Text copied!
CopyCompare
Diossen joi jatíxonbi onanti joi - Rut

Rut 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iiwanaxa, Booz ja jema xepotiainko yakati kaa iki, jainra iká iki jonibaon tsinkí akai. Jatianribira jan yoiibata jaton rarebo winotaitian Boozsen neskáa iki: —Ninkáwe, nenopari yakatiwe —akin. Jatianra ja rarebo jain kaax yakata iki.
2Jatianbira Boozsen ja jemamea chonka joni koshibo jato kenaxon, jabé yakáti jato yoia iki. Jatian moa jabo yakákanketianra,
3Boozsen jawen rarebo neskáa iki: —Noemímanra Moabhainoax baneti joxon, non rarebo ikátiai Elimélecnin mai maronoxon shinanna iki.
4Eara mia onanmatin keena iki, jawekeska ikax, miara marotininbira keenti iki ixon, ramabira min biti atipanke neno nobé ikábo bebonbi, itan nato jemamea joni koshibo bebonbi, jabaon onannon ixon. Miara Elimélecnin ochómakea rarebo iki, jaskara ixonra jawen mai min marokin biti iki. Ikaxbi mia maroyamakinra, ea min onanmati iki, jaskarabo jato akinti kopíra ea mii pekáokea iki —akin. Jaskáa ja rarebonin yoia iki: —Ea maromabanon —akin.
5Jatianra Boozsen onantiakin yoia iki: —Minra onanti jake, jawerato joniki Noemíman main maroai, jara iamama Rut betanribi wanoti iki, ja benomaya moabita ainbo betan, ja mai jawen bene wayonman jane keyotima kopí —akin.
6Jaskáa ninkátaananra, jawen rarebonin yoia iki: —Jaskara ikenra ea maromatima iki, bixonbira nokon jawékibo en jakonmaati iki. Ikaxbi mia marotinin keenkin ja mai biwé; eakaya marotitianbira en mia imati iki —akin aká iki.
7Jaskarabo inontianra, Israelhain westíora axé ja iki: jawetianki westíora jonin, jawen rarebo jaskati iketian wetsa joni akinnai, iamax jawetianki maroxon iamax maromakin senenhai, ja meniaton o ja maromaatoninra jawen tasaweti, jopétaanan ja wetsa joni meniai iká iki. Ja nato axekan yoiai keskáakinra,
8Boozsen rarebonin jawen tasaweti jopétaanan, ja Booz menikin neskáakin yoia iki: —Mia marowe —akin.
9Jatianra Boozsen, yosiboyabi itan jain ikábo neskáa iki: —Mato jatíbi riki rama, ja Elimélec, Quelión jainoax Mahlón, jabaon mai en Noemí maromaitian oinnaibo.
10Jainxonribira maton onanai ja Rut, moabita benomaata ainbo, en awinhakin biai, ja main jawen bene wayonman jane jatíbi jonibaon jane iká kirikain Mahlón iká toxkotima kopí. Jaskáara ja Mahlónman jane, jawen kaibobo xaranmeax keyotimaa iki, nin nato jemameaxbi shinanbenokantima iki. Mato riki rama ea onanabo —akin aká iki.
11Jatian ja yosibaon itan jatíbi jain ikábaon yoikana iki: —Jenjen, noabo riki. ¡Ja min biai ainbo abánon, Ibon Raquel betan Lea keska imakin, jainoax jatíbi israelitabo noa kaia iki! Jaskara iketian mia iwé, Efratankonia kikin ninkakatai joni, Belénhainxon onanshamankana joni.
12Abánon Ibon ja ainboki mia icha bakeamakin. Jatianra ikonbires rarebaon kaia mia iti iki, ja Tamar betan Judakan bake, Faresnin aní keskáakin —akin aká iki.
13Jaskáxonra Booznin Rut bia iki. Jainoaxa jabé yoranketian, Ibon tooma iki, jainxon westíora benbo bakea iki.
14Jatianra ainbobaon Noemí yoia iki: —¡Ibo rabinon akanwe, jan mia koiranti westíora baba mia menia kopí! ¡Ja min baba Israelhain jakon ninkakabanon!
15Janra mia yoxanshoko iketian shinan raromati iki itan akinti iki, min babán ewan bake ixon, jaon riki mia ichabires keena itan jara mina kanchis bakeyata winobainbires jakon iki —akin aká iki.
16Jaskáa Noemíman ja bake bixon ikota iki, itan moa koiraanan anianoxon bia iki.
17Ja oinnaxa ja patax iká ainbobo neskata iki: —¡Noemíra moa westíora bakeya iki! —iki ikana iki. Obed akinra janekana iki. Jára Isaíkan papa itan Davidkan papashoko iká iki.
18Natobora Faressen chiní bakebo iká iki: Faressa iká iki, Hezrónman papa;

19Hezrónra iká iki, Ramman papa; Ramra iká iki, Aminadabnin papa;
20Aminadab iká iki, Naasónman papa; Naasónra iká iki, Salmónman papa;
21Salmónra iká iki, Booznin papa; Boozra iká iki, Obednin papa;
22Jatian Obed iká iki, Isaínin papa; jainoax Isaí iká iki Davidkan papa.