Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - RUTA

RUTA 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Boa na hanua ikoukouna ela, unuseni ai e helai diho; bena hari mase tauna varavara-dosina, Boa ese e herevalaia tauna, e raka hanai. Boa ese e boi henia, eto, Turagu e, mani aoma, iniseni ai a helai. Bena hari tau ema, e helai diho.
2Bena Boa ese hanua tau-badadia gwauta e boiridia, eto, Mani a helai diho. Bena e helai diho.
3Bena ia ese hari tau e hereva henia, eto, Naomi na Moab tanona amo vada e lou mai, bona e uramu varavarada Elimelek ena tano baine hoia e tomu.
4Taunabunai, na lalomu, oi baina hamaoromu na tomu: ba ura oi ese ba iloia, iniseni ai e helaimu taudia vairadiai bona hanua tau-badadia vairadiai. Ba ura bavabia, vada bavabia; a basio ura vada ba hamaorogu, baina diba; badina be iabina mai siahuna tauna na oi, bona oi murimu ai lau. Hari tau eto, Baina abia.
5Boa ma eto, Tano Naomi imana amo bavabia dinana ai, Ruta, hane Moab, mase tauna vabuna, danu bavabia, mase tauna dihina ihavarana totona.
6Bena hari tau eto, Lau na basina abia diba, sibogu dihigu ai baina dabu na garina. Oi ese bavabia, badina be lau be basina abia diba.
7Nega gunadia ai Israel taudia edia kara na iniheto, tano e hoihoilai negadia ai: hoihoi ihamomokanina toana na tau ta ese ena tamaka ta e kokia oho, ena tano e hoia tauna e henia. Ihamomokanina toana bunai Israel ai.
8Taunabunai hari tau ese Boa e hamaoroa, eto, Oi ese bavabia; bena ena tamaka ta e kokia oho.
9Bena Boa ese hanua tau-badadia bona hanua taudia iboudiai e hamaorodia, eto, Hari dina ai umui ese vada o itaia bona vada o kamonai lau ese Naomi ena amo Elimelek ena ḡau idoinai bona Kilion ena ḡau idoinai bona Malon ena ḡau idoinai vada na hoi;
10bona Ruta, hane Moab, Malon vabuna, danu vada na hoia, baina adavaia, mase tauna dihina ihavarana totona, ladana basine boio ena iduhu ai bona ena hanua ai helaoreana. Hari dina ai vada o itaia bona vada o kamonai danu.
11Bena hanua ikoukouna ai e helaiva taudia bona hanua tau-badadia eto, Ai na vada a itaia bona vada a kamonai. Iehova ese emu ruma ai be dae kaumu hahinena na Rahela bona Lea, Israel besena ihavarana hahinedia, heḡereḡeredia ai baine halaoa. Oi danu Efrata ai ba taḡa, bona Betelehem ai harimu baine namo;
12emu ruma taudia danu Perese Iuda, Tamara bogana amo e vara tauna, ena ruma taudia heḡereḡeredia ai baela, Iehova ese ina eregabe hahinena ena amo natumu baine henimu dainai.
13Taunabunai Boa ese Ruta e abia, e adavaia. Raruosi e eno bou, bona Iehova ese hahine e hanamoa; bena hahine na e rogorogo, mero ta e abia.
14Bena hanua hahinedia ese Naomi e hereva henia, eto, Iehova aita hanamoa, badina be hari dina ai oi garamu vada e henimu. Ia ladana baine bada Israel ai.
15Ia ese emu mauri baine hamatamataia, bona burukamu ai baine narimu; badina be ravamu, e lalokau henimumu hahinena, tatau hahitu e hereadiamu hahinena, ia ese vada e havaraia.
16Bena Naomi ese mero karukaruna e abia, e rosia, bona e reḡua.
17Bena dekena hahinedia ese mero ladana e hatoa, eto, Naomi na mai natuna, bena ladana e hatoa Obed. Ia na Iese tamana; Iese na David tamana.
18Perese garana bini: Perese ese Hesron e havaraia;

19Hesron ese Ram e havaraia; Ram ese Aminadab e havaraia;
20Aminadab ese Nason e havaraia; Nason ese Salmon e havaraia;
21Salmon ese Boa e havaraia; Boa ese Obed e havaraia;
22Obed ese Iese e havaraia; Iese ese David e havaraia.