Text copied!
CopyCompare
Sesoana Besal Nemelmoa Walsana Moana - Rut

Rut 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Doa Boasva nungi ganamba, di monamilla avna, ten doara kuksa velvohvm. Nonglanga vena, pai, ten kana sehelva kohangav, ten doara Boas Rutm ishomnanam, Elimelekna mongawatindirininonoa. Doa Boas hem wunuhomna, e, seh hom dawonam kam engpratok, hui avhoarava, kava moapeta yemba isholm wulamnav.
2Doa henga Boas vena, 10pelara mendekli kuwulm nemba no kembelnindm, unna, aevtho, kana moam boasna hillu, os avhoaprana.
3Doa hev no sehelm omnana, yemba kava isholm venav Elimelekna moam, pivna mongawatindirininam. Naomiva peli Moap petharini himba henga doa prona hom, wo kava men yem ishomnav, himba tlalnapuwulm petham kovoraholm vinv tlalna mongawatindim, wo hevpa di dombvra. Himba nomangas ninginv Elimelekna mongawatindimangas.
4Kava yemba osm isholm venav, yimba hona pethamba kovovralmba vetava, wohorava, wo yemba indkumbi kuwulva ata hillivav, men kusoim hui, eva mongla kembelnind. Wo no pethava yimba kovovralmba owai vetava, kam osoa ishomno, manara kava ahalpeta lohmanav, mongova eva owai. Wo no Boasna sehel ona, ka si no pethava wulluhvav.
5Wo Boas henga omnana, wouta, wo Naomiva yemba hona Elimelekna pethava wuleihamnatava, yeoa Rutmoa Elimelekna kolmoa eva vraota, memba pina wevsava. Wo Rutva yeindava ombolva lengrava, kava si os umnivra, Malonna vuheram, ten Rutna tlalm seilm dahanam. Wo no Elimelekna pethava no ombolva si wohvaohothovav.
6Wo Boasna sehel henga ona, owai, kava Rutmba vravavmoa, manara, kana ombolnonoava si vaohothovavmoa no pethava, no pethava no Rutna ombol si vaohothovav, mongova owai. Kava owai, ye Rutmoa petharava, petham osoa wulluho.
7Wo seilva Yutanindva os vivna, mongova indhanariniva pethava kovovrahovnamba, manavemanava sesmba among veka vevna owalmongo, himba hevna spatova selvoravna, henom selvrahovna, nom ten petham kovovravnam, wo no indkumbi osva nunglutithueivna, doa moamba ihisho epiei.
8Wo Boasna sehelva hevna spatova monglarini selvranamba, Boasm selvrahona, ona, ye pethaoa daha wulluho.
9Wo Boas nom mendekli kuwulm 10pelaram, eva indhana monglam unna, doa yimba nunglutithuei. Doa men kava Naomimba diva dembraohv, wo Kilionina Malonina puwulva kava vaohothovav, ten seilm hena aral Elimelek wulluhunam,
10wo osoa eva Rutva kava kavm vrav Malonna peliva. Wo osm no Elimelektindiva si vitivhoavavmoa, wo hevna pethava si Rutna ombol vaohuthivav huiva. Doa yimba men pev nunglutithuei.
11Wo no mendekli kuwul 10pelara eva indhana indkumbi umnina, lehra, doa kava nunglutithuei. Sesoa Yawe si Rutmba nesmos vrevra yena deuvrava, wo otolmba mindnam towand vevra, os ten Reseli Leai towand evevnam, no Reselva Leava pina tomonalna Yakopna ongal sambla ahana. Si yimba mendekliangas lohvra kana Evratatindilm hui Betlehem kembella.
12Wo Sesoa Yawe si verava, yena Rutina otolva si mendekli kuwulva wulvahvav indhanana novrava, os ten Perestatana seilm mendekli lovahvnam, no Peresva yena simbel luhunna, Yutaina Tamaina ombol.
13Doa Boasva Rutmba wohvraulna, wailimana vevna, wo Sesoa Rutm nesmos vrevnamba, Rutva ena avna, wo doa os lengna tuendisrinimba.
14Wo nonamba ungevli indkumbi Naomiputowam umnina, kava Sesoam okuliv, he yem beswonam vrei, detiva yena umbeindilva doa powolai, wo no yena umbeindil mendekli luhunda pina Yutanindinda.
15Kopevpa yenamba Rutva seilva yemba und vevna, wo yemba kekalvho vrevna os i. Monglava indhanamba osva vewol vivmoa, memba Rutva vevnamba. Wo himba doa lengi yena ombendpevpa, wo no ombendpev yemba si lunitilm lotholohmanavav yunalmba, wo yemba si dahomana vevav, verava, yemba ongaklatov vera.
16Doa Naomi otolm nom waiamana vevna, ona, kana ombol,
17wo ungevli indkumbi moa ishuwul vevna, ona, lehra Naomina umbeindilva doa polana, wo ombolva nomba Opetm awuna, Opetva memba osm uv, lunit Yutanindna moana. Doa Opetva os lohna, wo sism hemba mendekli venamba, Yesina aral lohna. Wo no Yesiva mendekli venamba, Devitna aral lohna, no Devitva Yutanindna kuwul wulluhunvna.
18No Devit kuwulva os lohna Peresna sespal. Peresna ombolva Hesron,

19no Hesronna ombolva Ram, no Ramna ombolva Aminatap,
20no Aminatapna ombolva Nason, no Nasonna ombolva Salmon,
21no Salmonna ombolva Boas, no Boasna ombolva Opet,
22no Opetna ombolva Yesi, no Yesina ombolva Devit. Doata Rutna moamba.