Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Mɑtiyee

Mɑtiyee 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ Yesu ɩfɑlɑɑ polɑ ɩ kiŋ nɑ pɑ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Aweɣelɛ sɔsɔ kɛ ɩsɔtɑɑ Kɑwulɑɣɑ tɑɑ?
2Tǝnɑɣɑ Yesu yɑɑ peiyɑ nɑ ɩ́ sɩɩ-kɛɣɛ pɑ ɩsɛntɑɑ,
3nɑ ɩ́ tɔ-wɛ sɩ: Tɑmpɑnɑ kɛ mɑ heeliɣi-mɛ yoo mɑɑ cɛsǝɣɩ, ye ɩ́ tɑ́ lɑɣɑsɩ nɑ ɩ́ pǝsɩ ɩsɩɩ peisi, ɩ́ kɑɑ sʋʋ ɩsɔtɑɑ Kɑwulɑɣɑ.
4Wei ɩ pɑsǝɣɩ ɩ tɩ nɑ ɩ́ pǝsɩ ɩsɩɩ peiyɑ kɑnɛ tɔ, ɩnǝɣǝlɛ ɩsɔtɑɑ Kɑwulɑɣɑ tɑɑ sɔsɔ.
5Nɑ wei ɩ kɑ́ mʋ peiyɑ ɩsɩɩ kɑnɛɣɛ mɑ nyʋɣʋ tɔɔ tɔ, mɑɣɑ pʋntʋ mʋwɑ.
6Ye wei ɩ́ lɑpɑ nɑ piyɑ nsi sɩ mʋ mɑ tɔm kɛ ɩsǝntɔ tɔ sɩ tɑɑ nɑkǝlɩ pǝntɩ, pǝ nǝɣǝsǝnɑ pɑ́ tʋ pʋntʋ luɣu tɛɛ kɛ́ nɑmlɛ sɔsɔɔlɛ nɑ pɑ́ tʋsɩ-ɩ teŋku tɑɑ.
7Amɑ ɑntulinyɑ ɩnɛ ɩ tɔm wɛ wɑɩyo kɛ́. Mpi tɔ, mpi pɩɩ lɑ nɑ yǝlɑɑ hoti ɩsɑɣɑtʋ tɑɑ tɔ pǝ wɛɛ kɛ́. Mpi pɩɩ tusi yǝlɑɑ kɛ ɩsɑɣɑtʋ tɑɑ tɔ pǝ kɑɑ lɑŋ. Amɑ wei ɩ́ lɑpɑ nɑ ɩ tɔɣɔntǝlɛ lɑ ɩsɑɣɑtʋ, pʋntʋ kɑ́ nɑ́.
8Ye nyɑ́ niŋ yɑɑ nyɑ́ nɔɔhǝlɛ tusiɣinɑ-ŋ ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ tɑɑ, sɛtɩ-tɛ nɑ ń lɔ pooluŋ. Sɑnɑ kɛlɛ sɩ ń sʋʋ weesuɣu kʋpɑŋkʋ tɑɑ nɑ niŋ kʋlʋmǝŋ yɑɑ nɔɔhǝlɛ kʋlʋmtǝlɛ, nɑ mpi n kɑ́ wɛɛnɑ nyɑ́ niŋ nɑɑlɛ yɑɑ nɔɔhɛɛ nɑɑlɛ nɑ pɑ́ pɛtɩ-ŋ kɔkɔ tɑm nyǝŋkɑ tɑɑ tɔ.
9Ye nyɑ́ ɩsǝlɛ tusiɣinɑ-ŋ ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ tɑɑ, hɔɣɔsɩ-tɛ nɑ ń lɔ pooluŋ. Sɑnɑ ń hiki weesuɣu kʋpɑŋkʋ nɑ ɩsǝlɛ kʋlʋmtǝlɛ, nɑ mpi n kɑ́ wɛɛnɑ ɩsɛ nɑɑlɛ nɑ pɑ́ pɛtɩ-ŋ kɔkɔ ŋkɑ kɑ wɛ tǝnɑɑsǝlɛ sɔsɔɔlɛ tɑɑ tɔ.
10Ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ nɑ piyɑ sǝnɛ sɩ tɑɑ nɑkǝlǝɣɩ nyǝnʋɣʋ kɛ yem. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, mɑ heeliɣi-mɛ sɩ tɑmpɑnɑ tɔɔ sɩ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ sǝŋɑ tɑm kɛ́ mɑ Cɑɑ wei ɩ wɛ ɩsɔtɑɑ tɔ ɩ ɩsɛntɑɑ kɛ́.
11Mpi pǝ lepɑ tɔ pǝ mɑɣɑmɑɣɑ pǝ nyʋɣʋ yɑpʋ tɔɔ kɛ́ Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑ́ mɑ kɔmɑ.
