Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - RUTU

RUTU 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bↄaza gàa à vɛ̃̀ɛ wɛ́tɛ bĩilɛa, ben à è danɛ fɛ̃̀fɛ̃ bòri kɛ̀ à à yã ò pì e mↄↄ. Ben à bè: Ma gbɛ̃, ǹ mↄ́ ǹ vɛ̃ɛ.
2Ben à wɛ́tɛ gbɛ̃nsinↄ sìsi gↄ̃ↄn kuri à bè aↄ̃ vɛ̃ɛ.
3Ben à bè danɛ fɛ̃̀fɛ̃ pìnɛ: Naomi kɛ̀ sù kↄ̃n Mↄabunↄ bùsuo e wa vĩ̀i Ɛlimɛlɛki bura kpadoo yaa.
4Ben má è à maa mà à yã onnɛ, lɛ ǹ lú wa gbɛ̃nsi kɛ̀ aↄ̃ↄ vɛ̃ɛna kɛ̀nↄ wáa. Tó ń yezi ǹ bomɛ, ǹ bo. Tó ń yezi ǹ bo sↄ̃ro, ǹ omɛ mà ma, zaakɛ ḿbe ń à bona zɛ́ vĩ. Tó n baka gɛ̃̀, sé mapi. Ben gↄ̃gbɛ̃ pì bè: Mɛ́ bo.
5Ben Bↄaza bè: Tó n tↄↄtɛ pì lù Naomi kↄ̃n Mↄabu nↄgbɛ̃ Rutuoa, nɛ́ gbɛ̃ kɛ̀ gà gyaanↄↄ e dↄ, lɛ à tↄ́ e à gↄ̃ à túbia.
6Ben danɛ fɛ̃̀fɛ̃ bòri pì bè: Tó lɛn à dɛ lɛ, mɛ́ boro, lɛ màton ma zĩnda túbi yakaro yãnzi. Ǹ n pↄ́ bo, zaakɛ mɛ́ fↄ̃ mà boro.
7Isarailinↄ bùsun yã tó gbɛ̃ e tↄↄtɛ boo ke èe à lendee kpaa, tó èe yã mì dɛɛ, è a kyate gbá doo bↄ à dↄ gbɛ̃nɛmɛ yã pì mìdɛna sèeda ũ Isarailinↄnɛ.
8Kɛ̀ danɛ fɛ̃̀fɛ̃ bòri pì bè Bↄazanɛ à lú, ben à a kyatee bↄ̀ à kpà Bↄazaa.
9Ben Bↄaza bè gbɛ̃nsi pìnↄnɛ kↄ̃n gbɛ̃ kpaaanↄ ń píngi: Ámbe sèedadeenↄ ũ gbã̀a, kɛ̀ ma Ɛlimɛlɛki kↄ̃n Malonuo kↄ̃n Kiliↄ̃o pↄ́nↄ lù Naomia píngi.
10Ben ma Malonu gyaanↄ Rutu, Mↄabu nↄgbɛ̃ è nↄↄ ũ dↄ, lɛ gbɛ̃ kɛ̀ gà pì tↄ́ e àgↄ̃ kú à túbia, lɛ à tↄ́ tón ga à gbɛ̃nↄ tɛ́ ke à wɛ́tɛ kɛ̀ guuro. Ámbe yã pì sèedadeenↄ ũ gbã̀a.
11Ben gbɛ̃nsi pìnↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gãnu guunↄ bè ń píngi: Wámbe sèedadeenↄ ũ. Dii tó nↄgbɛ̃ kɛ̀ èe gɛ̃ɛ n ua pì gↄ̃ lán Rasɛli kↄ̃n Leao bà. Aↄ̃ plaa ń píngi bé wà Isarailinↄ borii kɛ̀. Eé tó ǹ gbãa kũ Ɛflata bùsun ǹ tↄ́ bↄ Bɛtɛlɛmu.
12Dii tó borii kɛ̀ eé kpámma kↄ̃n nↄgbɛ̃ pìonↄ gↄ̃ lán Pɛrɛzi kɛ̀ Tama ì Yudanɛ boriinↄ bà.
13Ben Bↄaza Rutu sɛ̀ nↄↄ ũ. À dàɛo, ben Dii tò à nↄ̀ sì, ben à nɛ́ ì gↄ̃gbɛ̃ ũ.
14Ben nↄgbɛ̃nↄ bè Naominɛ: Wa Dii sáabu kɛ̀, èe n tó borii sai gbã̀aro. Luda tó nɛ́ pì tↄ́ bↄ Isarailinↄ tɛ́.
15Eé n làakari kpáɛnnɛ, eé n gwa n zikũ guu, zaakɛ n nɛ́ gyaanↄↄ kɛ̀ yenzi bé à à ìnnɛ, à sↄ̃ à maannɛ dɛ nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gↄ̃ↄn swɛɛplaaanↄla.
16Ben Naomi nɛ́ pì sɛ̀ à kpà a kùla à gↄ̃̀ à gwàri ũ.
17Ben nↄgbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gweenↄ bè: Wà nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ì Naominɛ. Ben aↄ̃ tↄ́ kpànɛ Ɔbɛdi. Àmbe Yɛsɛ de, Dauda dezi ũ.
18Pɛrɛzi boriinↄ zɛ́kpaɛn yɛ̀: Pɛrɛzi bé à Ɛzɛrↄnu ì,

19Ɛzɛrↄnu Ramu ì, Ramu Aminadabu ì,
20Aminadabu Nasↄ̃ ì, Nasↄ̃ Salamↄ ì,
21Salamↄ Bↄaza ì, Bↄaza Ɔbɛdi ì,
22Ɔbɛdi Yɛsɛ ì, ben Yɛsɛ Dauda ì.