Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Lutu

Lutu 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bↄazu gɛ̀ zↄ̃̀lɛ wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛu, ↄ̃ a è daɛ fɛ̃̀ɛɛ gbɛ̃bona pↄ́ a a yã'òpi lɛ́ mↄ́. Ɔ̃ à mɛ̀: Ma gbɛ̃́, mↄ ǹ zↄ̃lɛ.
2Ɔ̃ à wɛ̃́lɛ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ sìsi gbɛ̃ↄn kwi à mɛ̀ aa zↄ̃lɛ.
3Ɔ̃ a ò daɛ fɛ̃̀ɛɛ pↄ́ a aà bopiɛ: Naomi pↄ́ sù ń Mↄabu bùsuo lɛ́ wá vĩ̀i Ɛlimɛlɛki tↄↄlɛ saalo yia.
4Ɔ̃ má è a maa mà a yã'onɛ, ní lú wá gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ zↄ̃lɛa laↄ wáa. Tó ń ye ǹ boɛ, bo. Tó ń ye ǹ bo sↄ̃o, omɛɛ mà ma, asa ḿmɛ ń a boa zɛ́ vĩ. Tó n baa gɛ̃̀, mapi. Ɔ̃ gↄ̃ɛpi mɛ̀: Má bo.
5Ɔ̃ Bↄazu mɛ̀: Tó n tↄↄlɛpi lù Naomi ń Mↄabu nↄɛ Lutuowa, ńyↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ gà gyaa e lↄ, kɛ́ aà tↄ́ e gↄ̃ a túbiwa.
6Ɔ̃ daɛ fɛ̃̀ɛɛ gbɛ̃bonapi mɛ̀: Tó màaɛ, má boo, kɛ́ másu mà azĩa túbi ↄ̃̀ↄkpao yã́i. Ǹ n pↄ́ bo, asa má fↄ̃ boo.
7Isaili bùsuu yãa tó gbɛ̃́ lɛ́ tↄↄlɛ bo ge àlɛ a lɛũkpakɛ, tó àlɛ yã́ midɛ, ì a kyale gba do bↄ à dↄ gbɛ̃́waɛ yã́pi midɛa seela ũ Isailiↄnɛ.
8Kɛ́ daɛ gbɛ̃bonapi ò Bↄazuɛ aà lú, ↄ̃ à a kyale bↄ̀ a kpà Bↄazuwa.
9Ɔ̃ Bↄazu ò gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄnɛ ń gbɛ̃́ kĩniↄ píi: Ámɛ á seeladeↄ ũ gbã, ma Ɛlimɛlɛki ń Malonio ń Kilionio pↄ́ↄ lù Naomiwa píi.
10Ɔ̃ ma Maloni gyaa Lutu, Mↄabu nↄɛ èu nↄ ũ lↄ, kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ gàpi tↄ́ e àↄ ku a túbiwa, kɛ́ aà tↄ́ su ga aà gbɛ̃́ↄ guu ge aà wɛ̃́lɛɛ bee guuo. Ámɛ á yã́pi seeladeↄ ũ gbã.
11Ɔ̃ gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ kú bↄlɛ guuↄ píi mɛ̀: Wámɛ wá a seeladeↄ ũ. Dii to nↄɛ pↄ́ lɛ́ gɛ̃ n uapi gↄ̃ lán Lasɛli ń Leaowa. An pla ḿpii aamɛ aa Isailiↄ kàlɛ. Aà to n gbãa àↄ kã́fĩ Ɛflata bùsuu, ní tↄbↄ Bɛtɛlɛũ.
12Dii to bui pↄ́ á kpama ń nↄɛpioↄ aa gↄ̃ lán Pɛlɛzi pↄ́ Tamaa ì ń Yudao buiↄwa.
13Ɔ̃ Bↄazu Lutu sɛ̀ a nↄ ũ. À wùlɛaànↄ, ↄ̃ Dii aà gbà nↄ, ↄ̃ à nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ.
14Ɔ̃ nↄɛↄ ò Naomiɛ: Wa Dii sáaukɛ̀, i n to bonasai gbão. Nɛ́pi tↄbↄ Isailiↄ guu.
15A n nↄ̀sɛ níninɛ, i n gwa n zikũ guu, asa n nɛ́ gyaa pↄ́ yenzi mɛ́ a maanɛ dɛ nɛgↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn soplaↄla mɛ́ nɛ'ì.
16Ɔ̃ Naomi nɛ́pi sɛ̀ a kpà a kùɛ, à gↄ̃̀ aà gwana ũ.
17Ɔ̃ nↄɛ pↄ́ kú weↄ mɛ̀: Wà nɛgↄ̃ɛ ì Naomiɛ. Ɔ̃ aa tↄkpàɛ̀ Ɔbɛdi. Ɔ̃mɛ Yɛse mae, Davidi dezi ũ.
18Pɛlɛzi buiↄ tↄ́n kɛ: Pɛlɛzi mɛ́ Ɛzↄ̃nↄ ì,

19Ɛzↄ̃nↄ Laũ ì, Laũ Aminadabu ì,
20Aminadabu Naasↄ̃ ì, Naasↄ̃ Salamↄ ì,
21Salamↄ Bↄazu ì, Bↄazu Ɔbɛdi ì,
22Ɔbɛdi Yɛse ì, Yɛse Davidi ì.