Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Megwewali

Megwewali 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ne neehè ku is menge kebpenlupig kayi te kelibutan. Neehè ku is menge luhà te menge edèdaaǥen, ne wazà ebpekelangan wey edlig-en kandan. Dekelà is gehem te menge edaagdaag kandan.
2Umbe, nekekaǥi a te zeyzey pa sikan is menge nemematey en kenà is menge uuyag.
3Ne iyan edhuna utew he zeyzey sikan is wazè en ipen-anak, su wazè en sikandan mekaahà te langun he menge mezaat he menge vaal kayi te kelibutan.
4Neehè ku he is etew ebpenigudu wey ebeelan din is taman te egkehimu zin su egkesina sikandin te zuma zin. Wazà daan kayi pulus; henduen dà te edal-as ka te keramag.
5Is tulebung he etew ebpepepeǥul, ne pinaaǥi kayi ne midezeetan din is keugelingen din.
6Meupiya pa ke zeisey zà is keenen ta he melinawen ki, kenà ke zekelà is keenen ta he utew ta ingkeveley is kedleǥuza kayi, su wazà kayi pulus. Henduen dà te edal-as ka te keramag.
7Duen pa neehè ku kayi te kelibutan he wazè din pulus:
8Duen sevaha he etew he sebsevaha zin; wazè din anak wey suled. Piru edsigudu en sikandin edhaǥù su kenà sikandin kuntintu te netiǥeyunan din. Kesikandin diyà te gehinawa zin te, “Kenà ad ebpekelipeylipey tenged te subra he kebpenigudu ku kedhaǥù.” Piru wazà ku egketeǥakan te hineǥuan ku. Wazà kayi pulus! Mekeseseeng heini he kelasi te ked-ubpà!
9Meupiya ke zuen nu zuma kenè ke sebsevaha nu, su is ikeupiya ke zuen nu zuma ne iyan heini:
10emun edlised ka, ne egketevangan ka te zuma nu. Piru mekehizuhizu ka ke edlised ka he wazà ebpeketavang kenikew.
11Emun meǥenew, ebpehulizè kew zutun te zuma nu ne ebpeked-initè kew. Piru kenà heeyan egkehitavù emun sebsevaha nu.
12Melemu ka egkezaag emun sebsevaha nu, piru emun duen nu zuma, ne mereǥen kew he edaaǥen. Iring ded heini te pisì he emun tetelu he luvid ne mereǥen he ebidtawen.
13Meupiya pa is betan-en he pubri piru metau kenà is meǥurang he hadì he tulebung, he kenà egkesuat he edsembaǥan.
14Ne haazà is betan-en egkehimu he egkahadì sikandin minsan nepirisu sikandin, ne haazà is hadì egkehimu he egkepubri sikandin minsan pa te neetew sikandin he ebpuun diyà te lavew he pemilya.
15Piru netuenan ku he minsan mahabet is menge etew kayi te kelibutan he edsunud te paaǥi te kedumala zuen te vetan-en he nekeilis te hadì,
16ne kenè egkevilang is menge etew he edumelahan din, ne egkehimu ǥihapun he kenà sikandin ebpekepenunuat te huziyan he menge lapis te kevuwazan. Ne wazà daan kayi pulus; henduen dà te edal-as ka te keramag.