Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Luuti

Luuti 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Poosi lɩɩ nɔnɔɣɔ timpi pɑ hʋʋkɩ tɔm tɔ nɑ ɩ́ cɑɣɑ. Ɩlɛ Ilimɛlɛkɩ lʋlʋɣʋ tʋ wei ɩ tɔm ɩ kɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ pɩɩ wɛɛ sɩ ɩ́ wɑɑsɩ sǝtʋ tǝyɑɣɑ yǝlɑɑ tɔ ɩ tɛɛ kɛlɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ yɑɑ-ɩ sɩ: Apɑŋ nyɑ́, kɔɔ ń cɑɣɑ. Ɩlɛnɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ polo.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ Poosi sǝŋsɑ ɩcɑtɛ sɔsɑɑ kɛ nɑɑnʋwɑ. Pɑ kɔmɑ nɑ pɑ́ cɑɣɑ
3ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ wei ɩnɩ pɩɩ wɛɛ sɩ ɩ wɑɑsɩ sǝtʋ tǝyɑɣɑ yǝlɑɑ tɔ sɩ: Noyomii wei ɩ lɩɩnɑ Mowɑpʋ tɔ ɩ pɛɛtǝɣɩ tɑ́ yʋlʋ Ilimɛlɛkɩ tɛtʋ.
4Ɩlɛ mɑ heeliɣi-ŋ sɩ, ń yɑ-tǝɣɩ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ nɑ sɔsɑɑ pɑ ɩsɛntɑɑ. Ye n kɑ yɑ-tɩ ɩlɛ n yɑ-tɩ. Ye nyɑ́ luɣu fɛɩ ɩlɛ n heeli-m nɑ mɑ́ cɛkǝnɑ. Mpi pǝ tɔɔ tɔ, nyɑɣɑlɛ nɔɣɔ tʋ, nyɑ́ wɑɑlɩ kɛ́ mɑ́. Ntɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ cɔ-ɩ sɩ: Tɔʋ, mɑ nɩɩwɑ.
5Kɛlɛnɑ Poosi sɩ ye n kɑ yɑ-tǝɣɩ Noyomii niŋ tɑɑ ɩlɛ n kpɛnnɑ sɔlʋ ɩnɩ ɩ leelu Mowɑpʋ tʋ Luuti nɑ ń hɔ. Pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ sǝtʋ hǝtɛ sɑɑlɩ nɑ ɩ tɛtʋ pǝsɩ nɔɣɔlʋ nyǝntʋ.
6Mpʋɣʋlɛ ɑpɑlʋ ɩnɩ sɩ: Ye mpʋ mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ kɑɑ pǝsɩ nɑ mɑ́ yɑ-tɩ. Pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ mɑ wɛnɑʋ sɑɑlɩ. Mpʋ tɔ, yɑ-tɩ nɑ mɑ nɔɣɔ, mɑ kɑɑ pǝsɩ.
7Ɩlɛnɑ ɩ́ wɔɣɔsɩ ɩ ntɑŋkpɑtɛ nɑ ɩ́ cɛlɑ Poosi. Pɩɩ wɛ lɔŋtɑɑ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kiŋ tɔ, ye pɑ yɑpɑ pʋlʋ yɑɑ pɑ lɑɣɑsɑ tɛtʋ ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lɑkɑɣɑ sɩ pǝ́ hʋ́lɩ́ sɩ pǝ tɛmɑ.
9Ntɛnɑ Poosi tɔ sɔsɑɑ nɑ sɑmɑɑ sɩ: Mɛɣɛlɛ mɑ ɑseetɑ nyǝ́mɑ kɛ sɑŋɑ sɩ mɑ yɑpɑ Noyomii niŋ tɑɑ kɛ́ pǝ tǝnɑ mpi pǝ kɛ́ Ilimɛlɛkɩ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ Kiliyoŋ nɑ Mɑlɔŋ pɑ nyǝm tɔ,
10nɑ mɑ́ kpɛnnɑ Mɑlɔŋ leelu Mowɑpʋ tʋ Luuti nɑ mɑ́ hɔ nɑ mɑ́ kʋsɩ sǝtʋ hǝtɛ. Pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ tǝ́ sɑɑlɩ yem kɛ́ ɩ ɩcɑtɛ kʋlʋllɛ nɑ ɩ yǝlɑɑ tɑɑ. Mɛɣɛlɛ ɑseetɑ nyǝ́mɑ kɛ sɑŋɑ.
