Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Eranchchaa Maxaafaa

Eranchchaa Maxaafaa 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Taani qassikka, salo gufantton asi asa ai keenaa naaqqiyaakkonne xeellaas. Naaqettidaageeti banttana minttettiyaabaa xayidi yeekkoosona. Naaqqiyaageetussi gita maatai de7iyoogaappe attin, naaqettiyaageeta maaddiyaabi ooninne baawa.
2Hegaa gishshau, taani, “Ha77i paxa de7iyaageetuppe kase haiqqiichchidaageeti keha” yaagaas.
3Gido shin, ha naa77aappekka aadhdhidi qassi, mule yelettibeennaageetu qaadai lo77o; aissi giikko, eti salo gufantton oosettiya naaquwaa muliyaa be7ibookkona.
4Asai ba amottidobaa demmanau keehi daafuridi oottees; shin he daafurai ba laggiyaa bollan qanaatiyo qofaappe denddidaagaana gidiyoogaa taani akeekaas. Hegeekka qassi hada; carkkuwaa oiqqanau yedettiyoogaa mala.
5Ba kushiyaa xaaxidi, utti aggiya azallai, namisan haiqqees.
6Daafuraaninne carkkuwaa oiqqanau yedettiyoogaa mala jaaman daafuridi demmiyo naa77u kushebaappe, woppan demmiyo issi kushebai darees.
7Qassi taani, salo gufantton hada gididabaa issi harabaakka be7aas.
8Hegeekka issi barkka de7iya bitaniyaabaa; ayyo attuma na7i woikko ishi baawa. SHin i daafuriyo daafurau zawi baawa; qassi baayyo de7iyaaban alenna. I barkka bana oichchiiddi, “I ta hagaa oossi daafuriyaanaa? Tana ta huuphiyaa aibissi ufaissaa diggiyaanaa?” yaagidi oichchiis. Hegeekka qassi hadabaanne tugga de7o.
9Issuwaa gidiyoogaappe naa77a gidiyoogee lo77o; aissi giikko, eta oosoi issuwaagaappe aadhdhidi, lo77o aifiyaa immanau danddayees.
10Qassi, naa77aappe issoi kunddikko issoi denttees; shin barkka de7iya urai kunddikkonne a denttiyaabi bainna gishshau, au aayye7ana!
11Meego wodiyan naa77ai issippe zin77ikko ho77ees; shin barkka zin77iya uraa auppe ho77anau danddayii?
12Issi asi barkka teqqanau danddayenna metuwaa naa77u asati issippe eqettidi, teqqanau danddayoosona. Heezzu achchan dooqettida wodoroikka elle duuxxenna.
13Lo77o zoriyaa ekkenna ceega kawuwaappe hiyyeesa gidikkonne, aadhdhida eranchcha yelagai keha.
14Aissi giikko, i he hiyyeesa gidiyo sohuwaappe denddidi, woikko qasho keettaappe kiyidi, ba biittan kawo gidiyo sohuwaa gakkanau danddayees.
15Taani salo gufantton de7iyaanne hemettiya asa ubbai kawuwaa kawotettaa araataa laattiya yelagaa kaalliyaagaa be7aas.
16Issi kawoi haariyo asai qoodi bainna cora gidanau danddayees. SHin kawotaappe i kichchiyo wode, i oottidobau ooninne a galatenna. Hegaa gishshau, ha ubbaikka hada; carkkuwaa oiqqanau yedettiyoogaa mala.