Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Da:i Dione Dawa:i Olelesu

Da:i Dione Dawa:i Olelesu 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amalalu, na da defele hame hamobe hou osobo bagadega bu ba:i. Gasa fi dunu da asaboi dunuma nimi bagade hamobeba:le, asaboi dunu da dinanu, fidisu dunu hame ba:i. Bai gasa fi dunu, ili fawane da gasa gala.
2Na da bogoi dunu ilima mudasa. Bai bogosu hou da esalusu hou baligisa.
3Be dunu amo da hame lalelegei da defele hame hamobe hou osobo bagadega gala, amo hame ba:beba:le, ilia hou da esalebe dunu ilia hou baligisa.
4Hou eno na ba:le, dawa:lai dagoi. Abuliba:le dunu ilia da hawa: gasa bagadedafa hamosala:, amola liligi huluane noga:i enoenoia hahamosala:? Bai agoane, ilia da ilia na:iyado dunu ilia gagui amo mudale ba:sa. Be amo hou da hamedeidafa. Amo da fo mabe se bobogebe defele gala.
5Dunu oda ilia da agoane sia:sa, dunu hihia:me hawa: afaewane mae hamone, hina: lobo sogoba:digili udigili esalebeba:le bogomu, agoaiwane dunu da gagaoui dunu.
6Amo sia: da dafawanela:? Na hame dawa:. Be amo na dawa:. Fonobahadi fawane gaguli amola dogo olofoiwane esalumu da defea. Be eso huluane fo lamusa:ne, lobo aduna amoga mae helefili hawa: hamonanumu da hamedei liligi agoane.
7Na da osobo bagade esalusu ganodini, eno hamedei liligi ba:i dagoi.
8Dunu afaedafa e da hisuwane fifi lala. E da mano hame amola ea eya ola hamedei, be amowane e da eso huluane hawa: hamonana. Be e da bagade gaguiba:le hame nodosa. E da nowama gasa bagade hawa: hamosala:? Amola e da abuliba:le hahawane hou higasala:? Amo hou amola da hamedei liligi. Agoaiwane esalusu da noga:i hame amola da:i dioi agoane.
9Dunu aduna da dafululi hawa: hamomu da defea. Bai dunu aduna da gilisili hawa: hamosea, ela hawa: hamoi da baligili ba:mu.
10Dunu ea sama afae amo dafasea bu ea sama eno amoea fidili lobolele wa:lesimu. Be dunu afae da e hisu dafasea, e da fidisu dunu hame ba:mu.
11Dunu aduna ela da anegagisia, ela gilisili sogobale gola diasea ela da dogoloi ba:mu. Be dia disu da gola diasea, di da habodane dogolole denesima:bela:?
12Dunu afaedafa ea hisu ha lai dunuma gegesea e da hame hasanasimu. Be ha lai dunu ilia adunama doagala:sea, ilia gasaga da ela hame baligimu. Efe gomei osodayale hamoi amoea da hedolo hame damumu.
13-
14Hame gagui dunu da heda:le, bu hi fifi asi gala ganodini hina bagade hou lamusa: dawa:. Amola se dabe iasu diasu hamoi dunu da se dabe iasu diasu fisili, hina bagade hou lamusa: dawa:. Be e da da:i hamosea, fada:i sia:ne iasu higasea, e da gagaoui agoai. Ayeligi dunu amo da hame gaguiwane be noga:i dawa:lai, e da amo dunu ea hou baligisa.
15Na dawa:i dagoi, dunu huluane nowa osobo bagade goe ganodini esalebe, amo fi ganodini da goi ayeligi afae, e da fa:no hina bagade ea sogebi lamu.
16Hina bagade da dunu idimu hamedei amo ouligimusa: dawa:. Be e da bogosea, dunu da ea hamobeba:le hame nodomu. Amo hou da bai hamedei. Hamedeiba:le, amo hou da gagaoui dunu fo mabe se bobogebe agoai ba:sa.