Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - LAASUUDEE

LAASUUDEE 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ben ma gbãaa kɛ̀ wèe mↄↄ gbɛ̃nↄnɛ anduna guu yã gwà dↄ píngi. Ma gbɛ̃ kɛ̀ wèe wɛ́ɛ tãaḿmanↄ wɛ́ɛ'i è, aↄ̃ↄ làakarikpaɛri vĩro. Aↄ̃ làakarikpaɛri vĩro, zaakɛ aↄ̃ wɛ́ɛtãmmari pìnↄ bé wà gbãaa vĩ.
2Ben ma bè, gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gànↄ sáabu vĩ dɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kuunↄla,
3mↄde gbɛ̃ kɛ̀ wèe i kↄ̀ro bensↄ̃ èe wɛ́ɛ si à zaaa kɛ̀ wè kɛ anduna guulɛroo sã̀ↄḿma ń píngi.
4Má è kɛ̀ pↄ́ kɛ̀ tò gbɛ̃ è zĩi kɛ à mɛ̀ kpáa, lɛ àgↄ̃ dɛ a gbɛ̃daaala yãnzimɛ. Beee nɛ́ yã pãamɛ dↄ, pɛna gukoriamɛ.
5Yↄ̃nkↄↄ è ↄ kpá a kùla ai à yãyã.
6Kuuna kↄ̃n pↄ́ ↄkũ doo làakario kpaɛna maa dɛ kuuna kↄ̃n pↄ́ ↄkũ plaaao kↄ̃n ísimmagaakpanao kↄ̃n pɛna gukoriaola.
7Ben ma ɛara ma yã pã pãnde è anduna guu dↄ.
8Gbɛ̃ke bé à kuu à nɛ́ vĩro, à vĩ̀i ke dãaro vĩro. À ísimma è yãaro, baa kↄ̃n beeeo à auziki è mↄ́aro. Dé yãnzin èe zĩi kɛɛzi? Bↄ́yãnzi à nnamana tɛ̃̀ a zĩndanɛzi? Beee nɛ́ yã pãamɛ dↄ, yãbↄkↄ̃tɛ pãsĩmɛ.
9Plaaa dɛ doola, zaakɛ aↄ̃ zĩkɛna àre égↄ̃ maa.
10Tó gbɛ̃ mɛ̀n doo lɛ̀ɛ, à gbɛ̃ndoo é à sɛ́. Wãiyoo gbɛ̃ mɛ̀n do! Tó à lɛ̀ɛ, eégↄ̃ sɛ̀ri vĩro.
11Tó gↄ̃ↄn plaaa daɛna gu dↄ̃nkↄ̃n, aↄ̃é kↄ̃ puusu ma. Dian gbɛ̃ mɛ̀n doo é kɛ nà à bↄ ĩan?
12Wè gbãa mↄ́ gbɛ̃ mɛ̀n doonɛ, gↄ̃ↄn plaaanↄ sↄ̃ aↄ̃è zɛ wà gímɛ. Bà nɛ́ aagↄ̃ↄ è kɛ̃ kpaaro.
13Gↄ̃kparɛ ↄ̃ndↄ̃de takaasidee maa dɛ kína zikũna yↄ̃nkↄↄ kɛ̀ è lɛ́damma ma dↄroola,
14baa tó gↄ̃kparɛ pì bↄ̀ kpɛ́siaa guu, ben à gↄ̃̀ kí ũ, ke tó wà à ì bùsu pìn takaasidee ũ.
15Má è anduna tɛ̀ kína gɛ̃ɛbleri gↄ̃kparɛ pìzimɛ.
16Gurↄ beeea à gbɛ̃nↄ pari lɛ́ vĩro, à dɛ ń dↄn'aɛdee ũ. Mↄde gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ mↄ̀ zãanↄↄ e à sáabu kpáro. Beee nɛ́ yã pãamɛ dↄ, pɛna gukoriamɛ.