Text copied!
CopyCompare
Nyoongar Bible - Ruth

Ruth 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ngarl Boaz koorl dedinak Bethlehem-ang kidji nyiny bokatja. Nginda warmma moorditj-moyiran djendjereniny, nidja baal ngiyan Boaz kwadja-warrang. Ruth, Boaz waangki baal, “Yoowal-koorl ngooni, nyin nidjap”. Ngarl nidja mamarap yoowal-koorl kidji nyin. Karro Boaz mira maar-djen mammarapa Bethlehem-ang, waangkiny, “Nyin nidjap.” Ngarl baalap nyin. Karro Boaz waangki nidja warmma moorditj-moyiran, “Naomi kwadja korl-koorl Moaba-yen. Baal ki wort-bangal boodjera ngalang ngooniyang Elimelech. Ngany kaaditj ngany djarnak warranga noonook, ‘Barrang nidja boodjera noonaal, booram mammarapa nyininy nidjap kidji booram ngalang birdiyara.’ Bayinya noonook ki nidja boodjera, bangal-barranga baalaalang. Yalga, bayinya noonook yoowart ki nidja boodjera, warranga nganyany, ngarl ngany boorda kaaditj. Yoowart moort kayar barrang nidja boodjera, arda noonany, kidji ngany ngolonga noonany.” Ngarl mammarap waangki, “Ngany boorda barrang nidja boodjera.” Ngarl Boaz waangki, “Kedala noonook barranga nidja boodjera, noonook kardjir barrang Ruth Moabang, yenang mammarapang noyitj, ngarl kol noyitjang nyin baaalang boodjerayel.” Yilak-yilak, warmma moorditj- moyiran mwaangki, “Ngany yoowart kayar barrang nidja boodjera nganyaal, narla ngolonga ngany djarnyak walak-walak bandang naganyang boodjera Ruth-yel. Noonook bangal-barranga nidja boodjera noonaal, narla ngany yoowart kayar.”
7Kwedjang, nginda moorta Israelang walak-walak boodjera, keny mamarap djarnyak bilyan baalang djena-bwoka kidji yanga warmma mammarap.
8Ngarl warmma moorditj-moyiran waangki Boaz, “Barrang nidja boodjera noonaal!”, kidji baal bilyan baal djena-bwokal.
9Kidji Boaz waangki bandang moorta, “Nidja kedala, noonooka etjenna nganyang marlangara. Ngany kwadja bangal-barrang maarayen Naomi-yang, bandang boodjera Elimelech-ang wer Chilion wer Mahlon.
10Ngany kardjir barrang Ruth Moabang, yinang Mahlon-ang, etjenno ngany koort-maat, ngarl kol mammarapang noyitj nyin baalang boodjerayel, ngarl baalang kol yoowart boorda anbangbat-yan baalang moorootyen kidji yoowart dwangka-anbangbat nidjapal. Nidja kedala noonooka etjenna nganyang marlangara.”
11Karro bandang birdiyara wer bandang moorta nyininy dedinal, baalap waangki, “Ngala marlangara. Etjenna-bal Boolanga-Yira yanga-kwabba nidja yok ngiyan bwora-koorl noonang karla-maya, ngarl baal boorda etjenna mokiny Rachel wer Leah, ngiyan dandjo yiraba moorta Israel-ang. Boolanga-Yira boorda yanga noonany warda-kadak Ephrathah-yal kidji yanga noonany kol koomba Bethlehem-al. Boolanga-Yira boorda yanga noonany boola koolangka nidja yok mordiyayel, ngarl noonang mooroot boorda etjenna mokiny mooroot Perez-ang, ngiyan Tamar idja Judah-ak.”
13Ngarl, Boaz barrang Ruth kidji Ruth etjenna baalang koort-maat. Baalap dandjo ngwoornda kidji Boolanga-Yira yanga-kwabba Ruth. Baal etjenna boodjari kidji idja baalapang nop.
14Bandang yoka waangki Naomi, “Ngala yanganan Boolanga-Yira narla nidja kedela, baal boorda yoowart wandja noonany nop-birt, kidji baal boorda yoowart wandja noonang mooroot yoowart milang moorditj-moyiranyel. Etjenna-bal baal warda-kadak Israel-al.
15This man boorda karro-barrang noonookang wininy. Nginda noonook kabarli, baal boorda karrodjin noonany, narla noonang koowart woonya noonany kidji baal kwadja-idja nidja nop kidji baal kwabba-ngatti noonang naadjal maar-koodjal nopa.”
16Kidji Naomi barrang koolang kidji idja baalany dowalal kidji Naomi karrodjin baalany.
17Yoka Bethlehem-ang waangki, “Nidja koorlang etjenna nop Naomi-yang.” Baalap kol baalany Obed. Baal etjenna maaman Jesse-yang, maaman David-ang.
18Nidja djoowakaka Perez-ang: Perez maaman Hezron-ang; Hezron maaman Ram-ang; Ram maaman Amminadab-ang; Amminadab maaman Nahshon-ang; Nahshon maaman Salmon-ang; Salmon maaman Boaz-ang; Boaz maaman Obed-ang; Obed maaman Jesse-ang, wer Jesse maaman David-ang.