Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Ruth

Ruth 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Boaz gaa hana gi di gowaa hai dagabuli i di bontai di abaaba di waahale, gaa noho gi lala i golo, gei tuaahina hoohoo a Elimelech, go taane dela nogo helekai ai Boaz, ga hanimoi laalaa, gei Boaz gaa gahi a mee, “Haele mai, noho gi lala, dogu ihoo haga tenetene.” Gei taane deelaa gaa hana, gaa noho gi lala.
2Boaz ga hagadagabuli mai nia dagi dilongoholu o di waahale deelaa, gaa hai digaula gii noho gi lala. Di madagoaa digaula ne noho gi lala,
3gei Boaz ga helekai gi dono duaahina, “Naomi dela gu hanimoi i Moab e hiihai e hui gi daha di gowaa o tau duaahina go Elimelech,
4gei au e hagabau bolo ma e humalia goe e hai gi iloo di maa. Goe e hiihai e hui di maa, huia di maa i mua digau aanei e noho. Goe e de hiihai, gei goe ga helekai, idimaa ma kooe dela e donu belee hui di maa, ga nomuli ko au.” Taane deelaa ga helekai, “Au e hui di maa.”
5Boaz ga helekai, “E humalia, maa goe gaa hui di gowaa deelaa mai i Naomi, gei goe e hui labelaa a Ruth, go di ahina o Moab dela guu made dono lodo, bolo gi noho hua di gowaa deelaa la i baahi di hale o taane dela ne made.”
6Taane deelaa ga helekai, “Ma e hai beenaa, gei au ga hagalee hai hegau gi ogu donu dela belee hui di gowaa, idimaa ma gaa hai dono hadinga bolo agu dama donu la ga deemee di boloagi ginai mo di hai mee gi di gowaa deelaa. Goe huia di maa, au hagalee hui di maa.”
7Malaa, di madagoaa deelaa, gei di hai e hai ai nia hui mee be e waahei nia mee, tangada dela belee hui gi daha dana mee le e daa gi daha dono suudi, e wanga gi tangada dela e hui di maa. Di hai deenei e hai go digau Israel e haga modongoohia bolo di hai deelaa la gu haga noho guu lawa.
8Di madagoaa taane deelaa ne helekai gi Boaz boloo, “Goe huia di maa,” mee e daa gi daha dono suudi e wanga gi Boaz.
9Boaz ga helekai ang gi nia dagi o di waahale mo nia daangada huogodoo ala nogo i golo, “Goodou huogodoo e hai digau hagadootonu, bolo au guu hui mai baahi Naomi nia mee huogodoo a Elimelech mo ana dama go Chilion mo Mahlon.
10Ruth, tama ahina o Moab, go di lodo o Mahlon, gaa hai dogu lodo, belee daahi nia mee huogodoo o di hale o taane dela guu made, bolo di ingoo o maa gaa noho hua igolo i mehanga ono daangada mo dono guongo. Dangi nei gei goodou guu hai digau hagadootonu o di mee deenei.”
11Nia dagi mo digau huogodoo ala i golo ga helekai, “Uaa, gimaadou go au gau hagadootonu. Dimaadua gi heia laa doo lodo gii hai be Rachel mo Leah, ala ne hai nau dama dogologo gi Jacob. Goe gii hai tangada maluagina i lodo di madahaanau o Ephrath, gei taane dau i Bethlehem.
12Au dama ala ga gowadu go Dimaadua mai tama ahina deenei gi heia digau o doo hale gii hai be di hale o Perez, go tama daane a Judah mo Tamar.”
13Malaa, Boaz gaa lahi dono lodo go Ruth gi dono hale. Dimaadua ga hagahumalia a Ruth, gei mee ga hai dama ga haanau dana dama daane.
14Nia ahina ga helekai gi Naomi, “Hagaamuina Dimaadua! Mee guu wanga dana dama daane gi dau dama ahina dangi nei belee hagamaamaa goe. Tama daane deelaa la gii hai tangada dau i Israel!
15Dau dama ahina dau aga le e aloho i di goe, gei koia gu hai adu ana mee e logo i hongo nia mee o nia dama daane dogohidu ma gaa hai adu gi di goe. Gei dolomeenei gei mee gu dugu adu dau dama daane, e gowadu gi di goe do mouli hoou, ge benebene goe i lodo do madagoaa dela gu madua.”
16Naomi gaa lahi di tama, ga bulubulu a mee, ga madamada humalia ai.
17Nia ahina o di gowaa deelaa gaa gahi di ingoo tama daane deelaa bolo Obed. Digaula guu hai gi nia daangada huogodoo boloo, “Tama daane gu haanau gi Naomi!” Obed gaa hai tamana ni Jesse go tamana o David.
18Deenei di hagadili mai Perez gaa tugi i David: Perez, Hezron, Ram, Amminadab, Nahshon, Salmon, Boaz, Obed, Jesse, David.