12Awe wɛnɑ heeŋ nɩɩnʋwɑ (100) nɑ ɩ tɑɑ kʋlʋm le, nɑ ɩ́ kɑɑ yele pɔɣɔlɑɣɑfɛi nɩɩnʋwɑ ɩnɛɣɛ pulɑɣɑ tɔɔ nɑ ɩ́ tɛɛ nɑ ɩ́ sʋʋ kʋlepu ɩnɛɣɛ pɛɛkʋɣʋ?
13Ye ɩ kɔmɑ nɑ ɩ́ hii-ɩ, pɔpɔtʋ fɛɩ, ɩ lɑŋlɛ hʋlʋmǝɣǝnɑ-ɩ kɛ́ nɑ pǝ́ kǝlɩ pɔɣɔlɑɣɑfɛi nɩɩnʋwɑ wei ɩ tɑ le tɔ.
14Mpʋ tɔtɔɣɔ mǝ Cɑɑ wei ɩ wɛ ɩsɔtɑɑ tɔ ɩɩ cɑɑ sɩ piyɑ sǝnɛ sɩ tɑɑ nɑkǝlɩ ɩ́ le.
15Ye nyɑ́ tɔɣɔntǝlɛ pǝntǝnɑ-ŋ, polo nɑ ń yɑɑ-ɩ mǝ nɑɑlɛ nɑ ń hʋlɩ-ɩ timpi ɩ pǝntǝnɑ-ŋ tɔ. Ye ɩ nɩɩnɑ-ŋ, pǝ lɑpɑ n wɑɑsɑ-ɩ kɛlɛ.
16Amɑ ye ɩ kisɑɑ, n yɑɑ nɔɣɔlʋ yɑɑ nɑpǝlǝɣɩ nɑɑlɛ nɑ ɩ́ nɑ-ɩ nɑ pǝ́cɔ́ pǝ́ lɑ́ ɩsɩɩ pɑ ŋmɑɑʋ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ tɔ sɩ: Pɑɑ tɔm nti tɩɩ wɛɛnɑ seliyɑ nyǝ́mɑ kɛ nɑɑlɛ yɑɑ tooso.
17Ye sɑɑ ɩnɩ ɩ tɑsɑ kisuɣu, ɩlɛ n heeli Yesu sɛɛlɑɑ kpekǝle. Nɑ ɩ́ kisɑ Yesu sɛɛlɑɑ kpekǝle kɛ nɩɩnɑʋ tɔtɔ, ɩlɛ n nyǝnɩ-ɩ ɩsɩɩ mɑ tɑ nyɩ Ɩsɔ yɑɑ ɩsɩɩ lɑmpuu mʋlʋ.
18Tɑmpɑnɑ kɛ mɑ heeliɣi-mɛ yoo mɑɑ cɛsǝɣɩ, pǝ tǝnɑ mpi ɩ́ kɑɑ hɑ mpɑɑ kɛ ɑtɛ cǝnɛ tɔ, pǝ kɑɑ nɑ mpɑɑ kɛ ɩsɔtɑɑ. Nɑ pǝ tǝnɑ mpi ɩ́ kɑ́ hɑ mpɑɑʋ kɛ ɑtɛ cǝnɛ tɔ, pɩɩ nɑ́ mpɑɑʋ kɛ ɩsɔtɑɑ.

19Mɑ tɑsǝɣɩ-mɛɣɛ heeluɣu sɩ: Ye mǝ tɑɑ nɑɑlɛ lɑpɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ nɑ pɑ́ sǝlǝmɩ pʋlʋ, mɑ Cɑɑ wei ɩ wɛ ɩsɔtɑɑ tɔ ɩ kɑ́ hɑ-wɛɣɛ-wɩ.
20Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, yǝlɑɑ nɑɑlɛ yɑɑ tooso ɩ́ kotɑ timpiɣi mɑ pʋlʋ lɑpʋ tɔɔ, mɑ wɛ pɑ hɛkʋ kɛ́.
21Ḿpʋ́ɣʋ́ Piyɛɛ polɑ Yesu kiŋ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Tɑcɑɑ, ye mɑ tɔɣɔntǝlɛ pǝntǝɣǝnɑ-m tɑm nɑ mɑ́ sumɑ, tɔm ɩsǝnɑɣɑ pǝ́ tɑlɑɑ mɑ kɑɑ su? Tɔm nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nɑ?
22Tǝnɑɣɑ Yesu cɔ-ɩ sɩ: Mɑ heeliɣi-ŋ sɩ pǝ tɑɣɑ tɔm nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ se. Amɑ tɔm nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ nɑɑnʋwɑ kɛ tɔm nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ kɛ́.
23Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩsɔtɑɑ Kɑwulɑɣɑ nǝɣǝsǝnɑ ɩsɩɩ wulɑʋ sɔsɔ nɔɣɔlʋ wei ɩ cɑɑkɑɣɑ sɩ ɩ́ mʋ ɩ kǝmɑ kɛ ɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ kiŋ tɔ.