11Mpʋɣʋlɛ nɔnɔɣɔ yǝlɑɑ nɑ sɔsɑɑ pɑ tɔmɑ sɩ: Tǝ kɛ́ ɑseetɑ nyǝ́mɑ. Tɑcɑɑ ɩ́ kooli kʋpɑntʋ kɛ ɑlʋ wei ɩ sʋʋkɩ nyɑ́ tǝyɑɣɑ kɛ ɩsǝntɔ tɔ, nɑ ɩ́ nǝɣǝsǝnɑ ɩsɩɩ Lɑsɛɛlɩ nɑ Leyɑɑ mpɑ pɑ lʋlɑ Ɩsɛɣɛlɩ piitim yǝlɑɑ tɔ. Hʋ́lɩ́ nyɑ́ toŋ kɛ nyɑ́ lʋlʋɣʋ tɑɑ nɑ ń lɑ nɑ nyɑ́ hǝtɛ yɑɑ Pɛtǝlɛhɛm.
12Piitim mpi Tɑcɑɑ kɑ́ hɑnɑ-ŋ nɑ ɑsɑɑlʋ ɩnɛ tɔ, pǝ huki nɑ pǝ́ nǝɣǝsǝnɑ ɩsɩɩ Yutɑ nɑ ɩ ɑlʋ Tɑmɑɑ pɑ pǝyɑlʋ Pɛlɛsɩ tǝyɑɣɑ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Poosi kpɑɣɑ Luuti nɑ ɩ́ nɑ-ɩ pɑ́ kpǝtɩ nɑ Tɑcɑɑ yele nɑ ɩ́ lɑ teu nɑ ɩ́ lʋlɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ Pɛtǝlɛhɛm ɩcɑtɛ ɑlɑɑ sɛɛ Noyomii nɑ pɑ́ tɔŋ sɩ: Tǝ sɑmɑ Ɩsɔ ɩsɩɩ ɩ hɑ-ŋ yʋlʋ wei ɩ kɑ wɑɑsɩ-ŋ tɔ. Pǝyele ɩ hǝtɛ kɑ́ yɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ.
15Pǝyɑɣɑ kɑnɛ kɑɑ kpɑɑsǝnɑ nyɑ́ toŋ nɑ kɑ́ te-ŋ nyɑ́ kpɑtǝlɑɣɑ wɑɑtʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, nyɑ́ poolu wei ɩ sɔɔlɑ-ŋ teu nɑ ɩ́ tɛɛ-ŋ ɑpɑlʋpiyɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ tɔ ɩnɩ ɩ lʋlʋnɑ-kɛ.
16Ɩlɛnɑ Noyomii mʋ-kɛ nɑ ɩ́ nʋkɩ-kɛ nɑ ɩ́ pɑɑsǝnɑ-kɛ ɩsɩɩ ɩ kʋlʋlɑɣɑ.
17Mpʋɣʋlɛ pɑ cɔlɔ ɑlɑɑ hɑ-kɛɣɛ hǝtɛ sɩ: Opɛtɩ, nɑ pɑ́ tɔŋ sɩ pɑ lʋlɑ Noyomii kɛ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ. Tɑfiiti cɑɑ Sesee cɑɑ kɛlɛ Opɛtɩ.
18Tɑfiiti cɑɑnɑɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɔ, pǝ kpɑɣɑʋ Pɛlɛsɩ tɔ. Pɛlɛsɩ lʋlʋnɑ Hɛsǝlɔŋ,
19nɑ Hɛsǝlɔŋ lʋlɩ Lɑm, nɑ Lɑm lʋlɩ Aminɑtɑpɩ,

20nɑ Aminɑtɑpɩ lʋlɩ Nɑsɔŋ, nɑ Nɑsɔŋ lʋlɩ Sɑlǝmɑ,
21nɑ Sɑlǝmɑ lʋlɩ Poosi, nɑ Poosi lʋlɩ Opɛtɩ,
22nɑ Opɛtɩ lʋlɩ Sesee, nɑ Sesee lʋlɩ Tɑfiiti.