǝlɑɑ ɩ́ tɑɑ nɔkɩ tɛɛʋ, mɩɩ hɑnɑ-wɛɣɛ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ mǝ mɑɣɑmɑɣɑ.
17Tǝnɑɣɑ Yesu ɩfɑlɑɑ cɔwɑ sɩ: Ntɔŋ potopotonɑɑ kɑkpɑsɩ nɑ tiinɑ nɑɑlɛɣɛ tǝ wɛnɑ yɑɑ.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɔmɑ ɩfɑlɑɑ sɩ: Ɩ́ kɔnɑ potopotonɑɑ kɑkpɑsɩ nɑ tiinɑ nɑɑlɛ ɩnɩ.
19Ɩlɛnɑ Yesu heeli yǝlɑɑ sɩ: Ɩ́ cɑɣɑ ɑtɛɣɛ nyɩɩtʋ tɔɔ. Tǝnɑɣɑ ɩ kpɑɣɑ potopotonɑɑ kɑkpɑsɩ nɑ tiinɑ nɑɑlɛ ɩnɩ, nɑ ɩ́ teki ɩsɛ nɑ ɩ́ sɛɛ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́ nɑ tǝmlɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ fɑɣɑ-wɛ nɑ ɩ́ cɛlɑ ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ pɑ́ tɑlɑ sɑmɑɑ ɩnɩ.
20Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tǝnɑ pɑ tɔɣɑɑ nɑ pɑ́ hɑɣɑ nɑ pǝ́ kpisi hɔɣɔlɑsɩ, hɑlǝnɑ ɩ ɩfɑlɑɑ koti-sɩ nɑ sɩ su tɔkʋŋ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ.
21Pǝyele mpɑ pɑ tɔɣɔ mpʋ tɔ pɑ nyɔɔŋ tɑlɑ ɩsɩɩ iyisi kɑkpɑsɩ. Alɑɑ nɑ piyɑ pɑ pɑɑsi.
22Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɔmɑ ɩ ɩfɑlɑɑ kɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ kpɑkpɑɑ sɩ: Ɩ́ sʋʋ kpɩɩlʋɣʋ nɑ ɩ́ tɛɛ-m nɔɣɔ nɑ ɩ́ tɛsɩ kʋteŋ lɛŋkʋ. Ɩlɛnɑ ɩnɩ ɩ́ sɑɑlɩ tǝnɑ nɑ ɩ́ pɑɑsǝnɑ sɑmɑɑ yɑsʋɣʋ.
23Yesu tɛmɑ sɑmɑɑ kɛ yɑsʋɣʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑ pʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ tɔɔ kɛ́ ɩ tike sɩ ɩ sǝlǝmǝɣɩ, hɑlǝnɑ ɑhoo cɑŋ nɑ ɑ yu-ɩ tǝnɑɣɑ ɩ tike.
24Sɑɑ ɩnǝɣɩ mpʋ tɔ nɑ kpɩɩlʋɣʋ nɑ́ɑ́ tɛmɑ pote kɛ pooluŋ kɛ lʋm hɛkʋ tɑɑ nɑ lʋm holɑ tɑŋ-kʋ. Mpi tɔ, heelim mɑkɩ tuluŋɑ kɛ́ nɑ pǝ́ mǝlǝɣǝnɑ-wɛ nɑ wɑɑlɩ wɑɑlɩ.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɔmɑ lʋm tɔɔ nɑ ɩ́ puki ɩ ɩfɑlɑɑ kiŋ. Wɑɑtʋ ɩnɩ tɔ pǝ wʋsǝnɑ kɑmpɑɑŋ koou kɛ mpʋ.
26Pɑ nɑ́ ɩ tɔŋ lʋm tɔɔ, ɩlɛnɑ sɔɣɔntʋ kpɑ-wɛɣɛ sɔsɔm sɩ ɑsǝnɑɑlɩɩ kɛ́, nɑ pɑ́ sʋʋ kɑpusi mɑpʋ.
27Amɑ ɩ tɔmɑ-wɛɣɛ kpɑkpɑɑ sɩ: Ɩ́ tɔkɩ tɔnǝŋ, mɑɣɑ, ɩ́ tɑɑ nyɑ́.
28Tǝnɑɣɑ Piyɛɛ tɔmɑ Yesu sɩ: Tɑcɑɑ, ye nyɑɣɑ tɑmpɑnɑ, tɔ sɩ mɑ́ tɔ lʋm tɔɔ nɑ mɑ́ kɔɔ nyɑ́ kiŋ.
29Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɔmɑ-ɩ sɩ: Ɛɛ, kɔɔ. Tǝnɑɣɑ Piyɛɛ lɩɩ kpɩɩlʋɣʋ tɑɑ nɑ ɩ́ sʋʋ lʋm tɔɔ kɛ́ tɔntɛ nɑ ɩ́ puki Yesu kiŋ.
30Amɑ Piyɛɛ kɔmɑ nɑ ɩ lǝmɑɣɑsɛɛ polo heelim kiŋ, ɩlɛnɑ sɔɣɔntʋ kpɑ-ɩ. Tǝnɑɣɑ pǝ sʋʋ-ɩ tisuɣu kɛ lʋm tɛɛ nɑ ɩ́ kiisi sɩ: Hɑɩ, Tɑcɑɑ, yɑ-m.
31Ɩlɛnɑ Yesu siisi kpɑkpɑɑ nɑ ɩ́ kpɑ ɩ niŋ tɑɑ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ n lɑpɑ sikɑ. Amɑ n tɑ tɛ nyɑ́ tɑɑ nɑ Ɩsɔ nɑ pǝ́ tɔɔ yoo.
32Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ nɑɑlɛ pɑ kpɑ kpɩɩlʋɣʋ tɑɑ, ɩlɛnɑ heelim hɛɛ tǝli.
33Tǝnɑɣɑ Yesu ɩfɑlɑɑ mpɑ pɑɑ wɛ kpɩɩlʋɣʋ tɑɑ tɔ pɑ luŋɑ ɑkulɑ kɛ ɩ tɛɛ nɑ pɑ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Tɑmpɑnɑ n kɛ́ Ɩsɔ Pǝyɑɣɑ.
34Yesu nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ tɛɛsɑ tɛsʋɣʋ kɛ lʋm, ɩlɛnɑ pɑ́ tɑlɑ Kenesɑlɛtɩ tɛtʋ tɑɑ.
35Tǝnɑ nyǝ́mɑ nyǝmɑ́ sɩ Yesu, ɩlɛnɑ pɑ́ heeli nɑ pǝ tɛlǝsɩ tǝmɑɣɑ pɑ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ sɩ Yesu kɔmɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ kɔnɑ-ɩ kʋtɔntʋnɑɑ mpɛ pɑ tǝnɑ.
36Nɑ pɑ wiikɑɣɑnɑ-ɩ sɩ ɩ́ yele nɑ pɑ́ tokinɑ ɩ kpɑɩ ntʋmpee mɑɣɑmɑɣɑ. Nɑ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑ tokinɑ ɩ kpɑɩ ɩnɩ tɔ pǝ wɑɑ-wɛ.