Text copied!
CopyCompare
Selections from Luke, Mark, Acts, Genesis, Ruth, and Romans - WUKA WU-RUTHA

WUKA WU-RUTHA 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bawuji barra Buwaj ka-wingka ankaya barra bajinju barra nyungku-ja ki-walkurrangku ki-barrawulu Bidiliyima, alu nyamba-wukanyinjawu barra ki-awarawu baki rruwu-mangaji barra wu-nhanawayawu wu-Rutha. Barra baji ka-ngalba nungkarnu-mulungka ki-barrawula, kulu li-mangaji nalarrku li-wurrirri li-wulu, kalu-wingka bajinju, kalu-yibanda baji, alu nyamba-wukanyinjawu marnarnaji narnu-yuwa. Ka-wingka bajinju Buwaj, kulu ka-yibanda. Nyarrku mili nyiki-baba ki-Buwaj, nya-mangaji wumba karrili-nu a-Rutha yiku, ka-wingka bajinju. Bawuj ka-wajba yiku, “Ngabinya! Kawa wingkaya marnajinju mingkiyalu!” Ka-wingka bajinju, ka-yibanda.
2Kulu Buwaj kalilu-rduma li-mbangu li-wirdiwalangu ki-barrawuwu, li-10-bala, kalilu-yalbanga alu mingkiyawu nykarrinjawu wulanga ngalawula nyamba-wukanyin jarra nyiki-baba.
3Ngalalu mingkiya kulu ka-arri Buwaj nyiki-babawu, “A-Niyumi kanda-wani, marnanda nakaringu Muwab, kanda-arrila jilim nya-mangaji badiki, nya-mangaj ki-Yilimilika ka-arri.
4“Marningarna barra karna-wingka, yinda nykarrinjalu. Ngandarra kinya-arrila? Namba kinya-bayimala, kulu nya-bayimaya ngalalu li-ja marnalu ngaliya mingkiya. Namba kurdardi kinya-bayimarru, kulu nya-ndarra ngathangka, ngarna karna-bayimala. Jirna-yalbanganji nganinya kangka yinda wirdi ngatha, wirdi wurrbi rdumanthawu nya-mangaji awara, yinda ambuliyalu kulu minja ngarna ngulakari yindaa.” Baki ka-wukanyi nya-mangaji nyarrku nyiki-baba, “Karna-bayimala,” ka-arri nganinya.
5Baki Buwaj, kumba-yangama yilalu, ka-arri nganinya, “Namba kinya-bayimala nya-mangaji awara nakaringu andaa wu-Niyumi, kulu nda-nmaya yindaa a-Rutha alinda, a-mangaji a-miyaji nakaringu Muwab. Kulu kiwa-nmala nya-mangaji awara nyungkankunyu-ardungka wu-Niyumi ki-ngabangakuwu nungka-wininja,” ka-arri yiku nganinya. “Namba kanumba-kulhakulhamala a-Rutha, ardu barra, nyikungu barra nya-mangaji awara kulu na-wini nakaringu yilaa nyungku-mangaji, nyanku-wangu wu-Rutha wumba kumba-mirra. Nganinya barra kali-nmala yurlurr nuwarnu-yuwawu nuwarnu-ngambalanga liyi-Juwu, narnu-yuwa ki-awarawu ngambalanga.”
6Ngala jina mili kumba-nykalanykarri yarlajka, baki ka-arri yiku, kumba-yangama yilalu, ka-arri, “Kurdardi. Yinda nya-rdumaya nya-mangaji awara, nya-bayimaya. Kulu kanda-nmala yindaa alinda marda a-mangaji a-Rutha. Namba ngarna karrarna-rdumanma, mili kala-nmanma li-ja li-ardubirri li-ngatha marnalu minja buyi awara alunga baku. Jinangu wuka kurdardi wajkirrantha, jarna-wukanyinji nganinya alunga ambuliyalu, kurdardi wajkirrantha. Nya-mangaji awara wumba karna-rdumanjima ngarna ambuliyalu, jarnamba ngarrarnmanji nyuwu-mangaji, kurdardi karna-mijangarru rdumanthawu. Yinda nya-rdumaya,” ka-arri nganinya.
