Text copied!
CopyCompare
Kitabu ka Kanu - Rut

Rut 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɔ Bɔs ɔŋkɔ dəkəbɛrɛ da dare daŋan k’ɔŋkɔ pəndɛ. Pəwon fɛ kɔ wəkomɛnɛ ka Elimɛlɛk wəka dəkəca, nwɛ Bɔs ɛnaloku a wəkakɔ ɛnaŋkanɛ kəlɔtərnɛ kəcəmɛ ka Rut dəntɔf pətas kɔ mɔ, kɔ wərkun nwɛ encepər, kɔ Bɔs ewe kɔ: «Məcɔŋnɛ məde məndɛ nnɔ, məna kare!» Kɔ wəkakɔ ɔncɔŋnɛ k’ɔŋkɔ pəndɛ.
2Kɔ Bɔs ɛlɛk afum abeki wəco dare disrɛ, k’oloku ŋa: «Nəndɛ nnɔ!» Kɔ akakɔ ŋandɛ.
3Kɔ Bɔs oloku wəkɔ pənamar a pəcəmɛ Rut dəntɔf mɔ: «Ntɛ Noyemi ɛyɛfɛ atɔf ŋa Mohabu, k’ɛfaŋ kəcaməs antɔf ŋɔkɔ ŋɛnayɔnɛ ŋa wɛnc kosu Elimɛlɛk mɔ.
4K’incɛm-cɛmnɛ kəsɔŋ’am ti kəcərɛ, ilok’əm ti: Məsɛp məway di, fɔr ya abeki a afum asu kiriŋ kɔ afum acuru akɔ ŋandetəŋnɛ ti mɔ! Kɔ məfaŋ kəway di-ɛ, məway! Kɔ məntɔsɔfaŋ di-ɛ, məsɔŋ’em ti kəcərɛ, bawo sariyɛ sa kɛ kaŋkɛ, kɔ məna məyɛfɛ day-ɛ, in’ ɔ pəmar icəmɛ.» Kɔ wərkun nwɛ oloku Bɔs: «Ifaŋ kəway dalɛ dadɔkɔ yati.»
5Kɔ Bɔs endeŋər: «Kɔ məway dalɛ Noyemi dəwaca-ɛ, mɛnɛ mənasər sɔ Rut wəMohabu, wəran ka wəfi. Ntɛ tɔŋsɔŋɛ ta tewe ta wəfi tɔsɔlɛ kɛ kaŋkɛ kəroŋ mɔ.»
6Nwɛ ɛnalɔtərnɛ dokom mɔ, oloku: «Ifɔtam kəway kɛ nkɛ kəntɔdeyɔnɛ ka awut em, kəyɔnɛ ka awut a Rut mɔ. Məna məway kɛ nkɛ pəmar iway mɔ, bawo ifɔtam kəway ki.»
7(Cɔkɔ-cɔkɔ Yisrayel, kəcəpəs ka dim da fum, tɔyɔnɛ fɔ kəway kɛ kəsəpərɛnɛ, kɔfta kɔ məwurɛ, məsɔŋ ki wəkɔ nəyi kəlompəs mes mɔ. Tɔyɔ tatɔkɔ tɛnayɔnɛ tɛcaŋsɛ moloku cɔkɔ-cɔkɔ atɔf ŋa Yisrayel).
8Kɔ wərkun nwɛ pənamar kəway dalɛ ndɛ mɔ, oloku Bɔs: «Bɔs, məna məway!» Kɔ wərkun nwɛ owurɛ kɔfta kɔn.
9Awa, kɔ Bɔs oloku abeki kɔ afum fəp: «Teyi mɔkɔ fɔr yonu kiriŋ, a iŋkɔ-sɔtər Noyemi dəwaca ca nyɛ yɛnayɔnɛ ya Elimɛlɛk fəp mɔ, kəyɛfɛ ka Kilyɔŋ haŋ kəbəp ka Malɔŋ.
10Iwosɛ sɔ kənasər Rut wəMohabu, wəran ka Malɔŋ, ntɛ tɔŋsɔŋɛ pade pacwenɛ kɔ kɛ kɔn mɔ, ta padepələrnɛ tewe tɔn awɛnc aŋa dacɔ dare dandɛ mɔ. Teyi fɔr yonu kiriŋ mɔkɔ?»
11Kɔ afum akɔ ŋanacəmɛ dəkusuŋka mɔ fəp faŋan kɔ abeki ŋambaŋɛnɛ: «Teyi fɔr yosu kiriŋ! Kanu Kəpɔŋ kəpocɛ wəran wəkawɛ awut pəmɔ Leya kɔ Rasɛl, aran aŋɛ mɛrəŋ aŋɛ ŋaŋkom afum a atɔf ŋa Yisrayel mɔ. Kanu Kəpɔŋ kəsɔŋ’əm fənɔntər aka kusuŋka ka Ɛfərat dacɔ, məsɔtɔ tewe nde Betlɛhɛm!
12Kanu Kəpɔŋ kəsɔŋ’əm kɔ wəran wəkawɛ awut alarəm, Kanu kəsɔŋɛ afum am ŋade ŋayi pəmɔ awut a kəlɔ ka Perɛc, aŋɛ Tamar ɛnakomɛ Yuda mɔ!»
13Kɔ Bɔs ɛnɛncɛ Rut, k’ombocərnɛ kɔ. Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəsɔŋɛ Rut kəbɛkəs, k’oŋkom wan wərkun.
14Kɔ aran ŋaloku Noyemi: «Səŋkor-koru Kanu Kəpɔŋ nkɛ kəsɔŋɛ mɔkɔ k’aŋkom fum nwɛ endekɛkəs’əm mɔ. Kanu kəde kəpocɛ wan kam fənɔntər Yisrayel.
15Endekafəl’əm teyi, pəkɛkəs’əm detembəra dam disrɛ. Bawo wəran ka wan kam nwɛ ɔmbɔtər’əm mɔ, okom kɔ. Wəran ka wan kam nwɛ encepər’əm awut arkun camət-mɛrəŋ mɔ.»
16Kɔ Noyemi ɛlɛk wan k’ɛnɛknɛ, nkɔn Noyemi ɛnadusum wan kakɔ.
17K'andɛ a Noyemi ŋasɔŋ kɔ tewe, ŋacloku: «Noyemi oŋkom wan!» Kɔ ŋawe kɔ Obɛd. Nkɔn ɛnayɔnɛ papa wəka Yisay, Yisay ɛnayɔnɛ papa wəka Dawuda.
18Mewe ma awut a Perɛc mɛmɛ: Perɛc okom Hɛcəron,

19Hɛcəron okom Ram, Ram okom Aminadabu,
20Aminadabu okom Nasɔŋ, Nasɔŋ okom Salmɔŋ.
21Salmɔŋ okom Bɔs, Bɔs okom Obɛd,
22Obɛd okom Yisay, Yisay okom Dawuda.