Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Mɑtiyee

Mɑtiyee 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesu sʋʋ kpɩɩlʋɣʋ nɑ ɩ́ tɛsɩ teŋku nɑ ɩ́ polo ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ ɩcɑtɛ tɑɑ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kɔnɑ-ɩ kʋtɔŋ kʋtʋʋlʋɣʋ tʋ nɑ ɩ́ hǝntɑ ɩ kpɑtǝlɛ tɔɔ. Yesu nɑwɑ ɑpɑlɑɑ mpɛ pɑ nɑɑni, ɩlɛnɑ ɩ́ heeli kʋtɔntʋ sɩ: Mɑ pǝyɑlʋ, tɔkɩ nyɑ́ tɩ, nyɑ́ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsɑɑ.
3Tǝnɑɣɑ Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlɑɑ nɑpǝlɩ pɑ hʋʋ pɑ tɑɑ sɩ: Apɑlʋ ɩnɛ ɩ kpɑkǝɣɩ ɩ tɩ nɑ ɩ́ kɛɛsǝɣǝnɑ Ɩsɔ.
4Yesu nyǝmɑ́ nti pɑ hʋʋkɩ tɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ-wɛ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ hʋʋkɩ hʋwɛɛ ɑsɑɣɛɛ kɛ mpʋ?
5Nɑ nti tǝ yɔɣɔtʋɣʋ kǝlɑ tǝlɛʋ: Nyɑ́ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsɑɑ, yɑɑ Kʋlɩ nɑ ń tɔ?
6Tɔʋ, mɑɑ hʋ́lɩ́-mɛ sɩ Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑ́, mɑ pǝsǝɣɩ nɑ mɑ́ hɩɩsɩ ɩsɑɣɑtʋ kɛ ɑtɛ cǝnɛ. Tǝnɑɣɑ Yesu tɔmɑ kʋtɔntʋ sɩ: Kʋlɩ nɑ ń kpɑɣɑ nyɑ́ kpɑtǝlɛ nɑ ń kpe.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ kʋlɑɑ nɑ ɩ́ kpe.
8Sɑmɑɑ nɑ́ mpʋ, ɩlɛnɑ sɔɣɔntʋ kpɑ-wɛ. Nɑ pɑ́ sɑŋ Ɩsɔ kɛ́ mpi pǝ tɔɔ ɩ hɑ yǝlɑɑ kɛ pǝsʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɑkɑ kɛ mpʋ tɔ.
9Yesu lɩɩ tǝnɑ nɑ ɩ́ tɛɛkɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ nɑ ɑpɑlʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Mɑtiyee tɔ, nɑ ɩ́ cɑɣɑ lɑmpuu tǝmʋlɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ yɑɑ-ɩ sɩ: Kʋlɩ nɑ ń tǝŋɩ-m. Tǝnɑɣɑ Mɑtiyee kʋlɑɑ nɑ ɩ́ hu Yesu wɑɑlɩ.
10Yesu nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ nɑ lɑmpuu mʋlɑɑ nɑ ɑsɑɣɑɑ pɑɣɑlɛ pɑ kpɛntɑ Mɑtiyee tɛ nɑ pɑ́ tɔkɩ.
11Fɑlisɑnɑɑ nɑ mpʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ pɔɔsɩ ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ mǝ cɑɑ nɑ lɑmpuu mʋlɑɑ nɑ yǝlɑɑ ɑsɑɣɑɑ pɑ kpɛntǝɣɩ nɑ pɑ́ tɔkɩ?
12Yesu nɩɩ pɑ kʋpɔɔsʋtʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ cɔ sɩ: Pǝ tɑɣɑ ɑlɑɑfǝyɑ nyǝ́mɑ nyɩɩlǝɣǝnɑ fɛtɑɑ. Amɑ kʋtɔntʋnɑɑ kɛ́.
13Pɑ ŋmɑɑwɑ sɩ: Kʋpɑntʋ kɛ mɑ sɔɔlɑɑ, pǝ tɑɣɑ kɔtɑsɩ. Ɩ́ polo nɑ ɩ́ pɛɛkɩ ŋmɑɑtʋ tɔm tǝnɛ tǝ hʋwɛɛ. Mpi tɔ, mɑ kɔmɑɣɑ sɩ mɑ yɑɑkɩ ɑsɑɣɑɑ, pǝ tɑɣɑ kʋpɑmɑ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ Lʋm Sɔlʋ Yohɑɑnɩ ɩfɑlɑɑ kpǝtǝnɑ Yesu nɑ pɑ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ tɑ nɑ Fɑlisɑnɑɑ tǝ hɔkǝɣɩ nɔɔsɩ nɑ nyɑ́ ɩfɑlɑɑ ɩɩ lɑkɩ mpʋ?
