Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Mɑtiyee

Mɑtiyee 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Feesuɣu ponɑ Yesu kɛ́ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ sɩ Ɩlɔɣɔʋ ɩ́ mɑɣɑsɩ-ɩ.
2Yesu tɛmɑ nɔɣɔ hɔkʋɣʋ kɛ ilim nɑ ɑhoo kɛ kʋyɛɛŋ nɩɩlɛ. Ɩlɛnɑ nyɔɣɔsɩ kpɑ-ɩ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩlɔɣɔʋ kpǝntǝnɑ-ɩ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Ye n kɛ́ Ɩsɔ Pǝyɑɣɑ yɔɣɔtɩ nɑ pɛɛ ɑnɛ ɑ́ pǝsɩ tɔɣɔnɑɣɑ.
4Yesu cɔ-ɩ sɩ: Pɑ ŋmɑɑwɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ sɩ pǝ tɑɣɑ tɔɣɔnɑɣɑ tike kɛ yʋlʋ kɑ́ hikinɑ weesuɣu. Amɑ tɔm tǝnɑ nti tǝ lɩɩkǝnɑ Ɩsɔ nɔɣɔ tɑɑ tɔ tǝ kiŋ tɔtɔɣɔ.
5Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ, Ɩlɔɣɔʋ ponɑ Yesu kɛ́ ɩcɑtɛ nɑŋŋ nyǝntɛ tɑɑ nɑ ɩ́ kpɑɑsɩ-ɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ comcom nɔɣɔ tɑɑ,
6nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Ye n kɛ́ Ɩsɔ Pǝyɑɣɑ, lɩɩ cǝnɛ nɑ ń ŋmɑɑ ɑtɛ. Pǝ tɑɣɑ polo, pɑ ŋmɑɑwɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ sɩ: Ɩsɔ kɑ́ heeli ɩ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ kɛ nyɑ́ tɔm sɩ pɑ́ pɑɑsǝnɑ-ŋ teu. Nɑ pɑɑ teeli-ŋ pɑ niŋ tɑɑ sɩ pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ pǝlɛ nɑtǝlɩ tǝ co-ŋ.
7Amɑ Yesu cɔ-ɩ sɩ: Pɑ ŋmɑɑwɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ tɔtɔ sɩ, n kɑɑ mɑɣɑsɩ nyɑ́ Cɑɑ Ɩsɔ sɩ n nɑɑ ɩ wɑɑlɩ.
8Ɩlɛnɑ Ɩlɔɣɔʋ tɑsɑ Yesu kɛ́ ponɑʋ kɛ pʋɣʋ ŋku kʋ kʋlɑ sɔsɔm tɔ kʋ tɔɔ nɑ ɩ́ hʋlɩ-ɩ ɑntulinyɑ kɑwulɑsɩ tǝnɑ nɑ sɩ teeli,
9nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Ye n kɑ hǝntɩ-m ɑtɛ nɑ ń sɛɛ-m, mɑɑ hɑ-ŋ mpʋ ɩnɩ pǝ tǝnɑ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu cɔ-ɩ sɩ: Sɑtɑnɩ, tɛɛ. Pɑ ŋmɑɑwɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ sɩ, n kɑ́ sɛɛ nyɑ́ Cɑɑ Ɩsɔ, nɑ ɩ tike ɩ tǝmlɛ kɛ n kɑ́ lɑ.
11Tǝnɑɣɑ Ɩlɔɣɔʋ yelɑ Yesu. Ɩlɛnɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ kɔɔ nɑ pɑ́ pɑɑsǝnɑ-ɩ.
12Yesu nɩɩwɑ sɩ pɑ tʋ Yohɑɑnɩ kɛ sɑlǝkɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ tɛɛnɑ Kɑlilee.
13Ɩ yelɑ Nɑsɑlɛtɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ polo nɑ ɩ́ cɑɣɑ Kɑpǝnɑhum. Ɩcɑtɛ nte tǝ wɛ Kɑlilee lʋm nɔɣɔ kɛ Sɑpulɔŋ nɑ Nɛfǝtɑli pɑ tɛtʋ tɑɑ tɔ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ lɑpɑ ɩsɩɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Ɩsɑyii kɑ yɔɣɔtɑɑ tɔ sɩ:
15Sɑpulɔŋ tɛtʋ nɑ Nɛfǝtɑli tɛtʋ, nɑ teŋku tɔɔ tɔɔ, nɑ Yɑɑtɑnɩ wɑɑlɩ, nɑ mpɑ pɑ tɑ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔ pɑ Kɑlilee.
