Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - MƐBORIMƐ WÉÌTÌ

MƐBORIMƐ WÉÌTÌ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N yɑ̀mu bɛnìtìbɛ̀ fɛ̃́ũnko mɛ̀ɛ̀ botí bɛtɔbɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. Wéntɛ́ bɛ̀ bɛ̀ fɛ̃́ũnkomɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ kuɔ̀ mbɑ́ òmɔù í bɛ̀ bɑ̀ɑ́. Bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ nɔ mbɛɛ̀ bɛ̀ fɛ̃́ũnko òmɔù mɛ nyí bɛ̀ bɑ̀ɑ́.
2Kɛ̀ nní nsɔ̃́ mbɛcíríbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ku nɛ̀ dimɔ̀nnì bɛ kpɛrɛ wenninɛ̀ bɛfòùbɛ̀.
3Wèè nɛ́ dɔkɛ bo diwɛ̀ì miɛkɛ kɛ bɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛdɛ́ weè tu bɛ̀ mu nyí pɛitɛ́ wè, wèè mu nyí buotɛ́ kutenkù miɛkɛ, kɛ yɛ̃́ ò í yɑ̀mɛ̀ mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ dɔɔri kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
4Kɛ̀ n wéntɛ́ kɛ́ n sɔ̃́ mmutɔ̃mmú mumɔu onìtì pĩ mmù kɛ̀ mù yìé, ò ɔ̃ mmù pĩ nkɛ betínɛ̀ bɛtɔbɛ̀ mbɛ. Dɛndɛ í dò nkɛ́bɑntɛ́, dɛ̀ í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ ɑ bo ndɔ́mɛ̀ kɛ́kpɑɑkɛ kuyɑɑkù.
5Kuyɛìnkù ɔ̃ mmɛí ku nɔu nsi, kɛ nɛ́ kɔ̀ù kumɑ́ɑ̀.
6A bo mmɔkɛmɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ dinɑcɛkutiri mɛ̀mɑ́ɑ̀ kɛ ompu dɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ ɑ bo ndɛ̀ mɔ̀kɛmɛ̀ dinɑcɛkutiri mɛ̀dɛ́mɛ̀ kɛ nɛ́ ɔu mɛdiɛ̀, dɛndɛ ɑ bɛtì kuyɑɑkù nku.
7N wɛ̃̀tɛ kɛ yɑ̀mu mɛborimɛ tɛ̃mɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ mɛɛ̀ í dò nkɛ́bɑntɛ́. Mɛ̀ɛ̀ tu:
8Onìtì wèè bo omɑ́ɑ̀ kɛ í mɔkɛ odɛríntɔù, ò mɛ nyí mɔkɛ dɛbirɛ, kɛ́ í mɔkɛ o tebitɛ. Bɑ́ o tɔ̃mmú í mɔkɛ kumɑ̀nku, ò nɛ́ pĩ́ mbɑ nkpɛ́í mmutɔ̃mmú kɛ pɑ̀ɑ̀ diwɛ̀ì? Dɛndɛ yóùmu, dɛ̀ í dò nkɛ́bɑntɛ́.
9Kɛ̀ di bo bɛ̀dɛ́bɛ̀ dɛ̀ wenninɛ̀mu ɑ bo mbomɛ̀ ɑmɑ́ɑ̀, kɛ yɛ̃́ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kó mutɔ̃mmú ɔ̃ɔ̃ yiemmɛ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀.
10Bɛ̀ɛ̀ bo bɛ̀dɛ́bɛ̀, kòò mɔù do, otɔù yóó ò íimmu. Wèè bo omɑ́ɑ̀ kòò do, we mbo ò íi?
11Kɛ̀ di duɔ́ bɛ̀dɛ́bɛ̀ di ɔ̃ ntonkùnkomú ditɔbɛ̀, kɑ̀ɑ nɛ́ duɔ́ ɑmɑ́ɑ̀ ɑ bo yĩ́mɛ kɛ̀ dɛ̀ ndɑ tonnì?
12Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bo bɛ̀dɛ́bɛ̀ kòò mɑ́ɑ̀ bɛ̀ dintɛ́ bɛ̀ɛ̀ bo bɛ̀dɛ́bɛ̀ bɛɛ̀ yóó ò nɑ, kuhɔ̃ũ kùù kòńnɛ́ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kù í tɔ̃ũ mɛcɑ̃ɑ̃.
13Odɑpɑ̀ɑ̀ nwèè í tú òmɔù kɛ nɛ́ ciì ò pɛ̃ɛ̃tɛ́mu okpɑ̀ɑ̀tì wèè tu okótì kɛ nɛ́ yɛi, bɑ́ ò í kémmú itié.
14Bɑ́ kɛ̀ dɛ kóo dɑpɑ̀ɑ̀ nyɛ̀nní dikpetíntou kɛ nɑɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì, bɑ́ kɛ̀ bɛ̀ do ò pɛitɛ́ kòò í ntú òmɔù o kpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ.
15Kɛ̀ n yɑ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ bo kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ bɛ̀ munnɛ́mɛ̀ weè dɑpɑ̀ɑ̀ nwèè yóó cɔutɛ́ tikpɑ̀tì.
16Bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u bɛɛ̀ do ò tũ̀, mbɛ̀ɛ̀ mɛ mbo dentɛ kɛ́tuɔkɛní dɛ̀ í yóó bɛ̀ nɑrikɛ. Dɛ̀ í dò nkɛ́bɑntɛ́, dɛ̀ í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ ɑ bo ndɔ́mɛ̀ kɛ́kpɑɑkɛ kuyɑɑkù.
17Kɑ̀ɑ tɑti Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, totí ɑ yɛ̀mmɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. A bo tɑmɛ̀ kɛ́nkémmú dɛ̀ wenninɛ̀mu ɑ bo kù fìémɛ̀ iwũɔ̃ kuyɛìnkù tɛ̃mɛ̀, kuyɛìnkù í yɛ̃́ kɛ dò nkù dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ tu mɛyɛi.