24Ɩ cɑɣɑɑ nɑ ɩ́ tɔŋnɑ ɩ kǝmɑ kɛ mɑpʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ kɔnɑ-ɩ ɑpɑlʋ nɔɣɔlʋ. Apɑlʋ ɩnɩ ɩlɛ ɩ wɛnɑ-ɩ kǝmlɛ kɛ liɣitee nyǝɣǝtʋ iyisi iyisi.
25Ɩ tɑ nyɩ ɩsǝnɑ ɩ kɑ́ lɑ nɑ ɩ́ hiki liɣitee ɑnɩ nɑ ɩ́ fɛlɩ tɔ. Ɩlɛnɑ wulɑʋ tɔ sɩ: Ɩ́ kpɑ kǝmlɛ tʋ ɩnɩ nɑ ɩ ɑlʋ nɑ ɩ piyɑ nɑ ɩ wontu tǝnɑ nɑ ɩ́ pɛɛtɩ, nɑ mɑ́ hiki mɑ liɣitee.
26Tǝnɑɣɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ hotɑ wulɑʋ tɛɛ nɑ ɩ́ wiinɑ-ɩ sɩ: Hɑɩ, tɑcɑɑ, lɑ-m suulu, ye mɑ hikɑɑ mɑɑ fɛlɩ-ŋ pǝ tǝnɑ tǝcɩʋcɩʋ.
27Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ ɩnɩ ɩ nyǝnɑ tǝmlɛ tʋ pǝtɔɔtǝlɛ nɑ ɩ́ cɛpɩ-ɩ, nɑ ɩ́ yele-ɩ nɑ ɩ́ tɛɛ.
28Tǝmlɛ tʋ ɩnɩ ɩ tɛɛ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ sulinɑ ɩ tǝmlɛ tɑɑ tɑɑpɑlʋ nɔɣɔlʋ, ɩ́lɛ́ ɩ kɑ wɛnɑ ɩnǝɣɩ kǝmlɛ kɛ liɣitee nyǝɣǝtʋ ŋmʋnʋɣʋ. Tǝnɑɣɑ tǝmlɛ tʋ ɩnɩ ɩ́ lǝlɑ ɩ tɑɑpɑlʋ luɣu tɛɛ tǝkem, sɩ ɩ́ fɛlɩ-ɩ ɩ kǝmlɛ kɛ ɩ́ fɛlɩ-ɩ.
29Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tɑɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ hotɑ ɩnɩ ɩ tɛɛ nɑ ɩ wiinɑ-ɩ sɩ: Hɑɩ, lɑ-m suulu, ye mɑ hikɑɑ mɑɑ fɛlɩ-ŋ.
30Amɑ tǝmlɛ tʋ ɩnɩ ɩ kisɑɑ nɑ ɩ́ kpɑ ɩ tɑɑpɑlʋ ɩnɩ nɑ ɩ́ ponɑ nɑ ɩ́ tǝkɩ sɑlǝkɑ tɑɑ, sɩ ɩ́ fɛlɩ ɩnǝɣɩ ɩ kǝmlɛ.
31Wulɑʋ sɔsɔ ɩnɩ ɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ nɑ́ mpʋ, ɩlɛnɑ pɑ lɑŋɑ wɑkǝlɩ sɔsɔm, hɑlǝnɑ pɑ́ polo pɑ́ heeli-tǝɣɩ pɑ cɑɑ.
32Tǝnɑɣɑ pɑ cɑɑ ɩnɩ ɩ yɑɑ tǝmlɛ tʋ ɩnɩ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Tǝmlɛ tʋ ɩsɑɣɑʋ nyɑ́, nyɑ́ wiinɑ-m nɑ mɑ́ cɛ-ŋ tǝkpɑtɑkpɑtɑ.
33Pǝ nǝɣǝsǝnɑ ɩsɩɩ nyɑ́ tɔtɔ nyɑɑ nyǝnɩ nyɑ́ tɑɑpɑlʋ pǝtɔɔtǝlɛ ɩsɩɩ mɑ́ nyǝnʋɣʋ nyɑ́ nyǝntɛ tɔ.
34Tǝnɑɣɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kpɑ pɑ cɑɑ ɩnǝɣɩ sɔsɔm nɑ ɩ́ kpɑ tǝmlɛ tʋ ɩnɩ nɑ ɩ́ tʋ-ɩ nɑɑsǝlɑɑ niŋ tɑɑ sɩ ɩ́ fɛlɩ ɩ kǝmlɛ tǝnɑ tǝcɩʋcɩʋ nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ lɩɩ.
35Tǝnɑɣɑ Yesu tɔmɑ-wɛ sɩ: Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ Cɑɑ wei ɩ wɛ ɩsɔtɑɑ tɔ ɩ kɑ́ lɑ-mɛ. Ye ɩɩ hʋlǝɣɩ mǝ tɔɣɔntǝlɛnɑɑ kɛ suulu nɑ lotu kʋlʋmtʋ.