Text copied!
CopyCompare
GODIDO VUA MAEJE - Ruti

Ruti 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Areme e Boezi fune vakuma sidove viene e bu ijia afuina vua kuaevo ijia kekena ijia fi. Fu ijia samua figake e Irimerekido agane ije fu kuaema ije fune ijia romoga Boezi fune urina kuae, E gare ro igia arifino kuae. Fu ijiege kuamoga e ije fune va Boezi fino ijia kekena arifikoga fune kuke sidove ijia e mamekanu teni (10) kiamo bu ijia ruae.
3E ije bune ijia besu afui karikoga Boezi fune urina e Irimerekido agane ije kuae, Iviama bara Neomi fune are Moabi arena una ruae. Ijadufuo iviama fu baru fuone baronema ijadufuo sakae ijene abe fuaevekiro vierafe.
4Ijadufuo a sakae ije fuaevekiro vierafekuma ni iviama e ige kariva ijiebuo niome igia fuaevene ro a isedakuma ni kuariega na fiene. Ro sakae ije e bino bube fuaeveke ijadufuo a vierafe a fuaevekuma ni fuaevene. Ro a bakuma ni ijiege kuariega na fuaeveno kuae. Boezi fu ijiege kuamoga e ije fu kuae, Na vierafe sakae ije nare fuaevekono kuae.
5Fu ijiege kuaramoga Boezi fu urina kuae, Ije fune marei. Ro a Neomikiro Ruti bara Moabaetiko ijiebuo sakae ije fuaevekuma ije a kuke bara amune Ruti duaku abeke. A ijiege rekina farirafa jone ijiebe asoe buone Irimereki e ije baronema ijadufuo sakae ije uria abena korubuo samuadufuo.
6Boezi fu ijiege kuaramoga e Irimerekido agane ije fu urina kuae, Ijiekido na vierafe sakae ije na fuaevedufuo vierafeva ije na ijareke. Ijadufuo maeje na bara Ruti abega fu ame fari bino nafekuma na vierafe na sakae none aberedufuo. Ijadufuodo nana ijarekono ni are fuaeveno kuae.
7Ro isuibe are Isurero ijia bu maza boeje ijiege revo. E be erare fu sinuome ro sakae kena una e guebuo fuaeveno e ije fuka uri dia surive besu fuone ije dasoena abe una e ije sinuome fuaeveno ije mamo. E Isureroko bu vame ijiege rena sinuome buone kena una e guebuo fuaevejo.
8Ijadufuo e Irimerekido agane ije fu urina Boezi kuae, Ni are sakae ije fuaeve areme bara amune ije abeno kuae. Fu ijiege kuarana uri dia suri fuone ije dasoena abe uri Boezi mae.
9Areme Boezi fune urina e mamekanu ije abero e gue ijia kariva ije kiae, Ja ivia jane giekoga na ni jone ijia bara Neomi fake e Irimerekido anafa e Sirionikiro Maronibuo sakae ije fuaeve.
10Ro kuke Ruti bara amune Moabaetiko e Maronido bara ije iviama fune una bara none reke. Na bara amune ije abevo ijadufuo e ije oeva ijiebuo sakae ije fune una uifari fuone ijiebuo reke. Ro ive fuone ije fube bakireke ro fu uria sidove fuone ijadufuo buki bu isoeva ijia navake. Ijadufuo ivia na e boeje ige ja kariva nidua jone ijia bara amune ige abevo jane gievano kiae.
11Boezi fu ijiege kuariamoga e mamekanu ije abero e gue ijia afuiva ije bune urina kuae, Ke ivia a nidua nuvuone ijia bara amune ije abeno none gae. Ijadufuo no vierafe E Ireobo ijare bara one ije daro maga fure izege e Isureroko bu bara Resorokiro Riabuo duvado ijia uinevena ruaeva ijiege fure uifari uruvana tuanake. Ro kuke no vierafe are Eferata ijia are e anuigi reke. Ro kuke are Betirieme ijia ive one fuka ireobo reke.
12Ro kuke izege e Judakiro bara fuone Temabuo fari e Ferezido uifari ije buka e daroki reva ijiege no vierafe bara one Rutido duvado ijia uifari one ije budua bu e daroki rekono kuae.
13Bu ijiege kuarama arekoga Boazi fune uri bara fuone Ruti mesirina bune una are ijia vae. Areme E Ireobo ijare bara Ruti ifejamogana fu ame fari be biete.
14Areme bara sidove ijia kariva ijiebe urina Neomi kuae, No E Ireobo ijadufuo oemareke ijadufuo maeje fu asae one Ruti ifejamo fu ame fari ije bietedo fure a mukoreigia samuagake. Ro kuke no vierafe fu aesakae Isurero ijia e ifiki be reke.
15Ro a ame fari seveni ijiege nafema bitie no vierafe bu aeje bume isekube a ifejake. Ro izege bara asae one fu a ireobo oetuana mukoreigia samuagaema ije fuka ma ireobo. Ro no vierafe ame ije fu bietema ijare a ifejaga a una daro abeke. Ro kuke a barasirekuma fure a mukoreigia samuagakono kuae.
16Areme Neomi fune ame ije dabena vajaedo fuone ijia samuae. Ro bara are ijia kariva ijiebe e boeje kuariana kiae, Bara Ruti fu ame fari be bietema ijadufuo iviama Neomi fu una ame fari abemano kiae. Areme bu urina ame ije ive ina Obedi kuae. Ro rade Obedi fu uri e Jesi biete ro e Jesi fu uri e Devidi bietei. Ijadufuo e Obedi fu e Devidido asae ijene.
18Ro e Ferezido uifari ijia ruoma e Devidi ijia kekema ije ijiege. E Ferezi fu uri Ezironi biete ro Ezironi fu uri Rame biete ro Rame fu uri Aminadabi biete ro Aminadabi fu uri Nasoni biete ro e Nasoni fu uri Saramoni biete ro e Saramoni fu uri Boezi biete ro e Boezi fu uri Obedi biete ro e Obedi fu uri Jesi biete ro e Jesi fu uri Devidi biete. (Areme Devidi fu urina e ireobo rena e Isureroko ije samuagiae).