15Ɩlɛnɑ Yesu cɔ-wɛ sɩ: Ɩ́ kɑ́ pǝsɩ nɑ ɩ́ lɑ nɑ ɑkpɑɣɑlʋ tɑɑpɑlɑɑ wɛɛ lɑŋwɑkǝllɛ tɑɑ nɑ ɩ́ nɑ-wɛ pɑ́ wɛɛ? Aɑɩ, pǝlɛ pǝ fɛɩ lɑpʋ kɛ pɑɑ pǝcɔ. Pɩɩ kɔɔ nɑ pǝ́ kɛɛsɩ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ, ɩlɛnɑ pɑ́ lǝsɩ-ɩ pɑ hɛkʋ. Pǝlɛɣɛ pɑɑ hɔkɔ nɔɔsɩ.
16Nɔɣɔlʋ fɛɩ wei ɩ kɑ tɔ ɩ wontuɣu kʋpǝnʋɣʋ nɑ sɑɑliyɑ kʋfɑlɑɣɑ tɔ, pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, sɑɑliyɑ ŋkɛ kɑɑ hɔ-kʋ nɑ pʋ́ʋ́ɣʋ́ kǝlɩ ɩsɩɩ kɩɩ wɛɛ tɔ.
17Pǝ́cɔ́ nɔɣɔlʋ kɑɑ suu sʋlʋm kʋfɑm kɛ sʋlʋm huluŋ kʋpǝŋ tɑɑ, tɔfɔ huluŋ kɑ́ yɑ nɑ sʋlʋm ti nɑ huluŋ nɑ́ɑ́ wɑkǝlɩ yem. Amɑ huluŋ kʋfɑŋ tɑɑ kɛ́ pɑ suuki sʋlʋm kʋfɑm, ɩlɛnɑ pǝ tǝnɑ pǝ cɑɣɑ teu.
18Yesu tɔŋnɑ-wɛɣɛ tɔm tǝnɛɣɛ heeluɣu, ɩlɛ Yutɑ nyǝ́mɑ sɔsɔ nɔɣɔlʋ ɩ kɔmɑɣɑlɛ, nɑ ɩ́ hoti Yesu nɔɔhɛɛ tɛɛ nɑ ɩ tɔ sɩ: Mɑ pɛɛlɔ hɛɛ nɔɔnɔɔ, kɔɔ nɑ ń tǝnɩ nyɑ́ niŋ kɛ ɩ tɔɔ, ɩ kɑ́ hiki weesuɣu.

19Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ kʋlɑɑ nɑ pɑ́ tǝŋɩ-ɩ.
20Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑlʋ nɔɣɔlʋ, wei hɑtoo pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ tɑɑ ɩ tɔŋnɑ tɔɣɔlʋɣʋ nɑ pǝ́ wɛ-ɩ toŋ tɔ, ɩ kpǝtǝnɑ Yesu nɑ ɩ wɑɑlɩ tɔɔ, nɑ ɩ́ tokinɑ ɩ cɑpɑ ntompǝle.
21Mpi tɔ, ɑlʋ ɩnɩ ɩ kɑ tʋ ɩ tɑɑ kɛ́ sɩ: Ye mɑ pǝsɑɑ nɑ mɑ́ tokinɑ pɑɑ Yesu cɑpɑ mɑɣɑmɑɣɑ pɩɩ wɑɑ-m.
22Tǝnɑɣɑ Yesu pǝsɑ ɩ wɑɑlɩ nɑ ɩ́ nɑ-ɩ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Tɑɑ nyɑ́, n tɛmɑ Ɩsɔ nɑ nyɑ́ tɑɑ tɔɣɔ pǝ wɑɑsɑ-ŋ mɑ pu. Tǝnɑɣɑ pǝ wɑɑ-ɩ kpɑkpɑɑ kɛ tǝnɛ ɩnɩ.
23Yesu tɑlɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ sɔsɔ ɩnɩ ɩ tǝyɑɣɑ tɑɑ nɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ hǝsɩ hʋllɑɑ nɑ sɑmɑɑ kɔkɔtɛ.
24Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tɔmɑ sɩ: Ɩ́ lɩɩ cǝnɛ, pɛɛliyɑ tɑ sɩ. Amɑ kɑ too kʋtoo kɛ́. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ woŋɑ-ɩ.
25Pɑ tɛmɑ sɑmɑɑ kɛ lǝsʋɣʋ, ɩlɛnɑ Yesu sʋʋ nɑŋ tɑɑ, nɑ ɩ́ tɔkɩ pɛɛliyɑ niŋ tɑɑ nɑ kɑ́ kʋlɩ.
26Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ tɔm yɑwɑ pɑ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ.
27Yesu lɩɩ tǝnɑ nɑ ɩ́ tɛɛkɩ nɑ ɩ́ tɑlɑ tiili, ɩlɛnɑ yʋlʋmɑɑ nɑpǝlǝɣɩ nɑɑlɛ tʋ ɩ wɑɑlɩ nɑ pɑ́ kiisiɣi sɩ: Tɑfiiti Pǝyɑɣɑ nyǝnɩ tɑ́ pǝtɔɔtǝlɛ.
28Yesu tɑlɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ, ɩlɛnɑ yʋlʋmɑɑ mpɛ pɑ́ kpǝtǝnɑ-ɩ. Tǝnɑɣɑ ɩ pɔɔsɑ-wɛ sɩ: Ɩ́ tɛmɑ-m nɑ mǝ tɑɑ sɩ mɑ pǝsǝɣɩ nɑ mɑ́ lɑ mpʋ? Ɩlɛnɑ pɑ́ cɔ-ɩ sɩ: Ɛɛ, Tɑcɑɑ.
29Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tokinɑ pɑ ɩsɛ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Pǝ́ lɑ ɩsɩɩ ɩ́ tɛmɑ mǝ tɑɑ tɔ.
30Ɩlɛnɑ pɑ ɩsɛ kuli. Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu kpɑɑlɑ-wɛ nɑ toŋ sɩ: Tɔʋ, ɩ́ tɑɑ yele nɑ nɔɣɔlʋ nɩɩ yoo.
31Amɑ pɑ lɩɩwɑ nɑ pɑ́ yɑsɩ Yesu tɔm kɛ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ.
32Pɛlɛ pɑ lɩɩ ḿpʋ́ɣʋ́ kpɑkpɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ kɔnɑ Yesu kɛ ɩlɔɣɔhilu kɑmumukɑ.
33Tǝnɑɣɑ ɩ tɔɣɔnɑ ɩlɔɣɔʋ, nɑ kɑmumukɑ sʋʋ yɔɣɔtʋɣʋ kɛ kpɑkpɑɑ. Piti kpɑ sɑmɑɑ nɑ pɑ́ tɔŋ sɩ: Tǝ tɑ keesitɑ ɩsǝntɔɣɔ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tɑɑ.
34Amɑ Fɑlisɑnɑɑ nɑ́ tɔmɑ sɩ: Alɔɣɑɑ wulɑʋ toŋ kɛ ɩ tɔɣɔnǝɣǝnɑ ɑlɔɣɑɑ lɛlɑɑ.
35Yesu cɔɔkɑɣɑ ɑcɑlɛɛ nɑ ɑcɑlisi tǝnɑ nɑ ɩ́ sɛɣɛsǝɣɩ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝkotilenɑɑ tɑɑ. Nɑ ɩ́ lɑkɩ wɑɑsʋ kɛ Ɩsɔ Kɑwulɑɣɑ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ tɔm. Ɩ wɑɑkɑɣɑ kʋtɔmǝŋ tǝnɑ nɑ ɑcɑmɑɑ tǝnɑ.
36Yesu nyǝnɑɣɑ sɑmɑɑ nɑ pǝtɔɔtǝlɛ kpɑɑ-ɩ. Mpi tɔ, yǝlɑɑ pɑnɛ pɑ kɑwɑɣɑ, pɑ fɛɩnɑ ɑpɑlʋtʋ. Pɑ nǝɣǝsǝnɑ heeŋ wei ɩ fɛɩnɑ tiikilu tɔ.

37Tǝnɑɣɑ ɩ heelɑ ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ: Kʋmtʋ tɔɔwɑ sɔsɔm. Amɑ kʋntɑɑ fɛɩ pɑɣɑlɛ.
38Ɩlɛ ɩ́ wiinɑ kʋmtʋ tʋ sɩ ɩ́ sɔɔsɩ kʋntɑɑ kɛ ɩ kʋmtʋ tɑɑ.