7“Yiya. Bawuji narnu-yabi.” Kawula-arri nganinya baki ka-ngayama barra wakulamba, nya-mangaji nyarrku nyiki-baba. Kulu kili-nma barra nya-mangaji jarrbunungkaji nakaringu yilaa marndaa, baki kilu-ngunda, ka-arri yiku ki-Buwaj, “Yinda, nya-rdumaya nya-mangaji awara!” Nganambajilulu barra kilu-ngunda nya-mangaji jarrbunungkaji nya-mangaji ngundayawu ki-awarawu. Nya-mangaji wumba karnilu-ngunda yiku nyuwarrkulu yiwa rdumanthawu awara, kili-nma jarrbunungkaji kulu kilu-ngunda nya-mbangu wumba kilu-rduma, nganinya barra minja yunduyundumanthawu nuwalarrkulu. Nganambaji barra narnu-yuwa narnalunga liyi-wuluwu liyi-Juwu baji wankala. Bawuji kulu nya-mangaji nyiki-baba ki-Buwaj kilu-warrangka barra baji, nganinya kanilu-wayatha barra.
9Kulu ka-ngayama jinangu Buwaj. Baki ka-arri alunga wiji, “Marnajirru barra. Katharrirra-kala barra marnaji nganinya wukanyinjarra. Kirra-kala jinangu, kili-nma barra jarrbunungkaji, karnilu-ngunda. Kulu karnirra-kala, karna-ka. Karna-rduma barra nya-mangaji awara barra nakaringu wu-Niyumi, nya-mangaji wiji ki-Yilimilika baki rriyikirriyi-arduwu ki-Jiliyan baki ki-Malun, bawuji.
10“Karrarna-rduma mili a-Rutha, a-mangaji nakaringu Muwab, a-miyaji rrikuwangu ki-Malun a-mangaji, a-ja barra a-ngatha a-nhanawaya barra kanda-nmala ngathangka,” ka-arri nganinya. “Jinangu awara kiwa-nmala nganinya nungka-wininja ki-ngabangakula. Marda ardu nya-mangaji ambuliyalu karnamba-kajakajamala kulu kiwa-nmala marlijinda jinangu awara yilaa, nganambaji, nyikungu barranamba nyikungu nyuwiku-murimuriyu ka-arri. Kulu na-wini ki-ngabangakuwu ka-nmala nyala marnaji yilaa ki-ardungka,” nganinya barra ka-arri Buwaj. “Yirru barra marnirru nganinya nykarrinjarra ngatharranga, marnanaji narnu-yuwa ngatharranga.”
11Ngala li-mangaji li-wurrirri li-wulu mingkiya kalu-arri nykarrinjarra, kulu nalarrku wumba kalu-arri minja baji mingkilmingkiya, kalu-ngayama bawuji wakulamba. “Marninganu nganinya nykarrinjarra.” Baki kalu-arri mili yiku barra nganinya, “Bawuji barra janu-wukanyinji ankaya yiku ki-Wirdiwalangu, kayilu-yabimala rinku-wangu, kanumba-kulhakulhamala barranamba linkili-ardu kala-nmala barranamba wu-Rijil kalu-arri, kanumba-kulhakulhama baki a-Liya, li-jakarda marda baki Jikaba nyalunga-biyi, kalu-arri li-jakarda likili-ardu, nganinya barra, nganambaji kanumba-kulhakulhamala marda rinku-wangu. Janu-wukanyinji yiku ki-Wirdiwalangu mili, yinda anmanthawu mili yurrulu danyawiji aluwa linji-wulungka linji-Yiburatha, baki yinda yabiwiji wurrbingu marnaji Bidiliyima.
