Text copied!
CopyCompare
Toto Thovuye Loi Ghalɨŋae - Rut

Rut 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amba Bowas i wa ŋgoreiye ghembako ghaghambaru, iye ghamba mevathavatha, na ve yakuwe. Amba Elimelek le bodama iya i rothɨgha amalaghɨniye, amalama Bowas me utuŋa utuniyema, i mena e ghadidiye, na Bowas i dagewe iŋa, “Amalana, wo u mena u yaku gheke.” I wa iyena kaero ve ronja.
2Bowas i vaŋguvathaŋgiva ghembako gharandeviva theyaworo na vethɨ yayaku gheko weinjiyaŋgi.
3Amba i dage weya le bodama iŋa, “Kaiwae Naomi kaero menda i njoghama Mowab e tɨne, nuwaiya i vakuneŋa thelau vuvura, iya la bodama Elimelek va i mare itetema.
4Ma renuwaŋa valɨkaiwae u ghareghareya iyake iya kaiwae ma womena renuwaŋa iyake e ghen. Mbaŋake iyake thoŋgo nuwaniya u vamodonjogha randevivaŋgike thiyake e maranji. Ko thoŋgo ma nuwaniya, u woveŋgoma len renuwaŋa, kaiwae vavamodonjogha ele valɨvaŋga i viva moli ghen ko amba ghino.” Amalama i gonjoghawe iŋa, “Ne ya vamodo.”
5Ko amba Bowas i dagewe iŋa, “The mbaŋa ne u vamodanjogha thelauko iyako, kaero ŋgoreiye ne u vaŋgwa Rut iye wambwi tɨnan Mowab na len wevo, na mbala hu ghambɨŋgiya gamagai wein na thelauna iyena i yaku weŋgiya ghembwiyena le ŋgaŋga.”
6Amalako i gonjoghawe iŋa, “Kaiwae ŋgoreiyeva iyana, ma valɨkaiwaŋgu ya vakatha ŋgoreiya la boda vakavakathaniye kaiwae ne i vakathaŋge na iwaeŋge lo ghamba mbaro ma i laghɨye. Ghen eŋge u vamodonjogha; ghino ma valɨkaiwaŋgu.”
7Me vivako Isirel gharɨgharɨniye me lenji vakatha ŋgoreiyake mbaŋa methɨ vakuneŋa o thɨ vegiya weŋgiya bigibigi: ravavakune iye ne i bigiraŋgiya gheghe ghae na i giya weya ravavamodo. Iyake va ghanji thanavu na i vaemunjoruŋa renuwaŋako iyako kaero thɨ vanamwe.
8Kaiwae ŋgoreiyako, mbaŋa amalako iŋa, “U vamodanjogha,” i bigiraŋgiya gheghe ghae na i giya weya Bowas.
9Amba Bowas i dage weŋgiya randevivaŋgiko na thavalava va inanji gheko iŋa, “Noroke taulaghɨna ghemi e marami kaero ne ya vamodonjogha bigibigiko wolaghɨye weya Naomi; Elimelek le bigibigi na tembe ŋgoreiyeva Kiliyon na Malon lenji bigibigi.
10Tembe ŋgoreiyeva Rut iye tɨnan Mowab, Malon ghembwiye, iye kaero lo wevo. Iya kaiwae bigibigiko wolaghɨye mbene i yaku wevara Malon le ŋgaŋga, na Elimelek gheuuko mbala mbe i mbuthumbuthu vara e ghabodako tɨnenji e ghambaeko. Ghemi ne hu utuŋa utuutuke iyake weŋgiya gharɨgharɨke wolaghɨye.”
11Randevivaŋgiko na vavanava thɨŋa, “Ŋgoreiye, ghime wo thuwe na ne wo utuŋa. Wo naŋgo weya GIYA na ne i vakatha wevona iyana, iya i mena e len ŋgolona na nevole ŋgoreiya Reitiyel na Leya, thiye wabwi Isirel otɨnatɨnanji. Tembe wo naŋgo weva GIYA na mbala i vakathaŋge na u vwenyevwenye uu Epɨrat e tɨne na giya vwenyevwenye ghen Betɨlehem e tɨne.
12GIYA ne i vakatha wevoko iyako na ne hu ghamba gamagai na ne thɨ vakatha ghanuuna idae laghɨye ŋgoreiya Peres gheuu, Juda na Tamar narinji.”
13Iyako e ghereiye Bowas i vaŋgwa Rut na levo. Bowas i ghenethaiya levo Rut na GIYA i mwaewowe i vaidiya ŋgama. I ghambɨkaiya ŋgama ghɨmoru.
14Wanakau Betɨlehem e tɨne thɨ dage weya Naomi thɨŋa, “Taulaghɨke ghinda ra tarawe GIYA, kaiwae kaero le renuwaŋa ŋgoreiye na noroke rumbun ŋgama ghɨmoru, iye nevole i njimbukikiŋge. Wo naŋgo weya GIYA na ŋgamana iyena nevole idae i laghɨye Isirel gharɨgharɨniye e tɨnenji.
15Yawanyin na valɨghareghare mbe ghare vara e ghen, na le vakathako iyako e ghen i kaitotowo, i kivwala wevo i ghambɨŋgiya gamagai ghɨmoghɨmoru theghepirɨ. Na kaero ne i ghamba ŋgama ghɨmoru kaiwan, na iye nevole i njimbukikiŋge mbaŋa nevolema u yalaghɨsarɨ moli.”
16Amba Naomi i wo ŋgamako e nɨmanɨmaeko, i mwanambiye e ghareghare na mbe gharewe vara.
17Wanakauko e ghembako iyako tɨne thɨŋa, “Naomi kaero rumbuye ŋgama ghɨmoru.” Thɨ rena idae Obedi. Iye Jese ramae na Deivid ramaya Jese.
18Gharɨgharɨke thiyake Deivid orumburumbuye, i ri weya Peres i mena ghaghad Deivid: Peres nariya Hesɨron,

19Hesɨron nariya Ram, Ram nariya Aminadab,
20Aminadab nariya Nason, Nason nariya Salmon,
21Salmon nariya Bowas, Bowas nariya Obedi,
22Obedi nariya Jese, Jese nariya Deivid.