Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Kawandila

Kawandila 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N man bara n xaxili rasiga ɲaxankatɛ birin ma, naxan na rabafe yi duniɲa ma. Mixi ɲaxankataxi na wafe, e madunduma yo mu na. Nɔɛ na mixie bɛ naxee na e ɲaxankatafe. E madunduma yo mu na.
2N bara a maɲɔxun, mixi faxaxi nan sɛɛwaxi dangife mixi baloxi ra.
3Mixi naxan mu barixi sinden, nee xa hɛɛri dangi mixi faxaxi nun mixi baloxi ra, barima e mu ɲaxankatɛ kolon naxan na rabafe yi duniɲa ma.
4N bara a to, mixi walima e xunnakeli fenma milɛ kui. Yi fan findixi fe fufafu nan na, alɔ birafe foye fɔxɔ ra.
5Xaxilitare a bɛlɛxɛe findigilinxi a ma, a mu walima, han a xun nakana.
6Bɔɲɛsa dondoronti fisa katɛ gbegbe bɛ. Na katɛ luxi nɛ alɔ mixi naxan birama foye fɔxɔ ra.
7N bara fe fufafu gbɛtɛ fan to yi duniɲa ma.
8Xɛmɛ nde nu na naxan nu na a kerenyi ma, mixi yo mu nu na a bɛ. A nu walima tɛmui birin, kɔnɔ a mu wasa a xa naafuli ra. A naxa a yɛtɛ maxɔrin, «N na walife tɔɔrɛ kui nde bɛ?» Yi mɔɔli fan findixi fe fufafu nan na.
9Mixi firin malanxi sɔɔnɛya dangife mixi ra naxan luma a keren. Na firinyie xa wali dangi na mixi kerenyi gbe ra.
10Xa a sa li keren bira, a boore a rakelima nɛ. Kɔnɔ mixi naxan birama, a malima mu na, na tɔɔrɔma nɛ a ɲaaxi ra.
11Na maniyaxi mixi firin nan na, naxee saxi e boore fɛ ma xinbeli tɛmui, e nu wuyenyi sɔtɔ e boore saabui ra. Kɔnɔ mixi naxan na a kerenyi ma, na xinbeli bama di?
12Mixi ɲaaxi nɔma nɛ mixi keren na, kɔnɔ mixi firin tan tima nɛ a kanke. Luuti xɔri saxan malanxi mu bolonma mafuren.
13Misikiinɛ xa di naxan xaxili fan, a sɛnbɛ gbo mangɛ bɛ naxan mu fata marasi fanyi nun a ɲaaxi tagi rasade.
14Na mixi mɔɔli nɔma minide geeli kui, a findi mangɛ ra. A barixi setareɲa nan kui, a fa mangɛya sɔtɔ.
15Duniɲa mixi birin saxanyi nan nabama, i na dangi mixi gbɛtɛ fa ti i ɲɔxɔɛ ra.
16Mixi wuyaxi dangixi nɛ beenun na kanyi xa bari. Mixi naxee fama a xanbi ra, a xa fe mu fama rafande e ma. Na fan findixi fe fufafu nan na, alɔ mixi naxan birafe foye fɔxɔ ra.
17I na siga salide Ala xa banxi, i xa i yɛtɛ mato a fanyi ra. I na siga, i xa i tuli mati masenyi ra naxan tima naa. Na tide gbo dangife sɛrɛxɛ bafe ra naxan nabama xaxilitareɲa kui, barima xaxilitaree mu a kolon, a e na fe kobi nan xun ma na ki.