12“Janu-wukanyinji mili ankaya, ki-Wirdiwalangu kalili-yibarrala linkili-ardu nmanthawu li-wirdi aluwa linjalungalinji-nganjinya barranamba kili-yibarra wankala nyinki-nganji Birij, nya-mangaji wumba kanumba-kulhakulhama a-Dama yilaa ki-Juda, nya-mangaji Birij kili-yibarra ki-Wirdiwalangu anmanthawu wirdi aluwa linjikulinji-nganjinya, kalilu-yibarrala linkili-ardu nganambajilulu, li-mangaji wumba kirnilu-ngundarra ki-Wirdiwalangu, andaa wu-yalkuyila rrungkinku-wangu.”
13Bawuji kulu Buwaj, karrilu-rduma barra a-Rutha baki karrila-ka nungkiku nungku-alanjilu, riku-wangu barra, kawula-arri majkarra kalngiya. Bawuji baki ki-Kada, karrilu-mirlirlmirlirlma a-Rutha baki baku ngulakari kanda-arri nanda-wurdu ki-arduwu kulu kanumba-kulhakulhama mayani.
14Kulu li-nhanawa li-mbangu winkanda, kalu-yabirri nalu-wurdu, baki kalu-wukanyi anku wu-Niyumi, “Kanyanganu-barlirra nya-Wirdiwalangu,” kalu-arri nganinya anku. “Kirnilu-ngunda nya-ardu nya-kamangkanhu barrungku. Janyanganu-yalbanganji ankaya nya-Wirdiwalangu, kiwa-nmala barra nya-mangaji nya-bardarda nya-wurrbingu barra nya-yabiwiji, li-mirdan kala-nmala yiku li-mbangu winkanda, kala-nykarrila wuka barra yiku li-mangaji, nalarrku li-Yijrayilaja,” nganinya kalu-wukanyi anku.
15“A-mangaji rra-kayibanthayindalu kanda-arri a-marringaya. Kirnandu-manmarralanga wakulamba, kurdardi kirnanda-ndarrma. Namba li-ardubirri li-mayamayani kala-nmanma, waraba nganinya kalu-arrinma yinku,” kalu-arri nganinya anku. “Anda barra kanda-arri wakulamba yinku. Bawuji barra, marnanda barra, kanumba-kulhakulhama nyu-mayaniyu nyu-arduwu nyu-kamangkanhu. Kulu yiwa, kalngi barra karnila-kala barra narnu-marringaya yindalu. Kirnilu-mirlirlmirlirlmala nda-manka, yiwa barra kirnilu-kunkunmala ngalinda ka-bardibardirrila,” kalu-arri nganinya, “kangka kanumba-kulhakulhama yiku a-Rutha.”
16Kulu wu-Niyumi kandu-rduma nya-mangaji ardu, kanda-ka widiwidi andaa, bajiwuthu, kanda-kunkunma.
17Li-mangaji li-nhanawa winkanda nalarrku wunumbarra bajingulaji, alaalanji kalu-arri andaa, kalinyamba-alathama bajinju, nganthalu yiku bardarda. Kalu-wunkanu nya-mangaji ardu kulu kalu-wundarrba na-wini Wubid. Kalali-nu li-jakarda barra nyuwu-mangaji nuwa-winiyu, nganinya marda winkanda kalali-nu nganinya, “Wu-Niyumi nya-kandumangkayi, nya-ardu kiwa-yanjarri. Kalu-arri niya-wini nya-Wubid,” nganinya kalu-arri. Kulu baku barra nya-mangaji Wubid ka-arri nyiki-biyi ki-Jiji, nya-mangaji barra Jiji nyiki-biyi ki-Dabida, nya-mangaji wumba ka-nmala wirdiwalangu kinga alunga.
18Li-ja barra kalinyamba-kajakajama baki bajingu yurrngumantha nakaringu ki-Birij yilalu ki-Dabida. Bajingu Birij, baki Yijrun, Rama, Aminadab, Najun, Jalmun, Buwaj, Wubid, Jiji, Dabida. Bawuji barra.