16Pǝ yǝlɑɑ mpɑ pɑ cɑɣɑ sǝkpɛtʋɣʋ tɑɑ tɔ, pɩɩ nɑ-wɛ tǝnyɑɩɩ ɩsɩɩ kɔkɔ. Nɑ mpɑ pɑ cɑɣɑ sǝm sǝkpɛtʋɣʋ ɩcɑtɛ tɑɑ tɔ, pɩɩ nɑ́ pɑ tɔɔ tǝnyɑɩɩ.
17Pǝ kpɑɣɑʋ wɑɑtʋ ɩnɩ tɔ Yesu sʋʋ wɑɑsʋ lɑpʋ nɑ ɩ́ tɔŋ sɩ: Ɩ́ lɑɣɑsɩ tɔntɛ, ɩsɔtɑɑ Kɑwulɑɣɑ wʋsɑ kɔntɛ.
18Yesu tɔŋɑɣɑ Kɑlilee teŋku nɔɣɔ nɔɣɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ nɑ́ tiinɑ kpɑlɑɑ kɛ nɑɑlɛ. Simɔŋ wei pɑ yɑɑ sɩ Piyɛɛ tɔ nɑ ɩ neu Antǝlɩɩ, nɑ pɑ́ tʋɣɩ puluɣu kɛ teŋku tɑɑ.

19Tǝnɑɣɑ Yesu tɔmɑ-wɛ sɩ: Ɩ́ kɔɔ nɑ mɑ́ lɑ-mɛ nɑ ɩ́ puuki yǝlɑɑ ɩsɩɩ ɩ́ puukuɣu tiinɑ tɔ.
20Ḿpʋ́ɣʋ́ pɛlɛ pɑ yelɑ pɑ puluŋ nɑ pɑ́ tǝŋɩ-ɩ kpɑkpɑɑ.
21Ɩ tɑsɑ pote kɛ pǝcɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ nɑ́ Sepetee pǝyɑlʋ Sɑɑkɩ nɑ ɩ neu Yohɑɑnɩ nɑ pɑ cɑɑ Sepetee pɑ wɛ kpɩɩlʋɣʋ tɑɑ nɑ pɑ́ tɑɣɑnǝɣɩ pɑ puluŋ. Tǝnɑɣɑ Yesu yɑɑ-wɛ,
22nɑ pɑ́ yele pɑ cɑɑ nɑ kpɩɩlʋɣʋ nɑ pɑ́ tǝŋɩ-ɩ kpɑkpɑɑ.
23Yesu cɔɔwɑ Kɑlilee tɛtʋ tǝnɑ nɑ ɩ́ sɛɣɛsɩ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝkotilenɑɑ tɑɑ, nɑ ɩ́ kpɑɑlɩ Ɩsɔ Kɑwulɑɣɑ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ. Nɑ ɩ́ wɑɑsǝɣɩ yǝlɑɑ tɑɑ kʋtɔntʋnɑɑ nɑ ɑcɑmɑɑ tǝnɑ.
24Ḿpʋ́ɣʋ́ yǝlɑɑ nɩɩ Yesu tɑŋ kɛ Silii tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ. Nɑ pɑ́ kɔnɑ-ɩ yǝlɑɑ tǝnɑ mpɑ kʋtɔmǝŋ nɑ wʋsɑsɩ pɑɣɑlɛ tɔŋnɑ kʋnyɔŋ tʋɣʋ tɔ. Alɔɣɔhilɑɑ nɑ timle nyǝ́mɑ nɑ kʋtɔŋ kʋtʋʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ ɩ́ wɑɑsɩ-wɛ.
25Sɑmɑɑ sɔsɔ tǝŋɑɣɑ-ɩ kɛ́. Pɑ lɩɩnɑ Kɑlilee nɑ Acɑlɛɛ Nɑɑnʋwɑ tɛtʋ, nɑ Yosɑlɛm nɑ Yutɑ nɑ ɑcɑlɛɛ nnɑ ɑ wɛ Yɑɑtɑnɩ wɑɑlɩ tɔ.