Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Ecclesiastes

Ecclesiastes 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gei au gaa mmada labelaa gi nia haihai hagalee donu ala e haga maanege i lodo o henuailala. Digau ala e haga daamaha e tangitangi, e deai dahi dangada e hagamaamaa digaula ai, idimaa digau hagaduadua digaula le e maaloo i digaula.
2Au e manawa dubua i digau ala guu mmade gu hagalee. Digaula la koia humalia i digau ala e mouli hua igolo.
3E koia e humalia i digau ala digi haanau, ala digi gidee ginaadou di haihai hagalee donu dela e haga maanege i henuailala.
4Au gu iloo labelaa di mee dela e ngalua duadua ginai nia daangada, idimaa digaula e manawa dubua gi nia mee o nadau gau ala e noho i nadau baahi e hai mee ginai. Gei di maa e maa gi daha, ma e hai gadoo be di waluwalu di madangi.
5Digaula e helekai bolo ma e dadaulia maa gidaadou gaa kumi tadau lima gi hongo tadau dinae ga haga hiigai gidaadou gii mmade.
6Holongo e donu, gei di maa e koia e humalia maa gidaadou ga hai mee gi nia mee dulii, mo di hagabaubau gii baba, i di hagadaadaamee i nia madagoaa huogodoo gi nia mee e logo, e waluwalu di madangi.
7Au gu gidee labelaa dahi mee i golo i lodo di mouli dela e maa gi daha.
8Deenei dahi dangada e noho modogoia. Mee dana dama daane ai, dono duaahina ai, gei mee e ngalua i nia madagoaa huogodoo, e dee dohu ang gi ono maluagina. Ma koai e ngalua duadua ginai mee, e hagalodo huaidu ia? Deenei e maa gi daha labelaa, di ala huaidu e mouli ai.
9Nia daangada dogolua e koia e humalia i tangada hua e dahi, idimaa meemaa e ngalua ngaadahi e lawa nau mee.
10Ma tei meemaa gaa hinga, tangada i golo e mee di dahi aga a mee gi nua. Ma ga hai hua tangada e dahi gaa hinga, e huaidu, idimaa ma deai tangada i golo e mee di hagamaamaa a mee ai.
11Nia daangada dogolua e mee di kii i di gowaa e dahi gi mahanahana ginaua i di madagoaa magalillili. Malaa dehee dau hai e haga mahanahana goe maa goe gaa kii modogoe?!
12Nia daangada dogolua e mee di heebagi gi di heebagi dela e hagamagedaa tangada hua e dahi. Di loahi e daga gi nia uga e dolu e mooho ngadaa.
13Tangada e mee di daamada i di hagaloale ga hanaga gaa hai di king dono henua, be e hagatanga i di hale galabudi gaa hana gi di lohongo king dono henua. Malaa, maa nei bolo mee hagalee hiihai di kae nnelekai hagamaamaa i dono madagoaa gu madua ge gu dadaulia, mee e hagalee tau ang gi tama daane dela e hagaloale gei e kabemee.
15Au gu maanadu nia daangada huogodoo i henuailala, gei au gu modongoohia bolo i tei gowaa hua i lodo digaula tama daane i golo dela gaa pono di lohongo di king.
16Togologo daangada e dagi go di king, gei di madagoaa di king ma ga hagalee, deai dahi dangada e hai bolo di mee bolo mee i ana mee ne hai ai. Ma e maa gi daha. Ma e hai be di waluwalu di madangi.