Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Rut

Rut 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Boas kêpi malac ŋasacgêdô gêja jagêŋgôŋ tonaŋ. Gêŋgôŋ ma gêlic nom ŋakêsiwaga, taŋ Boas kêsôm ênê biŋ naŋ, kêsêlêŋ gêmêŋ. Tec Boas kêsôm gebe “O ŋoc ŋac, ômôêŋmaŋ, mêŋôŋgôŋ sic ôŋgôŋ tonec.” Ma eŋ jagêŋgôŋ sic gêwiŋ Boas.
2Go eŋ kêkalem lau mata 10 aŋga malac ma kêsôm gebe “Mêŋaŋgôŋ tonec.” Ma êsêac jasêŋgôŋ sic.
3Go Boas kêsôm gêdêŋ nom ŋakêsiwaga tau gebe “Naomi taŋ aŋga Moabnêŋ gamêŋ gêmu gêmêŋ naŋ, kêkêŋ aêagêcnêŋ ŋac Elimelek nê nom ŋamakeŋ gebe lau sênam ôli.
4Amboac tonaŋ tec taêc gêjam gebe jakêŋ ŋawae êndêŋ aôm ma jasôm gebe ‘Ônam ôli nom tau ma lau, tec sêŋgôŋ nec, to ŋoc launêŋ laumata sêlic. Aôm embe ôsi nom tau su, go ôsi su. Mago embe masi, go ôsôm biŋ katô aê gebe jajala, gebe nom ŋakêsiwaga teŋ gêmoa atom, aôm taômgeŋ, ma aê kadaguc aôm.’” Ma ŋac tau kêsôm gebe “Aê gabe jasi nom tau su.”
5Go Boas kêsôm gebe “Êndêŋ bêc, taŋ ônam ôli nom su aŋga Naomi lêma naŋ, ônam ôli ŋac gêmac nê awêtuc Moabo Rut êwiŋ, gebe daôŋ ŋac gêmac nê ŋaê sa êpi ênê nomlênsêm êtiam.”
6Go nom ŋakêsiwaga kêsôm gebe “Embe amboac tonaŋ, go aê oc jatôm gebe jasi nom su êtu ŋoc gêŋ atom. Embe jasi su, go jajaiŋ tauc ŋoc nomlênsêm. Aôm taôm ôsi nom tau su ôjô aê, gebe aê katôm gebe jasi su atom.”
7Gêdêŋ andaŋgeŋ lau Israel nêŋ mêtê laŋgwa teŋ amboac tonec gêc, gebe ŋac teŋ embe êsi nom su me êkên gêŋ êjô gêŋ teŋ, go ênu atapa teŋ su ma êkêŋ andêŋ nê ŋac teŋ. Mêtê tonaŋ gêwa sa gebe geŋ, taŋ sêgôm naŋ, kêtu tôŋgac.
8Amboac tonaŋ gêdêŋ taŋ nom ŋakêsiwaga kêsôm gedeŋ Boas gebe “Aôm taôm ônam ôli nom tau naŋ,” eŋ gênu atapa teŋ su.
9Ma Boas kêsôm gêdêŋ laumata to lau samob gebe “Ocsalô tonec amac samob alic su, gebe aê gajam ôli Elimeleknê gêŋ samob ma Kilion agêc Malon nêŋ gêŋ samob su aŋga Naomi lêma.
10Ma gajam ôli Malonnê awêtuc Moabo Rut amboac tonaŋ, gebe êtu ŋoc awê, gebe jaôŋ ŋac gêmac tau nê ŋaê sa êpi ênê nomlênsêm, gebe sênac ŋac gêmac nê ŋaê êŋgic aŋga nê lasitêwainêŋ to aŋga nê malacmôkê ŋasacgêdô atom. Ma amac atu aêŋoc lau-awa-biŋ-sawaga.”
11Go lau samob, taŋ sêŋgôŋ sacgêdô naŋ, to laumata sêsôm gebe “Aêac alic gêŋ tau sugac. Apômtau êkêŋ awê tau, taŋ êpi nêm andu naŋ, êtôm Rahel agêc Lea, taŋ sêboa gôlôac Israel sa sêwiŋ tauŋ naŋ. Ôtu ŋac tolêlôm aŋga Eprata ma nêm waem êsa aŋga Betlehem.
12Ma nêm wakuc, taŋ Anôtô êkêŋ awê matac tau êkôc naŋ, sêkêŋ nêm gôlôac têtôm Peresnê, taŋ Tamar kêkôc kêtu Juda latu naŋ.”
13Amboac tonaŋ tec Boas gêjam Rut kêtu nê awê. Eŋ gêmoa gêwiŋ eŋ e Apômtau kêkêŋ eŋ taê ma kêkôc latu teŋ.
14Go lauo sêsôm gêdêŋ Naomi gebe “Talambiŋ Apômtau, taŋ kêgamiŋ nom ŋakêsiwaga gêdêŋ aôm atom naŋ. Lau Israel sêŋgôm ênê ŋaê ŋawae êsa.
15Eŋ oc êlau aôm têkwam saki êsa ma êndêŋ taŋ ôtu awêanô naŋ, eŋ êlôm aôm, gebe lawamo, taŋ têtac gêwiŋ aôm to gêjac matamanô ŋajam kêlêlêc latômi 7 su naŋ, kêkôc eŋ.”
16Go Naomi kêsip ŋapalê tau sa mêŋketoc eŋ gêsac labum ma kêtu ênê jaomwagao.
17Ma nê lauo jabaŋ eŋŋa sê ênê ŋaê teŋ gebe “Naomi kêtap latu teŋ sa.” Ma sêsam eŋ gebe Obed. Eŋ Dawid tama Isai nê tama.
18Peresnê wakuc tau tonec. Peres kêka Hesron lasê.

19Hesron kêka Ram lasê, Ram kêka Aminadab lasê.
20Aminadab kêka Nason lasê, Nason kêka Salmon lasê,
21Salmon kêka Boas lasê, Boas kêka Obed lasê,
22Obed kêka Isai lasê, ma Isai kêka Dawid lasê.