Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - RUTU

RUTU 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bↄaza gɛ̀ɛ à vùtɛ wɛ̃tɛ bĩnilɛa, akũ à è danɛ kãni bòri kũ à a yã òo pì tɛn su. Akũ à pì: Ma gbɛ̃, ǹ mↄ́ ǹ vutɛ.
2Akũ à wɛ̃tɛ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ sìsi gbɛ̃nↄn kuri à pì ò vutɛ.
3Akũ à pì danɛ kãni kũ ani a sura ba pìinɛ: Naomi kũ à sù kũ Mↄabunↄ bùsuuo tɛni ó vĩ̀ni Ɛlimɛlɛki bura kpado yía.
4Akũ ma è à mana mà a yã onnɛ, de ǹ lú ó gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ kũ ò vutɛna lanↄ wára. Tó ń ye ǹ lúmɛ, ǹ lú. Tó ń ye ǹ lú sↄ̃ro, ǹ omɛnɛ mà ma, zaakũ mↄkↄ̃n mɛ́ ń a luna zɛ́ vĩ. Tó n bakanlo, séde makũ mà lú. Akũ gↄ̃gbɛ̃ pìi pì: Mani lú.
5Akũ Bↄaza pì: Tó n bura pìi lù Naomi kũ Mↄabu nↄgbɛ̃ Rutuoa, ĩni gbɛ̃ kũ à gà gyaanↄ le dↄ, de a tↄ́ le à gↄ̃ a túbia.
6Akũ danɛ kãni bòrii pìi pì: Tó lɛn à de lɛ, mani lúro, de màsun ma zĩda túbi yakaro yãi. Ǹ n pↄ́ lú, zaakũ mani fↄ̃ mà lúro.
7Isarailanↄ bùsun yã tó gbɛ̃ tɛn bura lú ke tó àtɛni a lilin kɛ, tó àtɛn yã mì láka, àdi a kyate gbá do bo à kpá gbɛ̃amɛ yã pì lakana sèeda ũ Isarailanↄnɛ.
8Kũ danɛ kãni bòrii pìi pì Bↄazanɛ à lú, akũ à a kyate bò à kpà Bↄazaa.
9Akũ Bↄaza pì gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ pìnↄnɛ kũ gbɛ̃ kparanↄ ń pínki: Ákↄ̃nↄmɛ sèedadenↄ ũ gbãra, kũ ma Ɛlimɛlɛki kũ Malonuo kũ Kiliↄ̃o pↄ́nↄ lù Naomia pínki.
10Akũ ma Malonu gyaanↄ Rutu, Mↄabu nↄgbɛ̃ lè nↄ ũ dↄ, de gbɛ̃ kũ à gàa pì tↄ́ le àgↄ̃ kú a túbia, de a tↄ́ sún ga a gbɛ̃nↄ tɛ́ ke a wɛ̃tɛ díkĩna gũnlo. Ákↄ̃nↄmɛ yã pìi sèedadenↄ ũ gbãra.
11Akũ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ pìnↄ kũ gbɛ̃ kũ ò kú gãnu gũnnↄ pì ń pínki: Ókↄ̃nↄmɛ sèedadenↄ ũ. Dikiri tó nↄgbɛ̃ kũ àtɛn gɛ̃ n ↄnn pì gↄ̃ lán Rahila kũ Leao bà, kũ ò Isarailanↄ buri kɛ̀. Ani tó ǹ gbãna kũ Ɛflata bùsun ǹ tↄ́ bo Bɛtilihamu.
12Dikiri tó buri kũ ani kpámma kũ nↄgbɛ̃ pìionↄ gↄ̃ lán Pɛrɛzi kũ Tama ì Yudanɛɛ burinↄ bà.
13Akũ Bↄaza Rutu sɛ̀ nↄ ũ. À wùtɛ kãao, akũ Dikiri tò à nↄ̀ↄ sì, akũ à nɛ́ ì gↄ̃gbɛ̃ ũ.
14Akũ nↄgbɛ̃nↄ pì Naominɛ: O Dikiri sáabu kɛ̀, adi n tó buri sari gbãraro. Luda tó nɛ́ pì tↄ́ bo Isarailanↄ tɛ́.
15Ani n laakari kpátɛnnɛ, ani n gwa n zĩkũnaa gũn, zaakũ n nɛ́ gyaanↄ kũ à yenyĩ mɛ́ à a ìnnɛ, akũsↄ̃ à manannɛ de nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gbɛ̃nↄn supplanↄla.
16Akũ Naomi nɛ́ pìi sɛ̀ à kpà a kùla à gↄ̃̀ a gwàri ũ.
17Akũ nↄgbɛ̃ kũ ò kú gwenↄ pì: Ò nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ì Naominɛ. Akũ ò tↄ́ kpànɛ Ɔbɛdi. Àkũmɛ Yɛsɛ de, Dauda dizi ũ.
18Pɛrɛzi burinↄ tↄ́n dí: Pɛrɛzi mɛ́ à Ɛzɛrↄnu ì,

19Ɛzɛrↄnu Ramu ì, Ramu Aminadabu ì,
20Aminadabu Nasↄ̃ ì, Nasↄ̃ Salamↄ ì,
21Salamↄ Bↄaza ì, Bↄaza Ɔbɛdi ì,
22Ɔbɛdi Yɛsɛ ì, akũ Yɛsɛ Dauda ì.